Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Jakie są zasady kwalifikowania projektów w ramach RPO WM?

Jako generalną zasadę przyjmuje się, że projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WM musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. W drodze wyjątku od tej zasady, dofinansowaniu mogą podlegać także projekty realizowane częściowo lub w całości poza granicami województwa mazowieckiego, w ramach:

 • Działania 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym – przedsięwzięcia w ramach projektów dotyczące budowania marki i promocji klastra,

 • Działania 1.7. Promocja gospodarcza,

 • Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji – projekty lub przedsięwzięcia w ramach projektów dotyczące promocji kultury i turystyki Mazowsza.

Infrastruktura zakupiona, wytworzona lub zmodernizowana w ramach projektu, powinna być zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego.

Ocena kwalifikowalności projektu następuje na etapie wyboru projektów do dofinansowania i polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt mieści się w zakresie przedmiotowym działania stanowiącego element programu operacyjnego i może stanowić przedmiot współfinansowania w ramach RPO WM.

Projekt kwalifikuje się do współfinansowania jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest zgodny z RPO WM oraz Szczegółowym opisem priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

 2. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danego priorytetu i działania,

 3. jest zgodny z kryteriami wyboru określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WM,

 4. jest zgodny z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego,

 5. przyczynia się do realizacji celów priorytetu i działania w ramach, którego projekt będzie realizowany.

Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu. Poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu określony w Umowie o dofinansowanie projektu i Zasadach, z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006. W przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP trwałość projektu musi być zachowana przez 3 lata od daty jego zakończenia.

Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.:

 1. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz

 2. wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Zasadnicza modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98-102 Rozporządzenia Rady Nr (WE) 1083/2006. Przyznane i wypłacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta tylko w przypadku, kiedy trwałość projektu zostanie zachowana.Powrót

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.