Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

1.7 konkurs 2010

1.7/1/2010 Promocja gospodarcza

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił problemy i szanse realizacji projektu oraz wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne.

5

 

Projekt stanowi logiczną całość, a

informacje zawarte

we wniosku i

pozostałych

dokumentach są

spójne – 1 pkt

 

Wnioskodawca w

wyczerpujący

sposób przedstawił

problemy i szanse

realizacji projektu

oraz wskazał

sposoby ich

rozwiązania w

drodze realizacji

przedsięwzięcia, w

szczególności

przedstawił

rzetelną i pełną

analizę potrzeb na

produkty/usługi

będące skutkiem

projektu oraz

funkcjonowanie

podmiotu w trakcie

i po realizacji

inwestycji – 2 pkt.

 

Realizacja projektu

jest zasadna – 2

pkt.

 

W przeciwnym

wypadku – 0 pkt.

 

Punktacja jest

sumowana wewnątrz

kryterium .

 

Komplementarność z innym projektem/ projektami

 

Ocenie podlegać będzie komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi projektami, rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się lub dopełnianie projektów w celu zaspokojenia określonej potrzeby i/lub uzyskania synergii.

(Synergia to współdziałanie różnych interwencji, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań; wzajemne wzmacnianie, potęgowanie się efektów interwencji.)

Komplementarność przedmiotowa – występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia na konkretną dziedzinę np. branżę, problem

społeczno-gospodarczy.

Komplementarność geograficzna - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia pochodzącego z różnych źródeł na te same tereny, bądź do tych samych środowisk. Należy zaznaczyć, że są to tereny rozumiane wężej niż teren danego województwa. Koncentracja wsparcia na tym samym terenie sama w sobie nie

oznacza, że projekty są komplementarne. Projekty mają służyć temu samemu celowi: wzajemnie się uzupełniać w celu zaspokojenia określonej potrzeby.

Komplementarność funkcjonalna – występuje w przypadku, gdy projekty wzajemnie dopełniają się: jeden projekt nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji drugiego projektu. Osiągnięcie celów nadrzędnych projektów jest uzależnione od realizacji obu projektów. Np. wsparcie w ramach projektów jest ukierunkowane na konkretny

proces np. społeczno-gospodarczy, tworzenie sieci itp. Przykład: komplementarność funkcjonalna w ZPORR w odniesieniu do projektów drogowych zdefiniowana została jako powiązanie projektu z projektami leżącymi w korytarzach transportowych na danym terenie. Przy ocenianiu komplementarności funkcjonalnej

zakładamy, że projekt jest jakąś strategią osiągnięcia celu nadrzędnego tj. wybraniem rozwiązań mających poprawić sytuację, ale z reguły nie obejmuje wszystkich przyczyn

składających się na główny problem (nadrzędny), drugi – komplementarny – projekt powinien być drugą dopełniającą strategią rozwiązania problemu. Np. samo zakupienie sprzętu komputerowego dla szkół nie spowoduje wzrostu umiejętności i stopnia wykorzystania ICT, żeby uzyskać ten cel konieczne mogą być także

szkolenia z tego zakresu. I odwrotnie samo szkolenie, bez możliwości praktycznego wykorzystania umiejętności nie przyniesie założonego celu nadrzędnego.

Komplementarność międzyfunduszowa – projekt jest komplementarny z projektem/projektami realizowanymi w ramach

programu współfinansowanego z innego funduszu europejskiego np. z PO KL, SPO RZL (Europejski Fundusz Społeczny), POIiŚ (dotyczy działań współfinansowanych z Funduszu Spójności), PROW.

5

 

Projekt jest

komplementarny pod

względem:

 

przedmiotowym

i/lub geograficznym -
1 punkt),

 

funkcjonalnym - 2

punkty,

 

międzyfunduszowym - 2 punkty,

punktacja jest

sumowana wewnątrz

kryterium.

 

Brak

komplementarności

lub brak wykazania

komplementarności we wniosku o

dofinansowanie –
0 punktów

 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji projektu

 

Ocena projektu pod względem liczb podmiotów gospodarczych

wspartych w wyniku projektu. Szczególnie preferowane będą projekty, które przewidują wsparcie dla powyżej 8 firm.

12

 

Powyżej 8
(12 punktów)

 

Od 5 do 8
(6 punktów)

 

Od 1 do 4 (3 punkty)

 

Kompleksowość projektu

 

Ocena projektu pod kątem uwzględnienia różnych elementów w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów.

10

zorganizowanie misji

gospodarczej promującej

przedsiębiorców

(4 punkty)

 

zorganizowanie imprezy targowo-wystawienniczej

promujących

przedsiębiorców

(3 punkty)

 

zorganizowanie targów

promujących przedsiębiorców

(3 punkty)

 

Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał organizacyjny.

 

Preferowane będą projekty, których wnioskodawca będzie dysponował odpowiednim potencjałem organizacyjnym niezbędnym przy realizacji projektu.

 

10

Tak (10 punktów)

 

Nie (0 punktów)

 

Charakter przedsięwzięcia informacyjno-promocyjnego

 

Oceniana będzie ranga przedsięwzięcia promującego przedsiębiorców oraz tereny inwestycyjne.

8

 

Międzynarodowy
(8 punktów)

 

Krajowy (6 punktów)

 

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów

• zasadność i odpowiednia wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych

• poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód

0/1

Efektywność projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• wartość dodana projektu

• efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat)

• zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu

• rezultaty projektu

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dokumentacja techniczna

Ocena poprawności dokumentacji technicznej i jej spójności z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym

0/1

Wykonalność techniczna i technologiczna

Dokumentacja techniczna
Studium wykonalności

Ocena ma potwierdzić, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym

0/1

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

 

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa
(max. 10 punktów)

 

 

 

zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii
(0 lub 6 punktów)

 

wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania
(max. 5 punktów)

zgodność ramowa
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych
(0 lub 3 punkty)

 

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

 

6

Konkurencyjność w układzie:

ponad lokalnym
(0 lub 2 punkty)

 

regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

europejskim
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień innowacyjności

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

technologiczna i techniczna

(0 lub 3 punkty)

 

organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

 

Spójność regionu

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

Spójność w zakresie:

ekonomicznym
(0 lub 1 punkt)

 

 

społecznym
(0 lub 1 punkt)

 

przestrzennym
(0 lub 2 punkty)

 

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

 

 

 

Projekty lokalne (0 punktów)

 

Projekty ponad lokalne – powiatowe
(1 punkt)

 

Projekty o zasięgu ponad powiatowym
(3 punkty)

 

 

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

 

3

 

 

Brak efektu (0 punktów)

 

Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.