Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

1.4 fundusze pożyczkowe konkurs 2009

Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (fundusze pożyczkowe).

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

5

 

zrealizowanymi lub obecnie realizowanymi
(5 punktów)

 

planowanymi do realizacji
(3 punkty)

 

Brak

komplementarności (0 punktów)

 

Zasięg działania funduszu pożyczkowego.

 

W ramach kryterium promowani będą wnioskodawcy, których oferta ma zasięg regionalny. Kryterium będzie oceniane na podstawie

regulaminu funduszu i posiadanej sieci punktów sprzedaży usług.

6

 

(1 - 6 punktów)

regionalny (fundusz działa co najmniej

na obszarze połowy powiatów

województwa mazowieckiego) (6 punktów)

 

podregionalny (fundusz działa na obszarze kilku powiatów - co najmniej dwóch, ale mniej niż w połowie

powiatów) (3 punkty)

 

lokalny (fundusz działa na obszarze gminy lub kilku gmin w obrębie powiatu) ( 1 punkt )

Znajomość regionalnych uwarunkowań gospodarczych – stopień skoncentrowania oferty funduszu w województwie mazowieckim.

 

Kryterium preferuje fundusze, które w swojej działalności skupiają się na podmiotach z regionu Mazowsza. Oceniany będzie odsetek wartości

poręczeń udzielonych na rzecz przedsiębiorców zarejestrowanych w województwie mazowieckim w stosunku do wartości pożyczek ogółem funduszu, wg danych za ostatni zamknięty rok obrotowy.

6

(0 - 6 punktów)

 

90% i powyżej

(6 punktów)

od 70% do poniżej 90%

(4 punkty)

od 50% do poniżej 70%

(2 punkty)

poniżej 50%

(0 punktów)

Doświadczenie funduszu w zakresie udzielania pożyczek.

 

Fundusz powinien udokumentować dotychczasowe doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności pożyczkowej.

5

(0 - 5 punktów)

Co najmniej 3 – letnie doświadczenie w udzielaniu poręczeń/pożyczek/kredytów dla MŚP pracowników kluczowych (tj. analityków / specjalistów ds. pożyczek, stanowiących co najmniej połowę liczby kluczowych pracowników, których analizy i rekomendacje mają kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki) (3 punkty)

 

Prowadzenie działalności pożyczkowej minimum 3 lata. (2 punkty)

 

Wnioskodawca nie spełnia żadnego z

powyższych wymagań (0 punktów)

 

Efektywność wykorzystania kapitału własnego przez fundusz pożyczkowy.

 

Preferowani będą beneficjenci aktywnie wykorzystujący posiadane środki finansowe. Oceniana będzie wartość pożyczek udzielonych MSP w ostatnim zamkniętym roku obrotowym w stosunku do sumy wszystkich środków pieniężnych pozostających w dyspozycji funduszu (wg stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego).

5

(0 - 5 punktów)

0,4 i więcej

(5 punktów)

od 0,35 do poniżej 0,4

(4 punkty)

od 0,3 do poniżej 0,35

(3 punkty)

od 0,25 do poniżej 0,3

(2 punkty)

od 0,2 do poniżej 0,25 (1 punkt)

poniżej 0,2

(0 punktów)

 

Aktywność funduszu we wspieraniu przedsiębiorczości na obszarze Mazowsza.

 

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym oceniana będzie wartość pożyczek udzielonych nowozałożonym firmom z obszaru Mazowsza (które do dnia złożenia wniosku o pożyczkę działały krócej niż 12 miesięcy) w stosunku do wartości udzielonych pożyczek ogółem.

4

(0 - 4 punktów)

25% i powyżej (4 punkty)

Od 20% do poniżej 25% 3 punkty)

Od 15% do poniżej 20% (2 punkty)

Od 10% do poniżej 15% (1 punkt)

Poniżej 10 % (0 punktów)

Skuteczność działania funduszu i zdolność powiększania kapitału.

 

Preferowane będą wnioski funduszy wykazujących dodatni wynik finansowy netto, posiadających niskie wskaźniki strat oraz niskie wskaźniki kosztochłonności. (Wartość pożyczek utraconych przez fundusz rozumiana jest jako wartość kapitału pożyczek, których fundusz nie ma prawnych możliwości odzyskania).

6

(0 - 6 punktów)

Wartość pożyczek utraconych w stosunku do udzielonych w ostatnim zamkniętym roku obrotowym nie przekracza 2% ( 2 punkty, w przeciwnym wypadku – 0 pkt.)

Stosunek kosztów działalności operacyjnej funduszu w ostatnim zamkniętym roku obrotowym do kapitału własnego, wg stanu na koniec roku obrotowego, nie przekracza 5% (2 punkty, w przeciwnym wypadku – 0 pkt.)

Fundusz wykazuje dodatni wynik finansowy netto w ostatnim zamkniętym roku obrotowym (2 pkt, w przeciwnym wypadku - 0 pkt.)

Dostosowanie oferty do istniejącego na Mazowszu zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorców.

 

Ekspert oceni, w jakim stopniu proponowane instrumenty finansowe i sposób działania funduszu umożliwiają dotarcie z ofertą do szerokiego kręgu odbiorców na terenie województwa mazowieckiego. Ekspert uwzględni dostępność oferty (określoną przez wysokość opłat, prowizji i oprocentowania; ograniczenia terytorialne) oraz trafność zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców działających w regionie (w oparciu o dokonaną w projekcie analizę popytu i konkurencji).

6

(0 - 6 punktów)

Trafność przeprowadzonej analizy

potrzeb przedsiębiorców i dostosowanie

oferty:

analiza pełna i odpowiadająca na

problemy (3 punkty)

analiza niepełna lub nie w pełni

odpowiadająca na problemy (2 punkty)

brak odpowiedniej analizy (0 punktów)

Wysokość planowanych opłat, prowizji i oprocentowania (w oparciu o analizę

porównawczą wszystkich złożonych w konkursie wniosków):

Najniższa (2 punkty)

Średnia (1 punkt)

Najwyższa (0 punktów)

Występowanie ograniczeń podmiotowych lub terytorialnych (np. zawężenie oferty do podmiotów

zlokalizowanych w miastach do określonej liczby mieszkańców):

(tak - 0 punktów, Nie – 1 punkt)

Innowacyjność projektu.

 

Ocena dotyczyć będzie poziomu, w jakim proponowana oferta wykracza poza standardową ofertę pożyczek (w szczególności posiadanie oferty dla projektów innowacyjnych) oraz proponowanego marketingu usług (tj. sposobu działania funduszu i planowanych działań zwiększających dostępność oferty oraz liczbę klientów, takich jak: planowane działania

poszerzające sieć punktów doradczych, udzielania informacji lub przyjmowania wniosków, działania dotyczące personelu, wykorzystanie narzędzi informatycznych, promocja, w tym komunikacja elektroniczna).

Ekspert przyzna ocenę:

- bardzo wysoką, gdy projekt zakłada stworzenie 3 nowych produktów, w tym przynajmniej jednego dla projektów innowacyjnych, oferowanych z wykorzystaniem marketingu usług;

4

(0 - 4 punktów)

bardzo wysoka (4 punkty)

wysoka (3 punkty)

średnia (2 punkty)

poniżej średniej (1 punkt)

niska (0 punktów)

Wpływ projektu na rozwój gospodarczy województwa.

 

Ocena dokonywana będzie na podstawie: możliwej do uzyskania liczby obrotów wkładem uzyskanym z RPO do 2015 roku oraz liczby udzielonych pożyczek. Ekspert przyzna punkty za realne i wykonalne wielkości obrotów i pożyczek.

8

(1 - 8 punktów)

 

W stosunku do pożyczek udzielonych w ostatnim zamknietym roku obrotowym, średnioroczna liczba udzielonych pożyczek do 2015 roku stanowi:

poniżej 125% (1 punkt)

od 125% do poniżej 150% (2 punkty)

od 150% do poniżej 175% (3 punkty)

175% i powyżej (4 punkty)

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność techniczno - organizacyjna

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załączniki do wniosku

• Wnioskodawca posiada wystarczające zasoby techniczne i rzeczowe a także wiedzę, doświadczenie i kadrę, umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym harmonogramem, w szczególności wnioskodawca:

• opisał zasoby, które jego zdaniem są niezbędne dla realizacji.

• posiada opracowany standard organizacyjny,

• posiada opracowane standardy świadczenia usług pożyczkowych/poręczeniowych (w tym pozwalające na ustalenie w każdym indywidualnym przypadku, czy udzielenie pożyczki/poręczenia jest związane z udzielaniem pomocy publicznej, a jeśli tak, jaka jest jej wysokość, jeśli zamierza takiej pomocy udzielać),

• posiada metodologię analizy ryzyka / wyznaczania współczynnika ryzyka oraz oceny przedkładanych zabezpieczeń,

• posiada standardy/regulamin tworzenia rezerw, w tym na ryzyko ogólne i celowe, a także - metodologię posługiwania się treścią Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.6.2008 r., str. 10), w szczególności - metodologię przyporządkowywania stawek kredytobiorcom, w zależności od ratingu kredytobiorcy (dotyczy funduszy poręczeniowych),

• posiada metodologię posługiwania się treścią Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6), w szczególności - metodologii obliczania w poszczególnych przypadkach stopy referencyjnej (dotyczy funduszy pożyczkowych).

0/1

wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załączniki do wniosku

• poprawność analizy finansowej i ekonomicznej,

• niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów,

• zasadność, rzetelność i odpowiednia wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych, w podziale na rodzaje nakładów do poniesienia,

• poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód,

• poprawność przedstawionej strategii inwestycyjnej.

0/1

Wykonalność przynajmniej jednego obrotu wkładem uzyskanym z RPO w trakcie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załączniki do wniosku

• kwota wnioskowanego wsparcia jest adekwatna do zidentyfikowanych potrzeb finansowych podmiotów gospodarczych oraz możliwości beneficjenta,

• dotychczasowa działalność funduszu oraz przedstawiony sposób realizacji przedsięwzięcia daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia przynajmniej jednokrotnego obrotu środkami.

0/1

Wykonalność techniczna i technologiczna

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załączniki do wniosku

• relacja nakład/rezultat oraz możliwość wykazania wartości dodanej projektu,

• zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu, opisana metodologia/mechanizmy osiągnięcia efektywności,

• rezultaty projektu, wykonalność osiągnięcia zadeklarowanej liczby udzielonych pożyczek/poręczeń

0/1

 

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

 

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa
(max. 10 punktów)

 

 

 

zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii
(0 lub 6 punktów)

 

wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania
(max. 5 punktów)

zgodność ramowa
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych
(0 lub 3 punkty)

 

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

 

6

Konkurencyjność w układzie:

ponad lokalnym
(0 lub 2 punkty)

 

regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

europejskim
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień innowacyjności

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

technologiczna i techniczna

(0 lub 3 punkty)

 

organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

 

Spójność regionu

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

Spójność w zakresie:

ekonomicznym
(0 lub 1 punkt)

 

 

społecznym
(0 lub 1 punkt)

 

przestrzennym
(0 lub 2 punkty)

 

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

 

 

 

Projekty lokalne (0 punktów)

 

Projekty ponad lokalne – powiatowe
(1 punkt)

 

Projekty o zasięgu ponad powiatowym
(3 punkty)

 

 

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

 

3

 

 

Brak efektu (0 punktów)

 

Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.