Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Myślę o założeniu własnej firmy i otrzymaniu wsparcia finansowego z UE. Gdzie mógłbym udać się w celu uzyskania bliższych informacji?

Odpowiedź:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" istnieje możliwość aplikowania o środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wsparcie ubiegać się mogą: 

v osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) w tym w szczególności:

- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu

ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

- kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)

- osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych

- osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy

- osoby po 45 roku życia

- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do

25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

W ramach Działania z wnioskami aplikują instytucje, które będą przeprowadzać szkolenia dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą . Po ukończeniu takiego szkolenia osoby, które rozpoczną działalność w wyniku uczestnictwa w projekcie będą mogły starać się o dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł. Przyszłym przedsiębiorcom będzie także udzielane wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące między innymi doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości wzięcia udziału w projekcie (otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) należy zgłosić się do konkretnej instytucji wyłonionej w drodze konkursu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Działania 6.2 POKL.  

Na stronie www.pokl.mazowia.eu w zakładce załóż firmę z funduszy unijnych - krok po kroku (link: http://pokl.mazowia.eu/zaloz-firme-z-funduszy-unijnych-krok-po-kroku/zaloz-firme-z-funduszy-unijnych-krok-po-kroku.html ) znajduje się informacja dotycząca procedury aplikowania o środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wraz z Listą instytucji szkoleniowych wdrażających projekty w ramach Działania 6.2 POKL - Obszar realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursów Działania 6.2 PO KL w 2011 r. ( http://pokl.mazowia.eu/instytucje/listy-instytucji-szkoleniowych-wdrazajacych-projekty-w-ramach-dzialania-6-2-po-kl.html 

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.