Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Konkurs: "Mazowsze pełne dobrych praktyk"

Opublikowano: 2013-09-05
Konkurs:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na amatorski film krótkometrażowy lub prezentację multimedialną przedstawiającą dobre praktyki wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM 2007-2013) Konkurs realizowany jest w ramach Biuletynu RPO WM 2007-2013 „Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza”.

UWAGA! ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA PRAC:

W związku z licznymi prośbami dot. przesunięcia terminu zakończenia konkursu o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Mazowsze pełne dobrych praktyk”,  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  informuje, że ostateczny termin nadsyłania prac został przesunięty na 25 listopada 2013 roku.
Przypominamy, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablety i aparaty fotograficzne wraz z kartami pamięci.
Zapraszamy do udziału w konkursie i czekamy na Państwa prace.

Co to są „dobre praktyki” wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM 2007-2013)?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM 2007-2013) to największy w skali kraju i regionu Europy Wschodniej program regionalny, dzięki któremu możemy wykorzystać aż 1,8 mld. Euro. Został on tak skonstruowany aby środki unijne równomiernie wspierały realizację inwestycji w najważniejszych dla naszego województwa obszarach. A „dobre praktyki” to nic innego jak przykłady realizowanych lub zrealizowanych inwestycji przy współudziale funduszy unijnych w ramach RPO WM 2007-2013. Mapę projektów RPO WM 2007-2013 znajdziecie na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Organizator konkursu i czas trwania konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,

 • Prace należy przesłać na adres organizatora w terminie do 25 listopada 2013 roku, z dopiskiem „Konkurs - Mazowsze pełne dobrych praktyk”,

Cel konkursu:

 • Popularyzowanie wiedzy o efektach realizowanych projektów z RPO WM 2007-2013 i wiedzy nt. Unii Europejskiej,

 • Promocja działań w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych na Mazowszu, Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Tematyka prac:

 • Dobre praktyki wykorzystania funduszy europejskich w ramach RPO WM 2007-2013,

 • Zmiany powstałe dzięki projektom RPO WM 2007-2013 – efekty inicjatyw, działań podjętych w celu realizacji projektów finansowanych w ramach RPO WM 2007-2013 i to jak wpływają one na rozwój Mazowsza oraz jego mieszkańców,

 • Zakończone lub realizowane projekty w ramach RPO WM 2007-2013.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich osób chcących zaprezentować swoje prace wykonane określoną niniejszym regulaminem techniką,

 • W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem nadesłania oświadczenia opiekuna wyrażającego zgodę na udział podopiecznego w Konkursie i obowiązujące w nim zasady,

 • Udział w konkursie jest bezpłatny,

 • prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, przygotowanymi specjalnie na Konkurs - Mazowsze pełne dobrych praktyk,

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac w celach informacyjno-promocyjnych,

 • Uczestnik konkursu może dostarczyć nieograniczoną ilość prac,

 • Uczestnik konkursu zgadza się na przeniesienie praw autorskich na rzecz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,

 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zastrzega sobie prawo do niezwracania nadesłanych prac konkursowych,

 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

Zasady konkursu

 • Konkurs jest jednoetapowy – podzielony na dwie kategorie:

 • film krótkometrażowy,

 • prezentacja multimedialna.

 • Do konkursu należy zgłaszać filmy krótkometrażowe lub prezentacje multimedialne wcześniej niepublikowane, nieprezentowane, nienagradzane i niewyróżnione w innych konkursach,

 • W przypadku gdy w zgłaszanych filmach/prezentacjach wystąpią rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczne odtwarzanie tych filmów/prezentacji,

 • Zgłoszenie filmów /prezentacji do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych prac na stronach internetowych Organizatora,

 • Wysyłając pracę na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu,

 • Wysyłając pracę na Konkurs uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem,

 • Nadesłane prace muszą mieć uregulowany stosunek prawny z osobami występującymi w materiale, zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm. tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631),

 • Filmy i prezentacje multimedialne muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

 • długość filmu maksymalnie 5 minut,

 • film musi mieć tytuł oraz zawierać napisy początkowe i końcowe,

 • prezentacja multimedialna czas trwania do 5 minut,

 • powinna być wykonana w programie Power Point,

 • Filmy i prezentacje powinny być dostarczone na płycie CD lub DVD w formacie umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza,

 • Płyty powinny być opisane (autor, czas trwania i tytuł filmu lub prezentacji) i zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu,

 • Prace w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem Konkurs ,,Mazowsze pełne dobrych praktyk” można składać osobiście w siedzibie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 • Do koperty należy dołączyć:

 • w przypadku, gdy w Konkursie biorą udział osoby niepełnoletnie, należy dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci na potrzeby konkursu, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Brak oświadczenia będzie równoznaczne z brakiem zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych, co uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i spowoduje odrzucenie prac,

 • płytę CD lub DVD z pracą konkursową oraz dane kontaktowe autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).

 • Dopuszczone jest również wysłanie prac mailem na adres gpi@mazowia.eu Wybór sposobu dostarczenia prac należy do uczestnika konkursu

 • Prace, które wpłyną po terminie nie będą dopuszczone do oceny

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 • Oceny prac dokona Zespół złożony z przedstawicieli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,

 • Zespół, po wstępnej ocenie, wybierze najlepsze prace konkursowe, spośród których wyłonione zostaną zwycięskie i wyróżnione prace,

 • Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem i celami Konkursu (przedstawionym projektem wdrażanym w ramach RPO WM 2007-2013),

 • atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,

 • twórcze podejście do zagadnienia.

 • możliwość wykorzystania prac na stronach www.mazowia.eu, www.fan.mazowia.eu oraz www.facebook.com/pife.mazowsze lub w innych działaniach promocyjnych MJWPU.

 • Organizator przyzna nagrody główne (za I, II, III miejsce) oraz 2 wyróżnienia w każdej kategorii. Za zajęcie I miejsca - tablet, dla pozostałych miejsc oraz wyróżnień - aparaty fotograficzne,

 • Organizator ma prawo do nie przyznania nagród i wyróżnień w przypadku małego zainteresowania Konkursem,

 • nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

Ogłoszenie wyników i wydawanie nagród

 • Decyzje Zespołu oceniającego nadesłane prace są wiążące i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie),

 • Laureaci zostaną poinformowanie o wynikach Konkursu, sposób oraz termin odbioru nagrody będzie ustalany indywidualnie z laureatem.

Prawa autorskie

 • Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie nadesłania pracy, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie i w prezentacji, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie,

 • Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów/prezentacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmów/prezentacji na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania,

 • Nadesłane na Konkurs pliki filmów i prezentacji przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom,

 • Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z nadesłanych filmów/prezentacji (w sposób nieograniczony czasowo), a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i innych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

 • wprowadzenie do pamięci komputera,

 • nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie filmów/prezentacji, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

 • przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,

 • inne przypadki rozpowszechniania, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie filmów/prezentacji i ich utrwaleń, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie.

 • Uczestnik Konkursu zapewnia, że osoby występujące w filmie/prezentacji, a także ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z filmów/prezentacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania,

 • W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z filmów/prezentacji, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu,

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie,

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zapraszamy do nadsyłania prac.

Pokażmy jak zmienia się Mazowsze dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.

 

 

Załączniki


wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.