Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Jak wypełnić i złożyć wniosek w ramach RPOWM?

Sposób wypełnienia wniosku o dofinansowanie określa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 (RPO WM), stanowiąca załącznik do regulaminu konkursu i jest dostępna na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zaleca się wnioskodawcy skorzystanie z wykazu kryteriów, stanowiących załącznik nr 5 do Uszczegółowienia RPO WM w celu sprawdzenia, czy składany wniosek spełnia kryteria wyboru finansowych operacji.

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić i wysłać w systemie Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA), zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej www.mazowia.eu w zakładce „Złóż wniosek - Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (MEWA)”. Następnie wniosek należy wydrukować w jednym egzemplarzu (format A4) z zakładki „Korespondencja wysłana” i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Punkcie Przyjmowania Wniosków. Załączniki powinny być złożone na wymaganych formularzach, dostępnych na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Wszystkie dokumenty składane przez wnioskodawcę (wniosek o dofinansowanie oraz załączniki) powinny być podpisane przez właściwą (wskazaną w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie rejestrowym) osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy, wskazaną w części B8 wniosku o dofinansowanie. Na wniosku o dofinansowanie musi być pieczęć podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

We wniosku o dofinansowanie należy potwierdzić wszystkie wymagane oświadczenia znajdujące się w części „I” formularza wniosku.

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie sporządzone w języku innym niż polski nie podlegają weryfikacji.

Wniosek o dofinansowanie powinien być przygotowany w jednolity sposób według podanych niżej zasad oraz złożony w jednym segregatorze. Segregator powinny być opisany w następujący sposób:

pełna nazwa i adres wnioskodawcy,

tytuł projektu (zgodny z tytułem we wniosku o dofinansowanie),

numer konkursu RPOWM/…/…/…...

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki należy umieścić w taki sposób, aby wyjęcie ich z segregatora było łatwe i nie powodowało zniszczenia dokumentów.

Pierwszym dokumentem w segregatorze powinien być wniosek o dofinansowanie, a załączniki należy umieścić zgodnie z kolejnością podaną w liście załączników w § …… regulaminu konkursu. Każdy dokument wpięty do segregatora powinien być poprzedzony kartą informacyjną zawierającą nazwę dokumentu oraz numer załącznika. W miejsce załącznika, który nie dotyczy danego projektu, wnioskodawca powinien zamieścić kartę z numerem i tytułem załącznika oraz adnotacją „Nie dotyczy”.

W przypadku dołączenia dodatkowych dokumentów (innych niż wskazane w § …….. regulaminu konkursu) należy je wymienić we wniosku o dofinansowanie w części „J” w wykazie załączników i dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

Data i czas wpływu wniosku o dofinansowanie są uwidocznione na odcisku pieczęci rejestracyjnej Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków MJWPU od …………….. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej www.mazowia.eu z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni (konkurs otwarty) lub od …………….. r. do……………… od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (konkurs zamknięty). W ostatnim dniu konkursu o godzinie 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków musi znajdować się wersja papierowa wniosku. Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone jako nie spełniające kryterium formalnego.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie papierowej w jednym egzemplarzu wraz z  wymaganymi załącznikami. Wniosek o dofinansowanie należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Punkt Przyjmowania Wniosków

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Dokumenty przedłożone w formach niezgodnych z postanowieniami regulaminu (np. faks, e-mail lub dokument nie wydrukowany z folderu „Korespondencja wysłana” z systemu Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego) nie będą podlegały ocenie.Powrót

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.