Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Odpowiedzi na pytania Beneficjentów w ramach RPO WM

  1. Gdzie można uzyskać informację o funduszach europejskich na Mazowszu?

   Główny Punkt Informacyjny

   ul. Jagiellońska 74

   03-301 Warszawa

   Czynny: pn.-pt.  8.00-18.00

   Infolinia: 0801-101-101

   tel.: 022 542 22 73, 022 542 22 74, 022 542 22 75, 022 542 22 77, 022 542 24 38

   e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

   Lokalne Punkty Informacyjne:

   Czynne: pn. – pt. 8.00-16.00

   ul. Plac Kościuszki 6, 06-400 Ciechanów: 023 672 32 74,

   ul. J. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka: 0297609236,

   ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock: 0242622374,

   ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom 0225422252,

   ul. J. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce: 0225422307.

   2. Jak wypełnić i złożyć wniosek w ramach RPOWM?

    Sposób wypełnienia wniosku o dofinansowanie określa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 (RPO WM), stanowiąca załącznik do regulaminu konkursu i jest dostępna na stronie internetowej www.mazowia.eu.

    Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zaleca się wnioskodawcy skorzystanie z wykazu kryteriów, stanowiących załącznik nr 5 do Uszczegółowienia RPO WM w celu sprawdzenia, czy składany wniosek spełnia kryteria wyboru finansowych operacji.

    Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić i wysłać w systemie Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA), zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej www.mazowia.eu w zakładce „Złóż wniosek - Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (MEWA)”. Następnie wniosek należy wydrukować w jednym egzemplarzu (format A4) z zakładki „Korespondencja wysłana” i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Punkcie Przyjmowania Wniosków. Załączniki powinny być złożone na wymaganych formularzach, dostępnych na stronie internetowej www.mazowia.eu.

    Wszystkie dokumenty składane przez wnioskodawcę (wniosek o dofinansowanie oraz załączniki) powinny być podpisane przez właściwą (wskazaną w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie rejestrowym) osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy, wskazaną w części B8 wniosku o dofinansowanie. Na wniosku o dofinansowanie musi być pieczęć podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

    We wniosku o dofinansowanie należy potwierdzić wszystkie wymagane oświadczenia znajdujące się w części „I” formularza wniosku.

    Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie sporządzone w języku innym niż polski nie podlegają weryfikacji.

    Wniosek o dofinansowanie powinien być przygotowany w jednolity sposób według podanych niżej zasad oraz złożony w jednym segregatorze. Segregator powinny być opisany w następujący sposób:

    pełna nazwa i adres wnioskodawcy,

    tytuł projektu (zgodny z tytułem we wniosku o dofinansowanie),

    numer konkursu RPOWM/…/…/…...

    Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki należy umieścić w taki sposób, aby wyjęcie ich z segregatora było łatwe i nie powodowało zniszczenia dokumentów.

    Pierwszym dokumentem w segregatorze powinien być wniosek o dofinansowanie, a załączniki należy umieścić zgodnie z kolejnością podaną w liście załączników w § …… regulaminu konkursu. Każdy dokument wpięty do segregatora powinien być poprzedzony kartą informacyjną zawierającą nazwę dokumentu oraz numer załącznika. W miejsce załącznika, który nie dotyczy danego projektu, wnioskodawca powinien zamieścić kartę z numerem i tytułem załącznika oraz adnotacją „Nie dotyczy”.

    W przypadku dołączenia dodatkowych dokumentów (innych niż wskazane w § …….. regulaminu konkursu) należy je wymienić we wniosku o dofinansowanie w części „J” w wykazie załączników i dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

    Data i czas wpływu wniosku o dofinansowanie są uwidocznione na odcisku pieczęci rejestracyjnej Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

    Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków MJWPU od …………….. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej www.mazowia.eu z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni (konkurs otwarty) lub od …………….. r. do……………… od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (konkurs zamknięty). W ostatnim dniu konkursu o godzinie 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków musi  znajdować się wersja papierowa wniosku. Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone jako nie spełniające kryterium formalnego.

    Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie papierowej w jednym egzemplarzu wraz z  wymaganymi załącznikami. Wniosek o dofinansowanie należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:

    Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

    Punkt Przyjmowania Wniosków

    ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

    Dokumenty przedłożone w formach niezgodnych z postanowieniami regulaminu (np. faks, e-mail lub dokument nie wydrukowany z folderu „Korespondencja wysłana” z systemu Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego) nie będą podlegały ocenie.

    3. Jakie są tryby dokonywania wyboru projektów?

     System wyboru projektów w ramach RPO WM przewiduje następujące tryby dokonywania

     wyboru projektów:

     a) tryb konkursowy zamknięty z preselekcją,

     b) tryb konkursowy zamknięty bez preselekcji,

     c) tryb konkursowy otwarty bez preselekcji,

     d) tryb indywidualny,

     e) tryb systemowy (projekty pomocy technicznej),

     f) tryb wyboru projektów w ramach Inicjatywy JESSICA.

     Ad a) W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioskodawca składa do MJWPU Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu.

     Ad b) W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioskodawca składa do MJWPU Wniosek

     o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu.

     Ad c) W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioskodawca składa do MJWPU Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu.

     Nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zakończenia naboru wniosków uzasadnionego odpowiednią decyzją MJWPU. Wyniki oceny są ogłaszane cyklicznie bądź na bieżąco.

     Ad d) Tryb indywidualny ma zastosowanie do projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie

     Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK dla RPO WM), na podstawie Wytycznych

     w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Reguły umieszczania nowych projektów, wprowadzania zmian do projektów,

     usuwania projektów oraz postępowania z projektami listy rezerwowej IWIPK dla RPO WM określają Zasady modyfikacji projektów kluczowych i Indykatywnego Wykazu Indykatywnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013, dostępne na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.mazowia.eu. Propozycje projektów do umieszczenia w IWIPK dla

     RPO WM zgłaszane są przez wnioskodawców do Instytucji Zarządzającej RPO WM. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji, zgłoszone propozycje projektów są przedstawiane Zarządowi Województwa Mazowieckiego, który wskazuje wybrane projekty do oceny. Ocena

     dokonywana jest przez ekspertów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w oparciu o kryteria oceny propozycji projektów do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM zgodne z Metodą grupowej, wielokryterialnej oceny projektów regionalnych z punktu widzenia ich istotności dla województwa mazowieckiego. Po zapoznaniu się z informacją na temat wyników oceny Zarząd Województwa kieruje projekty planowane do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM do konsultacji społecznych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji powstaje raport przedstawiany na posiedzeniu Zarządu Województwa. Zarząd Województwa akceptuje ostatecznie wybrane projekty do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM, efektem czego jest przyjęcie uchwały aktualizującej IWIPK dla RPO WM. Zmieniony IWIPK dla RPO WM zostaje podany do publicznej wiadomości.

     Ad e) Tryb systemowy ma zastosowanie do projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej, którą obejmują specyficzne warunki zatwierdzania i wdrażania.

     Beneficjentem Pomocy Technicznej RPO WM jest Województwo Mazowieckie. Instytucjami

     wykonującymi czynności zastrzeżone dla Beneficjenta PT RPO WM są:

     a) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (UMWM),

     b) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).

     Ad f) Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, realizacja Inicjatywy JESSICA polega na utworzeniu Funduszu Powierniczego. Menadżer Funduszu Powierniczego będzie alokować środki w sposób zwrotny w instrumenty inżynierii finansowej, o którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 tj. w Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich. Wybrany w drodze naboru ogłoszonego przez Menadżera Funduszu Powierniczego, Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich ogłosi nabór na projekty miejskie, którym przekazywać będzie wsparcie za pomocą zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej.

     4. Co oznaczają stosowane pojęcia w ramach RPOWM 2007-2013?

      Back-office – część podażowa e-Governance, z której korzystają różne poziomy lokalnej, narodowej i międzynarodowej administracji publicznej. Podaż tą cechuje unowocześnienie wewnętrznych procedur administracyjnych, tak by podejście do obywatela było bardziej efektywne, skuteczne i dopasowane do jego potrzeb. Na podaż składa się również unowocześnienie stosowanych zewnętrznych procedur administracyjnych, tak by podejście do kooperacji z innymi stopniami administracji było bardziej spójne we współpracy pomiędzy poziomami administracji i otwarte na kooperacje z trzecim sektorem. Cechują ją też, unowocześnienie istniejących zasobów informatycznych i wykonywanych procedur.

      Beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

      Biznes plan (BP)– dokument stanowiący rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych we

      wniosku o dofinansowanie. Zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami

      określonymi w regulaminie konkursu ogłoszonego w ramach RPO WM 2007-2013, w tym m.in. informacje na temat:

      - wnioskodawcy,

      - celu realizacji projektu,

      - planu marketingowego projektu,

      - posiadanych zasobów niezbędnych do realizacji projektu,

      - analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia.

      Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne, np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

      E-Usługa – usługa świadczona w sposób zautomatyzowany poprzez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

      Front-office – część popytowa e-Governance kreowana przez obywateli i biznes, której towarem jest informacja. Zapotrzebowanie dotyczy e-Usług (działań odbywających się za pomocą Internetu), tradycyjnych usług z wykorzystaniem nowej technologii (sprawy załatwiane w urzędach, ale z wykorzystaniem nowych systemów), a także e-Demokracji, czyli zwiększenia odpowiedzialności, otwartości, przejrzystości, dostępności i udziału.

      Fundusz Powierniczy – zgodnie z art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 jest to fundusz, którego celem jest inwestowanie w Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich.

      Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich – fundusz odpowiedzialny za inwestycje w partnerstwa publiczno – prywatne i inne projekty miejskie. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich może zostać powołany jako niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między współfinansującymi partnerami lub udziałowcami, lub też jako wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej.

      Hot-spot – publiczny punkt dostępu umożliwiający korzystania z Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej. Podstawowym elementem hot-spotu jest AP (ang. Access Point) – punkt dostępu. Jest to urządzenie, najczęściej router, które świadczy usługi dostępowe do innej przewodowej sieci komputerowej, umożliwiając poprzez nią świadczenie określonych przez administratora usług np.: dostęp do zasobów sieci, udostępnianie połączenia internetowego lub usług opartych na technologii VoIP.

      ICT (ang. Information and Communication Technologies) - Technologie Informacji i Komunikacji (TIK) - technologie pozwalające na wykorzystywanie, modyfikowanie, przechowywanie i wymianę informacji, a także umożliwiające skuteczną komunikację.

      Inkubator przedsiębiorczości – niekomercyjny instrument wsparcia powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich (MŚP). Głównym celem jest ułatwienie warunków tworzenia i startu MSP oraz pomoc w przetrwaniu wczesnych faz cyklu rozwojowego. Inkubator to specjalnie zorganizowana przestrzeń - z reguły w formie szeregu pomieszczeń przygotowanych do podejmowania w nich działalności produkcyjnej lub usługowej na ulgowych warunkach finansowych dla potencjalnych przedsiębiorców z dobrze

      przygotowanym i zaakceptowanym biznes planem nowego przedsięwzięcia. MSP zlokalizowane w inkubatorze mogą też obniżyć koszty dzięki: wspólnemu korzystaniu z mediów, infrastruktury, urządzeń, pomieszczeń administracyjnych i sali konferencyjnej oraz ze wspólnej obsługi administracyjno-księgowej. Inkubator jest narzędziem pobudzania aktywności ekonomicznej w słabiej rozwiniętych regionach. Istotną cechą inkubatora jest jego charakter lokalny, co przejawia się wykorzystaniem uwarunkowań i zasobów lokalnej społeczności i infrastruktury do kreowania, stymulowania, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

      Innowacja – wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Definicja innowacji zgodna z Oslo Manual.

      Innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw.

      Innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych.

      Innowacyjność – zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno - technicznych.

      Instytucje Otoczenia Biznesu – instytucje nie działające dla zysku oferujące przedsiębiorcom usługi wspierające w szerokim zakresie. Pomoc może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw itd.

      Instytucje regionalne wspierające promocję regionu – organizacje działające na terenie województwa mazowieckiego, mające w zadaniach statutowych promocję gospodarczą Mazowsza w skali krajowej i międzynarodowej.

      Jednostki naukowe – zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) – prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

      a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

      b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

      c) instytuty badawcze,

      d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

      e) Polską Akademię Umiejętności,

      f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008

      r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473).

      Jednostka badawczo-rozwojowa – instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) lub centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

      Jeremie – inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) mająca na celu stworzyć wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w celu ułatwienia im dostępu do finansowania. W szczególności zapewnienie

      mikrokredytów, mikropożyczek, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji oraz innych innowacyjnych form finansowania.

      JESSICA – (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas) Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich. Inicjatywa powstała we współpracy Komisji Europejskiej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. Celem Inicjatywy JESSICA jest wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez zastosowanie mechanizmów inżynierii finansowej.

      Klaster – znajdujące się w geograficznym sąsiedztwie skupisko podobnych firm i powiązanych z nimi instytucji, które zapewniają wyspecjalizowane umiejętności, informacje, kapitał i infrastrukturę. Przedsiębiorstwa te korzystają z podobnych nakładów, technologii albo innych powiązań zaopatrzeniowych.

      Lot – wydzielona część naboru na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich. W przypadku RPO WM nabór został podzielony na dwie części względem poszczególnych Działań RPO WM, w ramach których wdrażana jest Inicjatywa JESSICA.

      Minimalna/Maksymalna wartość projektu – określona na potrzeby linii demarkacyjnej minimalna lub maksymalna wartość przedsięwzięcia, które może zostać objęte wsparciem w ramach danego Działania. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, limit kwotowy odnosi się do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Dla projektów komplementarnych z priorytetem IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska oraz priorytetem IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kryterium kwotowe demarkacji określa się w oparciu o planowane całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostaną/zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

      Minimalny wkład własny Beneficjenta – minimalny wymagany udział w wydatkach kwalifikowalnych projektu środków finansowych pochodzących ze środków własnych Beneficjenta (m.in. z przychodów, dochodów, pożyczek lub kredytów).

      W przypadku Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, środki przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej w 3% pochodzić ze środków własnych lub pożyczek. Środki te nie mogą być zastępowane środkami pochodzącymi z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych.

      W przypadku Beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową do środków własnych zalicza się także środki pochodzące z części budżetowych poszczególnych dysponentów, ujęte w planie finansowym tej jednostki.

      W przypadku programów pomocy publicznej wysokość wkładu własnego Beneficjenta wynika z maksymalnych poziomów pomocy publicznej określonych w odpowiednich rozporządzeniach.

      Misja gospodarcza – to służbowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli firmy przeprowadzany w celu nawiązania kontaktów handlowych poprzez m.in. poznanie obyczajów handlowych innych krajów, ich preferencji i wymagań, zwiedzenie wybranych targów bądź wystaw i uczestnictwo w zorganizowanych spotkaniach branżowych. Poprzez jedną misję rozumiany

      jest wyjazd do jednego kraju.

      Organizacje pozarządowe – zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, i nie działające w celu

      osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 (przedmiotowej ustawy).

      Park przemysłowy – zespół wyodrębnionych projektowo, organizacyjnie i własnościowo nieruchomości i gruntów, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności MSP.

      Park technologiczny – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, w którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

      Partner – podmiot wymieniony we Wniosku o dofinansowanie Projektu, uczestniczący w realizacji Projektu, wnoszący do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem i ewentualnie innymi podmiotami, na warunkach określonych w umowie partnerskiej.

      PIAP – Publiczny Punkt Dostępu do Internetu - umożliwia publiczny, nieodpłatny dostęp do Internetu za pomocą zainstalowanego odpowiedniego urządzenia (np. komputera, e-kiosku, infomatu, infokiosku). Jego funkcjonalność ma przyczynić się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych i elektronicznych usług publicznych.

      Pomoc de minimis – wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Pułap pomocy de minimis brutto wynosi 200 000 EUR na jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, zaś dla przedsiębiorstw z sektora transportowego pułap tej pomocy wynosi 100 000 EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

      Przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

      - Mikroprzedsiębiorstwo - w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR (pełną definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

      - Małe przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR (pełną definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

      - Średnie przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR (pełną definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

      - Duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo nie objęte definicją małego i średniego przedsiębiorstwa, czyli takie, które zatrudnia co najmniej 250 pracowników oraz jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro.

      RIS Mazovia – Regionalna Strategia Innowacji- jej zadaniem jest stworzenie trwałych powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, przemysłem, samorządem regionu i administracją rządową w celu budowania wzrostu gospodarczego regionu, a w szczególności podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań i innowacji.

      RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców – umowny parametr określający wielkość urządzeń do oczyszczania ścieków. 1 RLM oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dzień (zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne).

      Rok obrotowy – rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

      Schemat – wydzielony obszar interwencji danego Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który określa zakres przedmiotowy (rodzaje projektów objętych dofinansowaniem) i podmiotowy (rodzaje beneficjentów uprawnionych do aplikacji) konkursu. Do schematów przyporządkowane są odrębne zestawy kryteriów wyboru finansowanych operacji.

      Sieci szkieletowe (backbone network) – centralna część sieci, przez którą przesyłana jest największa ilość informacji. Sieć szkieletowa łączy zwykle sieci lokalne (LAN), grupy robocze, przełączniki lub sieci rozległe (WAN). Urządzenia sieci backbone są odpowiedzialne zwykle za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze. Dla szerokopasmowej sieci szkieletowej zalecana przepustowość nie powinna wynosić mniej niż

      100Mb/s;

      Studium wykonalności (SW)- badanie niezbędne do oceny ekonomicznej inwestycji pod kątem m. in. trwałości projektu oraz jego opłacalności finansowej. Wytyczne sporządzania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach RPO WM 2007-2130 określają wymagania w odniesieniu do zakresu w/w dokumentu, obejmujące w szczególności: oczekiwane rezultaty finansowe, analizę trwałości projektu oraz oddziaływania na środowisko.

      Szerokopasmowy dostęp do Internetu – stały dostęp (nie komutowany) o przepustowości, dostosowanej do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu aplikacje, jednak nie niższej niż 256 kbitów/sekundę. Dostęp ten powinien umożliwiać transmisje danych z prędkością umożliwiającą korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych, multimedialnych itp. oraz być wykonany w technologii i w sposób umożliwiający proste zwiększenie przepustowości w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości.

      System informacji przestrzennej - baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych.

      Szkoły wyższe – jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365, z późn. zm).

      Wnioskodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, ubiegająca się o dofinansowanie projektów finansowanych z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych.

      Wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide) – jest pojęciem odnoszącym się do podziału społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji, oraz na osoby bez takich możliwości, a także umiejętności posługiwania się Internetem, jakości połączenia i wymiaru językowego (brak znajomości języka, w którym dane informacje występują).

      5. W jaki sposób zgłaszać problemy dot. Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA)?

       W przypadku wystąpienia błędów w aplikacji Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego należy wypełnić formularz zgłaszania błędów i przesłać go na adres zgloszenie@mazowia.eu w celu jak najszybszego ich usunięcia (przyjmowane są tylko zgłoszenia wysłane na formularzu).

        6. Gdzie szukać informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków?

        Kwalifikowalność wydatków dla projektów realizowanych w ramach RPO WM została określona w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Zasady). Zasady zostały przygotowane na podstawie przepisów art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr.84, poz.712 i Nr 157, poz. 1241). Określają zasady kwalifikowania wydatków oraz szczegółowe kategorie wydatków kwalifikowalnych w projektach współfinansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych

        w ramach RPO WM.

        Zasady są zgodne z postanowieniami Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania

        2007 – 2013 Ministra Rozwoju Regionalnego i stanowią ich uszczegółowienie w zakresie, w jakim Instytucja Zarządzająca jest uprawniona do określenia szczegółowych zasad kwalifikowania wydatków.

        Zasady dotyczą wszystkich wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjenta – zarówno w ramach współfinansowania krajowego, jak i środków wspólnotowych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WM. Jedynie wydatki poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem oraz zgodnie z Zasadami mogą być uznane za kwalifikowalne.

        W przypadku projektu lub grupy projektów objętych zasadami pomocy publicznej w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 107 ust.1) mogą obowiązywać odrębne zasady dotyczące kwalifikowania wydatków od określonych w Wytycznych, wynikające z programu pomocy publicznej.

        Zasady są skierowane do Instytucji Pośredniczącej II stopnia i Beneficjentów. Beneficjent może wnioskować o refundację poniesionych wydatków – do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te zostały poniesione na realizację projektu, którego zakres został zatwierdzony w umowie o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem oraz jeżeli wydatki zostały poniesione zgodnie z obowiązującymi zasadami.

        W ramach projektów RPO WM kwalifikowalny jest wydatek, który został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta, za wyjątkiem wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych

        przez stronę trzecią, dokumenty przedkładane w ramach rozliczania projektu przez Beneficjenta powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz jego wysokość.

        W ramach projektów RPO WM, każdy dochód uzyskany w ramach projektu, tj. każdy wpływ środków finansowych ze sprzedaży, wynajmu, usług lub innych równoważnych opłat gotówkowych, pomniejsza wartość dofinansowania, którą Beneficjent otrzyma na finansowanie wydatków projektu realizowanego przez RPO WM. Instytucją odpowiedzialną za dokonywanie odpowiedniego pomniejszenia jest podmiot zawierający umowę o dofinansowanie z Beneficjentem, tj. odpowiednio Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Instytucja Zarządzająca.

        Pod pojęciem okresu kwalifikowania wydatków należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania nie stanowią wydatków kwalifikowalnych.

        Początek okresu kwalifikowania wydatków w RPO WM stanowi 1 stycznia 2007 r.

        Koniec okresu kwalifikowania wydatków w RPO WM stanowi 31 grudnia 2015 r.

        Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem, która określi zarówno początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatku. Początkową datą kwalifikowania wydatków może być 1 styczna 2007 r., również w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w późniejszym terminie. Końcowa data kwalifikowalności wydatku może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej stronę umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie z Beneficjentem – jednak w żadnym wypadku końcowa data kwalifikowania wydatków dla projektu nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2015 r.

        Powyższe okresy kwalifikowalności nie mają zastosowania w przypadku projektów objętych pomocą publiczną. Dla projektów objętych pomocą publiczną kwalifikowalność wydatków jest regulowana rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego dla poszczególnych sektorów.

        Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 są dostępne na stronie internetowej www.mazowia.eu.

        7. Jak przebiega procedura odwoławcza?

         Postępowanie odwoławcze przebiega zgodnie z Procedurą odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz postanowieniami regulaminów konkursów.

         Przedmiotowa procedura przewiduje dwa etapy postępowania:

         I. Etap przedsądowy - protest – wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny może złożyć pisemny protest, który jest rozpatrywany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

         II. Etap sądowy – skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (zgodnie z art. 30c, 30d i 30e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

         Procedura ma zastosowanie dla konkursów ogłoszonych od 20 grudnia 2008 r.

         Procedura odwoławcza nie dotyczy trybu indywidualnego, systemowego oraz trybu w ramach Inicjatywy JESSICA.

         8. Czym jest Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013?

          Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM) jest dokumentem, który zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej nie podlega negocjacjom z Komisją Europejską. Jest to dokument przygotowywany i przyjmowany uchwałą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego jako swoisty podręcznik dla beneficjentów zawierający informacje uzupełniające w stosunku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

          Dokument jest całkowicie zgodny z zapisami RPO WM, a jego głównym celem jest doprecyzowanie zapisów RPO WM. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

          Mazowieckiego 2007-2013 jest przygotowany na podstawie zaleceń zawartych w Wytycznych nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego Ministra Rozwoju

          Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r.

          Uszczegółowienie RPO WM jest wersją dokumentu, w której uwzględniono ustalenia ze spotkań I i II rundy negocjacyjnej RPO WM z Komisją Europejską i może ulec dalszym zmianom i modyfikacjom. Na zmiany zapisów projektu dokumentu będą mieć wpływ także zmiany w obowiązujących przepisach i nowe regulacje prawne, związane przede wszystkim z zasadami udzielania pomocy publicznej.

          9.  Jakie są zasady kwalifikowania projektów w ramach RPO WM?

           Jako generalną zasadę przyjmuje się, że projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WM musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. W drodze wyjątku od tej zasady, dofinansowaniu mogą podlegać także projekty realizowane częściowo lub w całości poza granicami województwa mazowieckiego, w ramach:

           • Działania 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym – przedsięwzięcia w ramach projektów dotyczące budowania marki i promocji klastra,
           • Działania 1.7. Promocja gospodarcza,
           • Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji – projekty lub przedsięwzięcia w ramach projektów dotyczące promocji kultury i turystyki Mazowsza.

           Infrastruktura zakupiona, wytworzona lub zmodernizowana w ramach projektu, powinna być zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego.

           Ocena kwalifikowalności projektu następuje na etapie wyboru projektów do dofinansowania i polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt mieści się w zakresie przedmiotowym działania stanowiącego element programu operacyjnego i może stanowić przedmiot współfinansowania w ramach RPO WM.

           Projekt kwalifikuje się do współfinansowania jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

           1)      jest zgodny z RPO WM oraz Szczegółowym opisem priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

           2)      Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danego priorytetu i działania,

           3)      jest zgodny z kryteriami wyboru określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WM,

           4)      jest zgodny z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego,

           5)      przyczynia się do realizacji celów priorytetu i działania w ramach, którego projekt będzie realizowany.

           Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu. Poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu określony w Umowie o dofinansowanie projektu i Zasadach, z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006. W przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP trwałość projektu musi być zachowana przez 3 lata od daty jego zakończenia.

           Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.:

           1)      modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz

           2)      wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

           Zasadnicza modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98-102 Rozporządzenia Rady Nr (WE) 1083/2006. Przyznane i wypłacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta tylko w przypadku, kiedy trwałość projektu zostanie zachowana.

           10.  Jakie są najważniejsze pojęcia występujące w „Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013”?

           Beneficjent – podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje.

           Cross-financing – zasada elastycznego, krzyżowego finansowania, która ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Zapewnia ona możliwość finansowania w ramach zakresów interwencji EFRR i EFS komplementarnych działań wchodzących odpowiednio w zakres drugiego funduszu.

           Duży projekt – projekt którego całkowity koszt przekracza kwotę 50 mln EUR. W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza próg dużego projektu, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Ustalony w momencie złożenia wniosku kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany również w celu identyfikacji, czy dany projekt nie uzyskał statusu dużego projektu w przypadku zmiany całkowitego kosztu na późniejszym etapie. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane są w mediach elektronicznych:

           (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&Language=en).

           Fundusz Powierniczy JEREMIE – oznacza fundusz powierniczy w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 1828/2006 z późn. zm. utworzony na podstawie Umowy o dofinansowanie w celu realizacji projektu i zarządzany przez Menadżera. Przez Fundusz Powierniczy JEREMIE nie należy rozumieć funduszu inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2004r. nr 146 poz. 1546).

           Kompensata ­– wzajemne potrącenie wierzytelności, w rozumieniu art. 498 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

           Kwoty zatrzymane – pieniężne zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustanowione w umowie między Beneficjentem a podmiotem wykonującym na jego rzecz roboty budowlane.

           MSP – mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

           Nieruchomość niezabudowana – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), z wyłączeniem budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych.

           Nieruchomość zabudowana – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), wraz z budynkami, budowlami, obiektami małej architektury trwale związanymi z gruntem.

           Partner – podmiot wymieniony w zatwierdzonym Wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie innymi Partnerami) projekt na warunkach określonych w umowie z Beneficjentem i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

           Projekt generujący dochód –  są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE, w tym pomocy de minimis lub dla których wsparcie związane jest z instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 44 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006.

           W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza powyższy próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

           Środek trwały na stałe zainstalowany w projekcie – środek trwały, niezbędny do realizacji projektu przez cały okres jego realizacji i którego użycie do innych zadań niż te założone w projekcie grozi niezrealizowaniem celu projektu.

           Umowa o dofinansowanie projektu – umowa zawarta z Beneficjentem, na podstawie której realizuje projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Należy przez to rozumieć również decyzję o dofinansowaniu projektu zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

           Wartości niematerialne i prawne – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. Do wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy.

           Wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach RPO WM, zgodnie z obowiązującymi Krajowymi wytycznymi i Zasadami, który kwalifikuje się do rozliczenia lub refundacji ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM w trybie określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

           Wydatek niekwalifikowalny – wydatek lub koszt niekwalifikujący się do rozliczenia lub refundacji ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM.

           Wyposażenie (w ujęciu projektu) – rzeczowe składniki majątku trwale związane z projektem, zaliczone do środków trwałych i wprowadzone do ewidencji środków trwałych, niezbędnych do realizacji celu projektu.

           Zakończenie rzeczowe realizacji projektu – data:

           - wykonania pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, co oznacza zrealizowanie wszystkich zadań/etapów realizacji Projektu

           - udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług protokołami odbioru,

           -udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług fakturami o równoważnej wartości dowodowej,

           -udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy o dofinansowanie, wymienionymi w treści Umowy  o dofinansowanie w części dotyczącej warunków wypłaty dofinansowania,

           - podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu  odbioru, świadectwa wykonania lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu potwierdzającego wykonanie prac/odbioru towaru.

           Zakończenie finansowe realizacji projektu – data zrealizowania pełnego zakresu finansowego  projektu, co oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wszystkich wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Projektu.

           Zakończenie realizacji projektu - należy przez to rozumieć datę spełnienia łącznie trzech warunków, tj.: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności), dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności ze strony BGK i MJWPU).

           11. Co oznaczy trwałość projektu?

           Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu. Poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu określony w Umowie o dofinansowanie projektu i Zasadach, z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006. W przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP trwałość projektu musi być zachowana przez 3 lata od daty jego zakończenia.

           Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.:

           3) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz

           4) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

           Zasadnicza modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98-102 Rozporządzenia Rady Nr (WE) 1083/2006. Przyznane i wypłacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta tylko w przypadku, kiedy trwałość projektu zostanie zachowana.

           .:W ramach programów:.
           Program operacyjnyPriorytety i działania
           Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

           wydruk, pdf

           Rejestr:

           banner banner banner

           Kalendarz

           sunmontuewedthufrisat

           •  
           •  
           • 1
           • 2
           • 3
           • 4
           • 5
           • 6
           • 7
           • 8
           • 9
           • 10
           • 11
           • 12
           • 13
           • 14
           • 15
           • 16
           • 17
           • 18
           • 19
           • 20
           • 21
           • 22
           • 23
           • 24
           • 25
           • 26
           • 27
           • 28
           • 29
           • 30
           • 31
           •  
           •  

           Najbliższe wydarzenia:

           Przeczytaj treść ponownie

           Instytucje współfinansujące

           "dla rozwoju Mazowsza"
           Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.