Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

4.1 konkurs 2008

4. 1 Gospodarka wodno-ściekowa

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

5

 

zrealizowanymi lub obecnie realizowanymi
(5 punktów)

 

planowanymi do realizacji
(3 punkty)

 

Brak komplementarności lub brak wykazania komplementarności we wniosku o dofinansowanie

(0 punktów)

 

Lokalizacja i wpływ na obszary Natura 2000.

 

Kryterium będzie promowało pozytywny wpływ realizowanego projektu na obszary chronione.

8

Projekt jest zlokalizowany w lub w bezpośredniej bliskości obszaru Natura 2000 r ma znaczący pozytywny wpływ na ten obszar ( 8 punktów)

 

Projekt ma znaczący pozytywny wpływ na obszar Natura 2000, ale nie jest zlokalizowany w lub bliskiej odległości obszaru (6 punktów)

 

Projekt jest zlokalizowany w lub w bliskim otoczeniu obszaru Natura 2000 bez znaczącego wpływu na ten obszar (2 punkty)

Zakładana liczba użytkowników z

obszarów wiejskich

 

Kryterium oceniane będzie na podstawie udziału liczby osób obsługiwanych w wyniku realizacji projektu z obszarów wiejskich w stosunku do ogólnej liczby osób obsługiwanych w wyniku realizacji projektu

8

udział zakładanych użytkowników infrastruktury będących mieszkańcami obszarów wiejskich powyżej 50%

(8 punktów)

 

udział zakładanych użytkowników infrastruktury będących mieszkańcami obszarów wiejskich od 11 do 50 %

(4 punkty)

 

udział zakładanych użytkowników infrastruktury będących mieszkańcami obszarów wiejskich 0 do 10 % (0 punktów)

Potrzeby z zakresu infrastruktury oczyszczania ścieków, wynikające ze stopnia skanalizowania gminy (%)

 

Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji wniosku nt. stopnia skanalizowania gminy wg stanu przed rozpoczęciem realizacji projektu. Kryterium będzie promować gminy o niższym stopniu skanalizowania.

8

stopień skanalizowania do 30 %

(8 punktów)

 

stopień skanalizowania od 31 do 50 %

(4 punkty)

 

stopień skanalizowania od 51 do 70 %

(2 punkty)

 

stopień skanalizowania powyżej 70 %

(0 punktów)

Zastosowanie nowych technologii w projekcie dotyczącym kanalizacji

 

Kryterium będzie promowało projekty, w których zastosowano rozwiązania poprawiające jakość systemów odprowadzania ścieków i redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do wód. Kryterium będzie oceniane na podstawie zakresu rzeczowego projektu.

8

Jeżeli w projekcie przewidziano:

- zastosowanie nowoczesnych systemów oczyszczających o niskim oddziaływaniu na środowisko lub

- zastosowanie nowoczesnych systemów monitoringowych pracy instalacji lub ilości i jakości wód (za pomocą metod chemicznych i fizycznych), do których ścieki są odprowadzane lub,

- zastosowanie innych rozwiązań poprawiających jakość systemu odprowadzania ścieków,

projekt otrzymuje 8 punktów.

 

Jeżeli projekt nie przewiduje zastosowania rozwiązań poprawiających jakość systemów odprowadzania ścieków (0 punktów)

Kompleksowość projektu

 

Kryterium będzie promowało projekty zawierające wspólne występowanie sieci zaopatrzenia w wodę i sieci kanalizacyjnej.

5

Projekt zawierający sieć wodociągową oraz kanalizacyjną (5 punktów)

 

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów

• zasadność i odpowiednia wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych

• poprawność ustalenia poziomu dofinasowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód

0/1

Efektywność projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• wartość dodana projektu

• efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat)

• zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu

• rezultaty projektu

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dokumentacja techniczna

Ocena poprawności dokumentacji technicznej i jej spójności z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym

0/1

Wykonalność techniczna i technologiczna

Dokumentacja techniczna
Studium wykonalności

Ocena ma potwierdzić, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym

0/1

 

 

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

 

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa
(max. 10 punktów)

 

 

 

zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii
(0 lub 6 punktów)

 

wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania
(max. 5 punktów)

zgodność ramowa
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych
(0 lub 3 punkty)

 

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

 

6

Konkurencyjność w układzie:

ponad lokalnym
(0 lub 2 punkty)

 

regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

europejskim
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień innowacyjności

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

technologiczna i techniczna

(0 lub 3 punkty)

 

organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

 

Spójność regionu

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

Spójność w zakresie:

ekonomicznym
(0 lub 1 punkt)

 

 

społecznym
(0 lub 1 punkt)

 

przestrzennym
(0 lub 2 punkty)

 

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

 

 

 

Projekty lokalne (0 punktów)

 

Projekty ponad lokalne – powiatowe
(1 punkt)

 

Projekty o zasięgu ponad powiatowym
(3 punkty)

 

 

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

 

3

 

 

Brak efektu (0 punktów)

 

Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.