Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

4.2 konkurs 2008 rok

4.2 Ochrona powierzchni ziemi

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

GOSPODARKA ODPADAMI

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

5

 

zrealizowanymi lub obecnie realizowanymi
(5 punktów)

 

planowanymi do realizacji
(3 punkty)

 

Sposób redukcji odpadów

 

Kryterium ma na celu promowanie jak najbardziej wydajnych form redukcji odpadów

12

-składowanie z odgazowaniem

(1 punkt)

-przygotowanie odpadów do odzysku energii poza zakładem (2 punkty)

-dostosowanie istniejących składowisk do obowiązujących przepisów (4 punkty)

-mechaniczno – biologiczne przetwarzanie przed składowaniem (6 punktów)

-odzysk energii w formie kogeneracji

(10 punktów)

-recykling lub kompostowanie (12 punktów)

 

Grupy przetworzonych / odzyskanych odpadów

 

Kryterium ma na celu promowanie projektów przyczyniających się do zmniejszenia ilości jak największej grupy odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych)

12

papier, tworzywa sztuczne, szkło

(4 punkty)

wymienione powyżej lub wielkogabarytowe lub budowlane

(6 punktów)

wymienione powyżej lub elektroniczne

(8 punktów)

wymienione powyżej lub niebezpieczne i/lub ulegające biodegradacji

(12 punktów)

 

Wielkość projektu

 

Kryterium oceniane będzie na podstawie danych zawartych w dokumentacji wniosku nt. liczby osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury

8

powyżej 125 tys. mieszkańców

(8 punktów)

powyżej 100 tys. do 125 tys. mieszkańców

(6 punktów)

powyżej 75 tys. do 100 tys. mieszkańców

(4 punkty)

do 75 tys. mieszkańców

(2 punkty)

 

Partnerstwo

 

Przedmiotem oceny będzie liczba podmiotów tworzących partnerstwo. Promowana jest realizacja projektu przez większą liczbę podmiotów

8

 

realizacja projektu przez większą liczbę podmiotów (8 punktów)

realizacja projektu przez dwa podmioty

(4 punkty)

 

Wprowadzenie systemów selektywnego zbierania odpadów

 

Kryterium będzie promowało projekty przewidujące selektywne zbieranie odpadów

5

Tak (5 punktów)

Nie (0 punktów)

Kompleksowy charakter projektu

 

Kryterium ma na celu promowanie projektów przewidujących kompleksowe rozwiązania dotyczące oczyszczania terenów z odpadów

 

 

5

Kompleksowe rozwiązania dotyczące oczyszczania terenów z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów lub zmierzające do likwidacji istniejących składowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartości (w tym mogilników), również „dzikich” wysypisk śmieci. (5 punktów)

 

 

REKULTYWACJA

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

5

 

zrealizowanymi lub obecnie realizowanymi
(5 punktów)

 

planowanymi do realizacji
(3 punkty)

Lokalizacja projektu dot. rekultywacji

 

Kryterium promuje lokalizację projektu na wymienionych chronionych obszarach

10

Lokalizacja projektu na obszarze NATURA 2000 lub parku krajobrazowego (10 punktów)

terenach, na których zabroniona jest budowa składowisk

(8 punktów)

Przywrócenie wartości

przyrodniczej

 

Celem kryterium jest określenie kompleksowości podejmowanych działań na rzecz przywrócenia walorów przyrodniczych rekultywowanym terenom

10

kompleksowe projekty obejmujące wszystkie typy wymienionych działań ochronnych (10 punktów)

projekty obejmujące 3 z wymienionych typów działań ochronnych

(8 punktów)

projekty obejmujące 2 z wymienionych typów działań ochronnych

(6 punktów)

projekty obejmujące 1 z wymienionych typów działań ochronnych

(4 punkty) inne nie przyrodnicze formy wykorzystania zrekultywowanego teren (0 punktów)

Przeznaczenie rekultywowanych terenów

 

Kryterium ma na celu promowanie przeznaczenia terenów na cele środowiskowe

10

na cele środowiskowe

(10 punktów)

na cele inne niż środowiskowe

(2 punkty)

 

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów

• zasadność i odpowiednia wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych

• poprawność ustalenia poziomu dofinasowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód

0/1

Efektywność projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• wartość dodana projektu

• efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat)

• zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu

• rezultaty projektu

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dokumentacja techniczna

Ocena poprawności dokumentacji technicznej i jej spójności z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym

0/1

Wykonalność techniczna i technologiczna

Dokumentacja techniczna
Studium wykonalności

Ocena ma potwierdzić, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym

0/1

 

 

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

 

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa
(max. 10 punktów)

 

 

 

zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii
(0 lub 6 punktów)

 

wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania
(max. 5 punktów)

zgodność ramowa
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych
(0 lub 3 punkty)

 

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

 

6

Konkurencyjność w układzie:

ponad lokalnym
(0 lub 2 punkty)

 

regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

europejskim
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień innowacyjności

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

technologiczna i techniczna

(0 lub 3 punkty)

 

organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

 

Spójność regionu

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

Spójność w zakresie:

ekonomicznym
(0 lub 1 punkt)

 

 

społecznym
(0 lub 1 punkt)

 

przestrzennym
(0 lub 2 punkty)

 

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

 

 

 

Projekty lokalne (0 punktów)

 

Projekty ponad lokalne – powiatowe
(1 punkt)

 

Projekty o zasięgu ponad powiatowym
(3 punkty)

 

 

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

 

3

 

 

Brak efektu (0 punktów)

 

Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.