Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Odpowiedzi na pytania Beneficjentów w ramach Działań RPO WM

  1. Czy dzielnica m.st. Warszawy może składać osobno wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/2/2013 bez względu na liczbę projektów składanych przez Urząd Miasta Warszawy i inne dzielnice m.st. Warszawy??

   Zgodnie z założeniami ramowymi konkursu RPOWM/6.2/2/2013 beneficjent będzie mógł złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Wnioskodawcą może być Miasto Stołeczne Warszawa, a nie jego jednostki pomocnicze. Należy pamiętać, iż złożenie przez jednego wnioskodawcę dwóch lub większej liczby wniosków o dofinansowanie skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych wniosków przez wnioskodawcę.

   2. Jakie podmioty są uprawnione do aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?

    Podmiotami uprawnionymi do aplikowania o dofinasowanie są:

    • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
    • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
    • Jednostki naukowe;
    • Szkoły wyższe;
    • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej);
    • Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu (realizująca projekt ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013).

    3.  Czy w ramach Działania 2.2 RPOWM podmiot będący NZOZ, którego właścicielem (100% udziałów) jest jednostka samorządu terytorialnego, posiadający kontrakt z NFZ (stanowiący większość przychodów placówki) oraz prowadzący działalność komercyjną (usługi nie objęte kontraktem z NFZ) realizując projekt w ramach, którego planuje nabyć infrastrukturę , która także może być w znikomym stopniu używana w działalności komercyjnej (np. infrastruktura sieciowa, licencje dla administracji szpitala) można założyć, iż jest to projekt bez pomocy publicznej i można proporcjonalnie rozdzielić wydatki zgodnie z paragrafem 5 pkt 6 Regulaminu konkursu?

     Regulamin konkursu § 5 pkt 6 „W przypadku, gdy powstała infrastruktura/zakupione środki trwałe będą wykorzystywane w celu uzyskiwania przychodów z działalności komercyjnej poza systemem publicznym, istnieje możliwość proporcjonalnego wydzielenia tych wydatków i umieszczenia w kosztach niekwalifikowanych projektu, bądź finansowania całości projektu tylko w ramach pomocy de minimis”. W związku z powyższym możliwa jest sytuacja, w której po proporcjonalnym wydzieleniu wydatków związanych z infrastrukturą używaną do działalności komercyjnej projekt będzie realizowany jako – bez pomocy publicznej.

     Jeżeli tak to w jaki sposób rozdzielić wydatki pomiędzy kwalifikowane i niekwalifikowane, tak by nie było wątpliwości co do kwalifikowalności danego wydatku?

     Wydatki dotyczące zakresu rzeczowego projektu związanego z działalnością komercyjną (poza kontraktem z NFZ) należy umieścić w montażu finansowym po stronie wydatków/kosztów niekwalifikowanych w sposób spójny z opisaną w studium wykonalności metodologią wydzielenia danego wydatku. Opis wydatków (pkt G, pkt C1 wniosku o dofinansowanie) powinien jednoznacznie wskazywać, iż wydatek odnosi się do części projektu związanego z działalnością komercyjną.

     Do jakiego poziomu możliwe jest proporcjonalne rozdzielenie wydatków zgodnie z zapisem § 5 pkt 6 Regulaminu konkursu? Kiedy natomiast powinniśmy realizować projekt w ramach pomocy de minimis?

     Regulamin konkursu RPOWM/2.2/1/2012 nie wskazuje poziomu, do którego możliwe jest wydzielanie związanych z działalnością komercyjną (poza kontraktem z NFZ).

     W celu uniknięcia pomocy publicznej możliwa jest realizacja projektu tylko w ramach pomocy de minimis. W przypadku korzystania z ww. pomocy należy pamiętać o zasadach i limitach opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pułap pomocy de minimis brutto nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro na jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, zaś dla przedsiębiorstw z sektora transportowego równowartości 100 000 euro. Pomoc de minimis nie stanowi pomocy publicznej.

      4. Czy partnerem w Działaniu 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym RPOWM 2007-2013 (zakładanie klastra) może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?

       Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być partnerem w zakładaniu klastra w ramach Działania 1.6.

        5. Jakie wydatki można uznać za kwalifikowane w ramach Działania 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym RPOWM 2007-2013? Czy kwalifikowane jest wynagrodzenie menedżera projektu i jaki może być udział tych środków w ogólnej wartości projektu? Czy kwalifikowane są inne środki na wynagrodzenia personelu (poza wynagrodzeniem dla osób świadczących usługi konsultacyjne dla przedsiębiorców)?

         Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w 2011 roku na Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym RPOWM 2007-2013 za wydatki kwalifikowane uznać można wydatki zgodne z:

         - Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dostępnymi na stronie internetowej www.mazowia.eu;

         - Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, dostępnymi na stronie internetowej www.mrr.gov.pl;

         - ponadto w projektach z pomocą publiczną dodatkowo zgodne z:

         - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów;

         - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych;

         - Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

         Na podstawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach RPOWM 2007-2013 koszt menedżera projektu może zostać uznany za kwalifikowany wyłącznie w przypadku złożonych, wielozadaniowych inwestycji realizowanych przez kilka podmiotów, dla których niezbędna jest koordynacja podejmowanych działań.

         Do współfinansowania w ramach RPOWM kwalifikują się wydatki poniesione na zakup usługi menedżera projektu, związanych z wdrażaniem postanowień Umowy o dofinansowanie projektu/Zasad realizacji projektu własnego, obejmujących:

         - koordynowanie zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projekt,

         - monitorowanie i rozliczanie projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu,

         - prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie projektu,

         w kwocie nieprzekraczającej 2% sumy wydatków kwalifikowanych projektu. Koszt menedżera projektu może być uznany za kwalifikowany w części, w jakiej wynika z realizacji wymienionych powyżej zadań. Łączny kwalifikowany koszt menedżera projektu i wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem nie może przekroczyć kwoty 2% wydatków kwalifikowanych projektu.

         W ramach Działania 1.6 kwalifikowane są wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi konsultacyjne dla przedsiębiorców.

          6. Kto może być beneficjentem oraz na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPOWM 2007-2013?

           W ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPOWM 2007-2013 beneficjentami mogą być Przedsiębiorcy.

           Ww. Działanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

           • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

            - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;

            - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;

            - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub;

           - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

           • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

           Nową inwestycją nie jest:

           • inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
           • nabycie udziałów akcji przedsiębiorstwa.

           W ramach Działania 1.5 będą mogły być realizowane również usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania oraz doskonalenia:

           • nowego produktu lub usługi;
           • systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie;
           • zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.

           Ponadto istnieje możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń) oraz prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

           7. Czy w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 możliwe jest otrzymanie dotacji z tytułu udziału w targach, w których beneficjent będzie brał udział po raz pierwszy? W świetle zapisów z Rozporządzenia WE 70/2001, cytat: Art. 5 lit b) „udział w targach i wystawach, wielkość pomocy brutto nie przekroczy 50% wartości dodatkowych kosztów poniesionych na wynajem, ustawienie i prowadzenie stoiska. Wyłączenie pomocy na te cele będzie stosowane tylko w przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w określonych targach czy wystawie.”

            Beneficjent zamierza wziąć czynny udział w dwóch imprezach po raz pierwszy związanych z poszerzeniem obszaru działań o tzw. zieloną energię (fotowoltaika, oświetlenie energooszczędne).

            Rozporządzenie WE 70/2001 nie jest wymienione w Unijnych aktach prawnych i wytycznych obowiązujących przy tworzeniu Regulaminu konkursu RPOWM/1.7/1/2011. W ramach w/w konkursu realizowane będą projekty na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

            8. Czy w świetle zapisów regulaminu dotyczącego udziału w Projekcie 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 w przypadku udziału przez Beneficjenta w jakichkolwiek targach na terenie Polski będą zwracane koszty – kwalifikacja wydatków do zwrotu w ramach dotacji - związane z transportem, logistyką eksponatów, reklamą np. foldery, wpisy do katalogów targowych, transportem, hotelem, dietami dla pracowników Beneficjenta oddelegowanych do udziału w takiej imprezie wystawienniczej?

             Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty niezbędne do realizacji celów projektu, zgodne z zasadami określonymi w Krajowych wytycznych, w tym m.in.

             - kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty organizacji wydarzeń promocji regionu, organizacji i udziału w targach/imprezie wystawienniczej/misji gospodarczej w tym:

             • koszty wynajmu pomieszczeń/powierzchni wystawienniczej i sprzętu,
             • koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji,
             • koszty organizacji i obsługi potwierdzone fakturami odpowiedniego organizatora imprezy (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii),
             •  koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy,
             • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna,
             •  koszty wstępu na teren wystaw i targów,
             •  koszty tłumaczeń (do 10% całkowitej wartości projektu),
             •  koszty wynajęcia nośników informacyjno - reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związane z kampanią promocyjną,
             • koszt przygotowania, uruchomienia i obsługi (w okresie trwania projektu) strony internetowej bezpośrednio związanej z kampanią promocyjną,
             •  koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) oraz uczestników misji i targów, a także koszty zakwaterowania przedstawicieli firm (do 3 osób, maksymalnie w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia); koszty transportu i zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

             Jednocześnie Beneficjenta poinformowano, iż koszty transportu i zakwaterowania mogą być zaakceptowane i rozliczone na podstawie stosownych dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta (rachunki za hotel; rachunki za bilety kolejowe; lotnicze; autobusowe; w sytuacji niemożności skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych lub jeśli wymaga tego specyfika projektu), wydatki związane z dojazdem samochodem będą kwalifikowalne na podstawie kosztów używania samochodu do celów służbowych według stawki za 1 km przebiegu, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem).

              9.  Jaka jest wymagana forma zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu ustalona przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania Programów Unijnych i na jaki okres w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013?

               Formą zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu ustaloną przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania Programów Unijnych jest weksel in blanco, składany w wysokości przyznanego dofinansowania na okres trzech lat od daty zakończenia jego realizacji. Po upływie ww. okresu weksel jest zwracany na pisemną prośbę Beneficjenta.

               10.  Jeśli w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 możliwe są misje gospodarcze to czy są dozwolone misje krajowe w innych regionach niż Mazowsze?

               Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach konkursu możliwa będzie realizacja następujących rodzajów projektów:

               - uczestnictwo w targach, imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy,

               - udział w misjach gospodarczych, mających na celu wyszukiwanie i dobór klientów/kontrahentów na rynkach zagranicznych.

               11.  Czy w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 istnieje konieczność realizowania obydwu typów projektów (targi i misje gospodarcze)?

               W Regulaminie konkursu brak zapisów na temat konieczności realizowanie obydwu rodzajów projektów jednocześnie.

               .:W ramach programów:.
               Program operacyjnyPriorytety i działania
               Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

               wydruk, pdf

               Rejestr:

               banner banner banner

               Kalendarz

               sunmontuewedthufrisat

               •  
               • 1
               • 2
               • 3
               • 4
               • 5
               • 6
               • 7
               • 8
               • 9
               • 10
               • 11
               • 12
               • 13
               • 14
               • 15
               • 16
               • 17
               • 18
               • 19
               • 20
               • 21
               • 22
               • 23
               • 24
               • 25
               • 26
               • 27
               • 28
               • 29
               • 30
               • 31
               •  
               •  
               •  

               Najbliższe wydarzenia:

               Przeczytaj treść ponownie

               Instytucje współfinansujące

               "dla rozwoju Mazowsza"
               Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.