Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU RPOWM/1.2/1/2012

Aktualizacja 18.05.2012

1.     Od kiedy kwalifikowane są wydatki w projekcie?  
 
Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku, z wyjątkiem kosztów przygotowania załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie (początek okresu kwalifikowalności: 01.01.2009 r.).
 
2.     Czy część wdrożeniowa projektu może się rozpocząć przed zakończeniem części badawczej? 
 
TAK. Jest to możliwe szczególnie w sytuacji, kiedy przedmiotem projektu B+RT jest kilka wdrożeń
i prace badawcze nad co najmniej jednym z nich zostały zakończone. Jednak w sytuacji, gdy wnioskodawca rozpocznie część wdrożeniową, nie będzie miał możliwości odstąpienia od dalszej realizacji projektu bez konsekwencji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.
 
3.     Czy każdy wnioskodawca, realizując projekt, ma obowiązek stosowania procedur określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („u.p.z.p.”; Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
?
 
O ile art. 3 u.p.z.p. nie obliguje wnioskodawcy do stosowania przepisów ustawy, beneficjenci, którzy przepisami u.p.z.p. zostali zwolnieni z obowiązku stosowania procedur określonych w przepisach tej ustawy, ponosząc wydatki w trakcie realizacji projektu B+RT, zobowiązani są do stosowania zasady konkurencyjności. Przykładem dobrych praktyk stosowania zasady konkurencyjności, rekomendowanych przez IZ RPO WM, jest dokumentowanie przez beneficjenta posiadania
w momencie wyboru wykonawcy/dostawcy co najmniej dwóch porównywalnych ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.
 
4.     Czy wnioskodawca, który jest spoza sektora finansów publicznych ma obowiązek stosowania u.p.z.p. przy wyborze wykonawcy?
 
TAK. Jeśli spełnione są wszystkie przesłanki z art. 3 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., każdy beneficjent zobowiązany jest wybrać wykonawcę/wykonawców usług i dostaw świadczonych na potrzeby projektu zgodnie z zasadami: uczciwej konkurencji, równego traktowania potencjalnych wykonawców i jawności postępowania (w przypadku podmiotów, które stosują przepisy u.p.z.p. w pełnym zakresie, procedury i tryby wyboru wykonawców określa u.p.z.p). Należy pamiętać, że każdorazowy wybór wykonawcy powinien być we właściwy sposób udokumentowany.
 
 
 
5.     Kto może być partnerem w projekcie B+RT?
 
Partnerem w projekcie może być inny przedsiębiorca (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.) lub jednostka naukowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki („u.z.f.n.”; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), mająca jednocześnie status przedsiębiorcy.
 
6.     Jakiemu podmiotowi wnioskodawca może zlecić wykonanie prac B+RT, jeśli nie wykonuje ich sam?
 
Wnioskodawca może zlecić prace B+RT wyłącznie jednostce naukowej zdefiniowanej w art. 2 pkt 9 u.z.f.n.
 
7.     Czy wynagrodzenie całego personelu niezbędnego do realizacji projektu będzie kwalifikowalne?
 
NIE, zgodnie z § 5 pkt 12 ppkt e regulaminu konkursu kwalifikowalne są wynagrodzenia wyłącznie personelu badawczego biorącego udział w projekcie.
 
8.     Czy koszty wynagrodzeń personelu badawczego na nowo utworzonych miejscach pracy powstałych w części badawczej projektu są kwalifikowalne w jego fazie wdrożeniowej?
 
NIE, koszty wynagrodzeń personelu badawczego są kwalifikowalne wyłącznie w fazie badawczej projektu.
 
9.     Czy pracownik naukowy posiadający stopień doktora musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w sytuacji gdy beneficjent sam przeprowadza część badawczą projektu?
 
TAK, pracownik naukowy posiadający stopień doktora musi być zatrudniony na podstawie umowy
o pracę.
 
10.  Czy prototyp, który powstał w fazie badawczej, może być wykorzystany w fazie wdrożeniowej? 
 
TAK. Prototyp, który zwieńczył część badawczą projektu, może być wykorzystany w fazie wdrożeniowej  pod  warunkiem   pełnego,  trwałego  i  właściwego  udokumentowania  części badawczej.
 
 
 
 
11.  Czy część prac badawczych może realizować jedna jednostka naukowa, inną część - druga jednostka naukowa, a jeszcze inną - wnioskodawca?
 
TAK. Prace badawcze w projekcie mogą być prowadzone przez różne podmioty, pod warunkiem jednak, że nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych prac w ramach budżetu jednego projektu.
 
12.  Czy jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt?
 
TAK. W konkursie RPOWM/1.2/1/2012 obowiązuje zasada: „Jeden beneficjent – maksymalnie dwa projekty".  
 
13.  Do kiedy kwalifikowane będą wydatki w projektach realizowanych w ramach konkursu
RPOWM/1.2/1/2012?
 
 
Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31.12.2014 r., z tym że w szczególnych przypadkach może być on wydłużony na etapie realizacji projektu.  
 
14.  Czy można rozpocząć część wdrożeniową projektu przed podpisaniem umowy z MJWPU? 
 
TAK. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu zadeklarował okres realizacji poszczególnych faz realizacji projektu B+RT i powinien przedsięwzięcie realizować zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie. Podejmowanie działań w części wdrożeniowej przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie, niesie ze sobą ryzyko, że projekt wnioskodawcy w procedurze konkursowej nie zostanie wybrany do dofinansowania.
 
15.  Czy określona jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na realizację części badawczej?
 
TAK. Zgodnie z linią demarkacyjną wartość wydatków kwalifikowalnych na część badawczą nie może przekroczyć 400 tys. PLN.
 
16.  Jakie są poziomy dofinansowania w projektach wdrażających gotowe prace badawcze, zakupione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie?
 
Projekt mający na celu wyłącznie wdrożenie gotowych wyników prac badawczych może być finansowany jedynie w oparciu o rozporządzenie de minimis. Kwalifikowalność wydatków w takim projekcie rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Natomiast poziom dofinansowania w ramach pomocy de minimis nie może być wyższy niż intensywność wsparcia przewidziana w ramach rozporządzenia RPI:
mikro i mały przedsiębiorca - 50% wydatków kwalifikowalnych,
średni przedsiębiorca - 40% wydatków kwalifikowalnych,
duży przedsiębiorca - 30% wydatków kwalifikowalnych.
 
17.  Czy jeśli nie zostaną zrealizowane wskaźniki założone w części badawczej, to beneficjent będzie zwracał uzyskaną część dotacji?
 
Warunki zwrotu nienależnie otrzymanej dotacji reguluje umowa o dofinansowanie projektu. Jeśli beneficjant złoży wniosek o odstąpienie od realizacji części wdrożeniowej projektu i ponowna ocena wykonalności przeprowadzona po zakończeniu fazy badawczej będzie negatywna, wówczas  będzie rozliczany ze wskaźników w zakresie, w jakim dotyczą one działań przewidzianych w zrealizowanej fazie badawczej projektu.
 
18.  Kiedy beneficjent może odstąpić od dalszej realizacji projektu?
 
Jeżeli w wyniku realizacji przez beneficjenta części badawczej, bądź w wyniku wykonania badań przez jednostkę naukową okaże się, że uzyskane wyniki badawcze uniemożliwią realizację części wdrożeniowej lub/i przestaje być ona uzasadniona ekonomicznie, wówczas może on złożyć wniosek o odstąpienie od dalszej realizacji projektu (dotyczy wyłącznie projektów, w których beneficjent sam realizuje część badawczą, bądź zleca jej wykonanie jednostce naukowej). Wówczas wniosek o dofinansowanie wraz z wnioskiem o odstąpienie kierowany jest do ponownej oceny wykonalności, która uwzględnia wyniki przeprowadzonych badań. Powyższa procedura nie dotyczy sytuacji zakupu przez wnioskodawcę prac B+RT od jednostki naukowej.
 
19.  Co powinien zawierać wniosek beneficjenta o odstąpienie od realizacji części wdrożeniowej projektu?
 
We wniosku o odstąpienie od realizacji części wdrożeniowej projektu beneficjent powinien przedstawić m.in.:
a.     założenia wstępne, jakie były przed rozpoczęciem prac badawczych, uwzględniające w szczególności osoby, infrastrukturę badawczą, podejmowane czynności, czas i przebieg procesów, hipotezy oraz zakładane rezultaty,
b.     opis przeprowadzonych prac badawczych,
c.    opis rezultatów, jakie osiągnięto w wyniku przeprowadzonych badań,
d.     analizę sytuacji ekonomicznej i jej wpływ na możliwość wdrożenia rezultatów
badań.
 
20.  Czy MJWPU może nie wyrazić zgody beneficjentowi na odstąpienie od części wdrożeniowej?
 
TAK. Jeśli ponowna ocena wykonalności, dokonana na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz złożonego wniosku o odstąpienie od realizacji części wdrożeniowej projektu wykaże, że dalsza realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa i zasadna (tzn. może być realizowana zgodnie z założeniami projektu).
 
21.  Jakie są poziomy dofinansowania do części badawczej projektu realizowanej w oparciu
o
rozporządzenie B+RT?
 
Maksymalny poziom pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia B+RT wynosi odpowiednio:
a)     dla badań przemysłowych:
mikro i mały przedsiębiorca – do 80 % wydatków kwalifikowalnych,
średni przedsiębiorca – do 75 % wydatków kwalifikowalnych,
duży przedsiębiorca – do 65 % wydatków kwalifikowalnych,
b)    dla eksperymentalnych prac rozwojowych:
mikro i mały przedsiębiorca – do 60 % wydatków kwalifikowalnych,
średni przedsiębiorca – do 50% wydatków kwalifikowalnych,
duży przedsiębiorca – do 40% wydatków kwalifikowalnych.
Pomoc de minimis, niezależnie od etapu realizacji projektu, udzielana jest wyłącznie na podstawie rozporządzenia de minimis, gdzie intensywność wsparcia nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych.
 
22.  W jaki sposób w montażu finansowym należy uwzględnić różny poziom pomocy w przypadku prowadzenia różnych typów prac badawczych?
 
Jeżeli projekt obejmuje zarówno badania przemysłowe, jak i eksperymentalne prace rozwojowe, dla których wnioskodawca wskazuje różny poziom dofinansowania (na podstawie przepisów § 7 rozporządzenia B+RT), wówczas należy złożyć wypełniony odrębny załącznik, a do formularza MEWA w trzeciej tabeli G2.a wpisać wyliczoną średnią wartość dofinansowania wydatków przewidzianych
w fazie badawczej projektu.
 
23.  Jakie są podstawy prawne wsparcia w przypadku realizacji różnych typów projektów?

 

NAZWA SCHEMATU

FAZA BADAWCZA

PODSTAWA PRAWNA WSPARCIA

FAZY BADAWCZEJ

(tabela w montażu finansowym wniosku)

PODSTAWA PRAWNA WSPARCIA FAZY WDROŻENIOWEJ

(tabela w montażu finansowym wniosku)

UWAGI

W-1

brak

---

Rozporządzenie de minimis

(G2a tabela druga)

Wykorzystanie wyników prac badawczych wytworzonych przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W-2

brak

---

Rozporządzenie de minimis

(G2a tabela druga)

Zakup wyników prac badawczych (gotowej technologii) od jednostki naukowej i prowadzenie wyłącznie fazy wdrożeniowej projektu polegającej na wykorzystaniu nabytych prac B+RT.

W-3

brak

---

Rozporządzenie de minimis

(G2a tabela druga)

Komercjalizacja prac B+RT.

 

B-1

występuje

Rozporządzenie B+RT

(G2a tabela trzecia)

Rozporządzenie de minimis

(G2a tabela druga)

Część badawcza będzie realizowana na podstawie rozporządzenia B+RT.

Komercjalizacja prac B+RT w ramach rozporządzenia de minimis.

B-2

występuje

Rozporządzenie B+RT

(G2a tabela trzecia)

Rozporządzenie RPI

(G2a tabela pierwsza)

Część badawcza będzie realizowana na podstawie rozporządzenia B+RT.

Część wdrożeniowa będzie realizowana na podstawie rozporządzenia RPI, jeśli ta część przedsięwzięcia spełnia definicję „nowej inwestycji”.

Niezależnie od przyjętego schematu koszty przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz koszty informacji
i promocji projektu mogą być finansowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia de minimis.

 
24.  Gdzie w montażu finansowym wniosku o dofinansowanie projektu należy umieścić wydatki na część badawczą, a gdzie wydatki na część wdrożeniową?
 
Koszty ponoszone przez beneficjenta w projekcie powinny być umieszczone w sekcji G formularza MEWA - montaż finansowy G2.a. Wydatki służące realizacji części badawczej należy przedstawić w tabeli trzeciej („Drugi schemat pomocy publicznej”), wybierając z rozwijanej listy umieszczonej bezpośrednio nad tabelą: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (rozporządzenie B+RT). Natomiast koszty ponoszone podczas realizacji części wdrożeniowej projektu (pod warunkiem, że spełnia przesłanki „nowej inwestycji”) należy przedstawić w tabeli pierwszej („Schemat pomocy publicznej”), wybierając z rozwijanej listy Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (rozporządzenie RPI). Wydatki wskazane w regulaminie konkursu, jako kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis, należy umieścić w tabeli drugiej („De minimis”) – w stosunku do tych wydatków, zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (rozporządzenie de minimis).
Jeśli wnioskodawca będzie realizował projekt B+RT, korzystając wyłącznie z pomocy de minimis, wszystkie wydatki projektu powinien wpisać do tabeli drugiej („De minimis”) i w stosunku do takiego projektu będzie miało zastosowanie rozporządzenie de minimis.
 
25.  Czy koszt wytworzenia pierwszych (pokazowych, tzw. „serii informacyjnej") egzemplarzy produktów w części wdrożeniowej projektu będzie wydatkiem kwalifikowalnym?
 
TAK, jeśli nie będą one służyły do celów komercyjnych, a jedynie do udokumentowania wdrożenia promocji projektu. Egzemplarze pokazowe nie mogą być również przeznaczone na sprzedaż
w okresie trwałości projektu (będzie to wydatek kwalifikowalny w ramach działań „informacja
i promocja projektu” w ramach pomocy de minimis).
 
26.  Czy dostosowanie posiadanej nieruchomości zabudowanej (hali, magazynu, pomieszczeń) do stworzenia laboratorium, pomieszczeń do prowadzenia prac B+RT, czy produkcji prototypów będzie wydatkiem kwalifikowalnym ?
 
W ramach rozporządzenia de minimis (schemat W-1, W-2 lub W-3) – TAK. Należy pamiętać, że kwalifikowalność wydatków w takim projekcie jest po dniu złożenia wniosku, więc jeśli wnioskodawca przewiduje prace budowlane (i są one niezbędna dla prawidłowej realizacji projektu), to można je rozpocząć po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
W ramach rozporządzenia B+RT – NIE. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia B+RT do wydatków kwalifikowalnych zalicza się koszty lub wydatki niezbędne do realizacji projektu poniesione m.in. na pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności lub odpłatnego korzystania z gruntów, odpisy amortyzacyjne od budynków lub budowli. Dostosowanie posiadanej nieruchomości zabudowanej do stworzenia laboratorium, pomieszczeń do prowadzenia prac B+RT, czy produkcji prototypów będzie wydatkiem niekwalifikowalnym, gdyż nie mieści się w katalogu wydatków określonych
ww. rozporządzeniem.
 
27.  Czy w części wdrożeniowej projektu koszty budowy budynku niezbędnego do realizacji projektu są kwalifikowalne?
 
TAK, zarówno rozporządzenie RPI, jak i rozporządzenie de minimis dopuszczają co prawda kwalifikowalność prac budowlanych, jednak regulamin konkursu ogranicza ich maksymalną wartość do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 
28.  Czy dozwolony jest zakup nieruchomości w projekcie?
 
TAK. Jednak identyczne ograniczenie (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) dotyczy zakupu nieruchomości. Natomiast w przypadku, gdy w projekcie przewidziano
i zakup nieruchomości i koszty budowy budynku, 10% limit należy uznać jako łączny dla obu tych wydatków. Należy także pamiętać, iż zakup lokalu lub nieruchomości zabudowanej w ramach projektu może zostać uznany za kwalifikowalny tylko i wyłącznie w przypadku, gdy realizacja celów projektu nie mogłaby być osiągnięta przez inne środki, np. przez wynajęcie lokalu.
 
29.  Co oznacza określenie „dysponuje bazą infrastrukturalną oraz niezbędnymi zasobami kadrowymi”?
 
Wnioskodawca może sam prowadzić prace badawcze, o ile udokumentuje, że posiada lub podmiot trzeci udostępni wnioskodawcy niezbędne zasoby kadrowe (osoba w stopniu co najmniej doktora
w dziedzinie, której dotyczy projekt) oraz odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzenia prac badawczych.
 
30.  Czy można zakupić gotowe technologie w celu wykorzystania ich do swoich prac badawczych będących przedmiotem projektu B+RT?
 
TAK. Zgodnie z Regulaminem konkursu, możliwy jest zakup gotowych technologii, rozumiany jako zakup gotowych prac badawczych. Jednocześnie należy pamiętać, że wydatki te aby uznać za kwalifikowalne, powinny być zakupione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do MJWPU.
 
31.  Czy powiązania rodzinne pomiędzy partnerami mogą być przeszkodą w kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez oba podmioty?
 
Współpraca i wszelkie operacje gospodarcze, jakie dokonywane są pomiędzy podmiotami powiązanymi własnościowo i/lub kapitałowo (w rozumieniu przepisów określonych w art. 3 ust. 3 Załącznika I Rozporządzenia Rady (WE) nr 800/2008) znajdują się pod szczególnym nadzorem instytucji kontrolujących. Odnosząc się do pytania należy uznać, iż koligacje rodzinne mogą być przeszkodą w kwalifikowalności wydatków, w przypadku gdy nie są zgodne z zapisami § 6 ust. 1 pkt 4 i 8 rozporządzenia B+RT, oraz  § 9 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia RPI.
                                                                                        
32.  Czy w sytuacji wykorzystania w części badawczej projektu jakiegokolwiek środka trwałego i/lub wartości niematerialnych i prawnych nabytych/wytworzonych przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, koszty związane z amortyzacją środka trwałego i/lub wartości niematerialnych i prawnych będą kwalifikowalne?
 
Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o  dofinansowanie,
z wyjątkiem kosztów przygotowania załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie (wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis, początek okresu kwalifikowalności: 01.01.2009 r.). W związku z powyższym, nie ma możliwości uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych od posiadanego wcześniej środka trwałego ani wartości niematerialnych i prawnych, jako wydatków kwalifikowalnych.
 
33.  W jakich przypadkach przysługują dodatkowe punkty zwiększające dofinansowanie części badawczej?
 
Zgodnie z § 7 rozporządzenia B+RT, maksymalna intensywność wsparcia na eksperymentalne prace rozwojowe i/lub badania przemysłowe może zostać zwiększona, jeśli przedsiębiorca spełni określone warunki:
a)     jeżeli przedsiębiorca w chwili udzielania pomocy publicznej posiada status małego lub mikroprzedsiębiorcy, intensywność wsparcia wzrasta o 20%;
b)    jeżeli przedsiębiorca w chwili udzielania pomocy publicznej posiada status średniego przedsiębiorcy, intensywność wsparcia wzrasta o 10%;
c)     jeśli beneficjent spełni co najmniej jedną z przesłanek określonych w § 7 ust. 3 rozporządzenia B+RT, może uzyskać dodatkowe 15% - jednak nie więcej niż poziom intensywności wskazany
w § 7 pkt 3 regulaminu konkursu.
 
34.  Na jakich zasadach należy uwzględnić wynagrodzenia pracowników, którzy są zaangażowani do realizacji projektu B+RT?
 
Zatrudnienie musi dotyczyć pracownika naukowego i nastąpić zgodnie z przepisami kodeksu pracy,
a wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać warunkom rynkowym i jednocześnie spełniać wymogi określone w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  - Rozdz. VI pkt 14.
 
35.  Czy zapis § 7 ust. 5 rozporządzenia B+RT wyklucza współpracę wnioskodawcy z innym przedsiębiorcą polegającą na zleceniu wykonania prac badawczych na potrzeby projektu?
 
      NIE wyklucza. Jednakże z uwagi na ograniczenie sformułowane w § 7 ust. 5 rozporządzenia B+RT, wynika, iż w przypadku, gdy współpraca posiada charakter podwykonawstwa, nie przysługują dodatkowe punkty procentowe określone w  § 7 ust. 3, zwiększające poziom dofinansowania.
Dodatkowo należy pamiętać, iż koszty związane z prowadzeniem badań zleconych przez beneficjenta muszą spełniać określone warunki, aby mogły zostać uznane za kwalifikowalne. Zatem badania powinny być wykonywane na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem, a podmiotem, który nie jest
w żaden sposób powiązany z beneficjentem, z wykorzystaniem wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych przez prowadzącego badania (któremu zostały zlecone przez beneficjenta) oraz na podstawie licencji udzielonych przez źródła zewnętrzne po cenach rynkowych, transakcja została przeprowadzona na warunkach rynkowych i nie ma w niej elementu zmowy.
 
36.  Jakie dokumenty powinien złożyć wnioskodawca w ramach załącznika „Wyciąg z dokumentacji technicznej”?
 
 
Wnioskodawca powinien złożyć tylko opisy techniczne dotyczące aparatury, urządzeń, maszyn, które będą wykorzystywane w trakcie realizacji projektu. W ramach tego załącznika nie ma potrzeby składać dokumentacji technicznej (opisy, założenia, koncepcje, itp.) dotyczącej przedmiotu prac badawczych lub wdrożeń.
 
37.  Czy przy wykorzystywaniu na potrzeby projektu środka trwałego należy uznać za kwalifikowane koszty amortyzacji takiego urządzenia, czy cenę zakupu?
 
Kwalifikowalność takich kosztów/wydatków zależy od tego, czy dany koszt/wydatek będzie poniesiony w fazie badawczej, czy w fazie wdrożeniowej i warunkuje to właściwe rozporządzenie pomocowe.
a)     środek trwały został nabyty w fazie badawczej - zgodnie z rozporządzeniem B+RT oraz Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013, za koszt kwalifikowalny może zostać uznana wartość odpisów amortyzacyjnych, jeżeli w swym całkowitym okresie użytkowania będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby realizacji projektu B+RT, to wydatkiem kwalifikowalnym będą odpisy amortyzacyjne ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości („u.r.”; Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Jeśli nabyty środek trwały jest wykorzystywany na potrzeby realizacji projektu, a całkowity okres jego użytkowania zawiera się w okresie realizacji projektu (nie później niż data zakończenia realizacji projektu), to wydatkiem kwalifikowalnym może być wartość początkowa środka trwałego ustalona na podstawie przepisów u.r.
b)    środek trwały został nabyty w fazie wdrożeniowej (projekt wg schematu B-1, W-1, W-2, W-3) – zgodnie z rozporządzeniem de minimis oraz Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013, wydatkiem kwalifikowalnym może być wartość początkowa środka trwałego ustalona na podstawie przepisów u.r.
c)     środek trwały został nabyty w fazie wdrożeniowej (projekt wg schematu B-2) – zgodnie
z rozporządzeniem RPI oraz Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013, wydatkiem kwalifikowalnym może być wartość początkowa środka trwałego ustalona na podstawie przepisów u.r.
Jeżeli środek trwały został zakupiony przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, jest wydatkiem niekwalifikowalnym w przypadku projektów wg schematu W-1, W-2 i W-3. Dla projektów wg schematu B-1 i B-2 taki wydatek powoduje niekwalifikowalność całego projektu (brak spełnienia efektu zachęty).Powrót

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.