Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Jakie są najważniejsze pojęcia występujące w „Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013”?

Beneficjent – podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje.

 

Cross-financing – zasada elastycznego, krzyżowego finansowania, która ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Zapewnia ona możliwość finansowania w ramach zakresów interwencji EFRR i EFS komplementarnych działań wchodzących odpowiednio w zakres drugiego funduszu.

 

Duży projekt – projekt którego całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln EUR. W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza próg dużego projektu, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Ustalony w momencie złożenia wniosku kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany również w celu identyfikacji, czy dany projekt nie uzyskał statusu dużego projektu w przypadku zmiany całkowitego kosztu na późniejszym etapie. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane są w mediach elektronicznych:

(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en).

 

Fundusz Powierniczy JEREMIE – oznacza fundusz powierniczy w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 1828/2006 z późn. zm. utworzony na podstawie Umowy o dofinansowanie w celu realizacji projektu i zarządzany przez Menadżera. Przez Fundusz Powierniczy JEREMIE nie należy rozumieć funduszu inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2004r. nr 146 poz. 1546).

 

Kompensata – wzajemne potrącenie wierzytelności, w rozumieniu art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Kwoty zatrzymane – pieniężne zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustanowione w umowie między Beneficjentem a podmiotem wykonującym na jego rzecz roboty budowlane.

 

MSP – mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

 

Nieruchomość niezabudowana – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), z wyłączeniem budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych.

Nieruchomość zabudowana – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), wraz z budynkami, budowlami, obiektami małej architektury trwale związanymi z gruntem.

 

Partner – podmiot wymieniony w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie innymi Partnerami) projekt na warunkach określonych w umowie z Beneficjentem i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

 

Projekt generujący dochód – są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE, w tym pomocy de minimis lub dla których wsparcie związane jest z instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 44 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporządzenia Komisji ( WE) Nr 1828/2006.

W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza powyższy próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Środek trwały na stałe zainstalowany w projekcie – środek trwały, niezbędny do realizacji projektu przez cały okres jego realizacji i którego użycie do innych zadań niż te założone w projekcie grozi niezrealizowaniem celu projektu.

 

Umowa o dofinansowanie projektu – umowa zawarta z Beneficjentem, na podstawie której realizuje projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Należy przez to rozumieć również decyzję o dofinansowaniu projektu zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Wartości niematerialne i prawne – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. Do wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy.

 

Wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach RPO WM, zgodnie z obowiązującymi Krajowymi wytycznymi i Zasadami, który kwalifikuje się do rozliczenia lub refundacji ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM w trybie określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

 

Wydatek niekwalifikowalny – wydatek lub koszt niekwalifikujący się do rozliczenia lub refundacji ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM.

 

Wyposażenie (w ujęciu projektu) – rzeczowe składniki majątku trwale związane z projektem, zaliczone do środków trwałych i wprowadzone do ewidencji środków trwałych, niezbędnych do realizacji celu projektu.

 

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu – data:

- wykonania pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, co oznacza zrealizowanie wszystkich zadań/etapów realizacji Projektu

- udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług protokołami odbioru,

-udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług fakturami o równoważnej wartości dowodowej,

-udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy o dofinansowanie, wymienionymi w treści Umowy o dofinansowanie w części dotyczącej warunków wypłaty dofinansowania,

- podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru, świadectwa wykonania lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu potwierdzającego wykonanie prac/odbioru towaru.

 

Zakończenie finansowe realizacji projektu – data zrealizowania pełnego zakresu finansowego projektu, co oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wszystkich wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Projektu.

 

Zakończenie realizacji projektu - należy przez to rozumieć datę spełnienia łącznie trzech warunków, tj.: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności), dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i MJWPU).Powrót

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.