Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014

Opublikowano: 2014-07-25

Od 30 lipca 2014r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) przyjmuje  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – konkurs nr RPOWM/1.5/1/2014

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu MEWA od 30 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r., wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do 5 września 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Termin roztrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – czwarty kwartał 2014 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.

Miejsce składania wniosków: 

Punkt Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kryteria wyboru projektu:

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu .

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

800 tys. PLN (nie więcej niż 200 tys. EUR na dzień podpisania umowy o dofinansowanie).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

6 000 000 EUR[i],
przy czym 4 mln EUR zostanie przeznaczone na dofinansowanie mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 2 mln EUR na dofinansowanie średnich przedsiębiorstw. 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie:

http://rpo.mazowia.eu/wzory-umow-o-dofinansowanie-projektu/wzory-umow-rpo-wm.html 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 • etap sądowy:
  - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów,
  - skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz MJWPU.
Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje:

 • Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.03.2015 r.
 • Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
 • Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu wyłączone będą podmioty nieposiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek
  o dofinansowanie projektu.
 • Minimalna wartość dofinansowania: 300 000 PLN.
 • Projekty będą mogły być realizowane w ramach pomocy de minimis - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236,poz. 1562) zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 • Początek okresu kwalifikowalności wydatków od 1 stycznia 2014 r.
 • W ramach konkursu wydatkami niekwalifikowanymi są w szczególności:
  a) zakup nieruchomości w szczególności: grunty, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość, ich części lub udziały;
  b) usługi doradcze wraz z kosztami związanymi z przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym biznes planu;
  c) zakup samochodów osobowych i ciężarowych (grupa 7 podgrupa 74 symbol 741 i symbol 742 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych);
  d) roboty budowlane z wyłączeniem robót, które są bezpośrednio powiązane z uruchomieniem środka trwałego;
  e) koszty operacyjne związane z prowadzoną działalnością (czynsz, wynajem, opłaty administracyjne, opłaty bankowe, wynagrodzenia itp.);
  f) koszty związane z działalnością hotelarską.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Linki  

www.mazowia.eu .[i] Do wyliczenia dostępnej alokacji stosuje się kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji. W przypadku, gdy kurs ten przekroczy 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosowana będzie średnia arytmetyczna z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych. W przypadku, gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych.

Załączniki: 

 1. Regulamin konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014 (2015-10-27)
 2. Tabela zmian (2015-10-27)
 3. Regulamin konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014
 4. Tabela zmian
 5. Regulamin konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014
 6. Tabela zmian
 7. Regulamin konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014
 8. Tabela zmian
 9. Regulamin konkursu,
 10. Ogłoszenie konkursowe,
 11. Wzór biznes planu,
 12. Załącznik do biznes planu,
 13. Wzór umowy o dofinansowanie,
 14. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,
 15. Wzór harmonogramu wydatków,
 16. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu,
 17. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (załącznik 1a),
 18. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik 1b),
 19. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie,
 20. Wzór oświadczenia o (nie)otrzymaniu pomocy de minimis – powiązania kapitałowe,
 21. Wzór oświadczenia o (nie)otrzymaniu pomocy de minimis – powiązania osobowe,
 22. Wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę,
 23. Wzór oświadczenia, iż inwestycja nie spełnia definicji dużego projektu;
 24. Wzór oświadczenia wraz z ankietą, dotyczące kwalifikowalności podatku VAT,
 25. Przykładowa lista instytucji i dokumentów pozwalających zweryfikować stosowanie technologii,
 26. Wzór oświadczenia dotyczącego wsparcia udzielonego ze środków w ramach EFS,
 27. Instrukcja wypełniania wniosku,
 28. Procedura odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM
 29. Wykładnia dotycząca badania powiązań kapitałowych i osobowych,
 30. Zasady kwalifikowania wydatków,
 31. Wykaz kryteriów szczegółowych (punktowych),
 32. Uszczegółowienie RPOWM,
 33. Broszura informacyjna dotyczącą opłat za korzystanie ze środowiska,
 34. Przykładowy wzór protestu.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.