Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Komunikat o otwarciu naboru propozycji projektów do umieszczenia na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013

Opublikowano: 2015-10-20

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007
– 2013 informuje, iż z dniem 21 października 2015 r. ogłoszony zostaje nabór propozycji projektów 
do umieszczenia na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Działania 6.1. Kultura.

 

 • Przykładowe rodzaje projektów:
 • Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego:
 • rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, w tym: obiektów sakralnych, zespołów fortyfikacyjnych, budowli i zespołów obronnych, parków zabytkowych, obiektów poprzemysłowych,
 • konserwacja zabytków ruchomych udostępnianych publicznie,
 • zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą,
 • digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostępnienia,
 • tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego,
 • oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo, jako element projektu,
 • usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, jako element projektu.
 • Rozwój infrastruktury kulturalnej:
 • budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej,
 • rewitalizacja historycznych i zabytkowych budynków na cele kulturalne, w tym obiektów poprzemysłowych,
 • usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych:
 • systemy/centra/ośrodki informacji kulturalnej (w tym przygotowanie nieodpłatnych materiałów i publikacji służących informacji kultur projektu),
 • tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej,
 • tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo,
 • usługi dla zwiedzających,
 • działalność promocyjna, kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych,
 • przygotowanie programów rozwoju lub promocji produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz,
 • imprezy wystawiennicze oraz ekspozycje,
 • organizacja wydarzeń kulturalnych mających wpływ na wzrost znaczenia kultury, jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy,
 • katalogowanie i poznawanie dziedzictwa.
 • Typ beneficjentów:
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • Instytucje kultury,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
 1. Nabór zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 21 października 2015 r. do dnia 28 października 2015r.
 2. Nabór ogłaszany jest wyłącznie dla projektów, których rzeczywiste zakończenie finansowe nastąpiło do 30.09.2015 r. Posiadanie pełnej dokumentacji projektu jest warunkiem umieszczenia na liście rezerwowej IWIPK RPO WM 2013-2017. Podkreśla się, iż ze względu na końcowy okres realizacji RPO WM 2007-2013, beneficjent, po umieszczeniu projektu na liście rezerwowej IWIPK RPO WM 2007 -2013, musi być przygotowany na konieczność szybkiego złożenia projektu wniosku o dofinansowanie do zaopiniowania przez MJWPU.
 3. Maksymalny poziom dofinansowania projektów – zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dokument jest dostępny na stronie mazovia.pl.
 4. Propozycje nowych projektów, muszą zostać zgłoszone przez beneficjenta na wzorze formularza „Zgłoszenie do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” dostępnego do pobrania poniżej (załącznik nr 1).
 5. Wnioskodawcy powinni obligatoryjnie przedstawić wskaźniki planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji zgłoszonego przedsięwzięcia – powinny one obejmować wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu
  dla Działania, do którego zgłaszany jest projekt. Wykaz wskaźników stanowi załącznik
  nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (załącznik nr 2).
 6. W formularzu zgłoszenia do IWIPK RPO WM wnioskodawcy powinni odnieść się do dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego i określić stopień realizacji kierunków działań określonych
  w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 oraz w kierunkach zagospodarowania przestrzennego, ustalonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Powinni także wskazać stopień oddziaływania projektu na konkurencyjność województwa w układzie krajowym i europejskim oraz stopień efektu synergetycznego na inne sfery społeczno gospodarcze niż przedmiot projektu, a także stopień innowacyjności projektu (innowacyjność organizacyjna, technologiczna, techniczna, zarządcza, itd.).
 7. Umieszczenie projektu na liście rezerwowej IWIPK nie oznacza zagwarantowania dofinansowania w ramach RPO WM. Dofinansowanie zostaje zarezerwowane po przeniesieniu projektu na listę podstawową IWIPK, po spełnieniu warunków opisanych w „Zasadach modyfikacji projektów kluczowych i IWIPK”, dostępnych
  na stronie internetowej rpo.mazowia.eu.
 8. Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać listownie w jednym egzemplarzu lub złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy Al. Solidarności 61 w Warszawie, wraz z kopią na płycie CD (w formatach Word oraz
  PDF - zeskanowany oryginał zgłoszenia). Data ostatniego dnia naboru to ostateczna możliwa data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu w ogłoszonym terminie naboru. Zgłoszenie należy przekazać w jednym egzemplarzu.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013,
 2. Wyciąg z Załącznika nr 3 SZOP (wskaźniki).

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.