Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

4.3 kogeneracja, oze 2010 rok

4.3 - Ochrona powietrza, energetyka

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił problemy i szanse realizacji projektu oraz wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne.

5

- Projekt stanowi logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach są spójne - 1 pkt

 

- Wnioskodawca w wyczerpujący sposób przedstawił problemy i szanse realizacji projektu oraz wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia, w szczególności przedstawił rzetelną i pełną analizę potrzeb na produkty/usługi będące skutkiem projektu oraz funkcjonowanie podmiotu w trakcie i po relizacji inwestycji - 2 pkt

 

- Realizacja projektu jest zasadna - 2 pkt

Komplementarność z innym projektem/projektami

 

Ocenie podlegać będzie komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi projektami, rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się lub dopełnianie projektów w celu zaspokojenia określonej potrzeby i/lub uzyskania synergii. ( Synergia to współdziałanie różnych inwestycji, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań; wzajemne wzmocnienie, potęgowanie się efektów interwencji.) Komplementarność przedmiotowa - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia na konkretną dziedzinę np. branżę, problem społeczno-gospodarczy. Komplementarność geograficzna - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia pochodzącego z różnych źródeł na te same tereny, bądź do tych samych środowisk. Należy zaznaczyć, że są to tereny rozumiane wężej niż teren danego województwa. Koncentracja wsparcia na tym samym terenie sama w sobie nie oznacza, że projekty są komplementarne. Projekty mają służyć temu samemu celowi: wzajemnie się uzupełniać w celu zaspokajania określonej potrzeby. Komplementarność funkcjonalna- występuje w przypadku, gdy projekty wzajemnie dopełniają się: jeden projekt nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji drugiego projektu. Osiągnięcie celów nadrzędnych projektów jest uzależnione od realizacji obu projektów. Np. wsparcie w ramach projektów jest ukierunkowane na konkretny proces np. społeczno-gospodarczy, tworzenie sieci itp. Przykład: komplementarność funkcjonalna w ZPORR w odniesieniu do projektów drogowych zdefiniowana została jako powiązanie projektu z projektami leżącymi w korytarzach transportowych na danym terenie. Przy ocenianiu komplementarności funkcjonalnej zakładamy, że projekt jest jakąś strategią osiągnięcia celu nadrzędnego tj. wybraniem rozwiązań mających poprawić sytuację, ale z reguły nie obejmuje wszystkich przyczyn składających się na główny problem (nadrzędny), drugi - komplementarny - projekt powinien być drugą dopełniającą strategią rozwiązania problemu. Np. samo zakupienie sprzętu komputerowego dla szkół nie spowoduje wzrostu umiejętności i stopnia wykorzystania ICT, żeby uzyskać ten cel konieczne mogą być także szkolenia z tego zakresu. I odwrotnie samo szkolenie, bez możliwości praktycznego wykorzystania umiejętności nie przyniesie założonego celu nadrzędnego. Komplementarnoś

międzyfunduszowa - projekt jest komplementarny z projektem/projektami realizowanymi w ramach programu współfinansowanego z innego funduszu europejskiego np. z PO KL, SPO RZL (Europejski Fundusz Społeczny), POIiŚ (dotyczy działań współfinansowanych z Funduszu Spójności).

5

- przedmiotowym i/lub geograficznym - 1pkt

 

- funkcjonalnym - 2 pkt

 

- międzyfunduszowym - 2 pkt

 

- Brak komplementarności lub brak wykazania komplementarności we wniosku o dofinansowanie - 0 punktów

Stopień gotowości projektu do realizacji

 

Stopień spełnienia kryteriów gotowości realizacyjnej w momencie składania wniosku.

8

Moc instalacji wytwarzającej energię z wykorzystaniem OZE [MW] w odniesieniu do średniej z danej tury konkursowej w ramach danej grupy OZE:

- ≥ 150 % - 5 pkt.

- ≥ 110% do 150% - 4 pkt

- ≥ 90% do 110% - 3 pkt.

- ≥ 60% do 90% - 2 pkt.

- < 60% - 1 pkt.

- brak danych – 0 pkt.

 

W przypadku wystąpienia w projekcie energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby oceny, obie wartości procentowe można zsumować.

Nakład inwestycyjny na jednostkę przeliczeniową

1 MW instalowanej mocy – z podziałem na grupy według rodzajów instalacji:

- energia wiatrowa;

- energia słoneczna (w tym

fotowoltaiczna)

- energia ze spalania biomasy (w tym biogazu)

- energia wodna, geotermalna i pozostałe

- projekty multi.

 

 

Wartość wskaźnika mierzona będzie stosunkiem:

Wartość projektu (koszty kwalifikowalne)

dzielona przez

zainstalowaną moc źródeł energii

 

 

9

Najwyższa wartość wskaźnika wynikająca ze złożonych aplikacji będzie rozumiana jako górny pułap, najniższa – jako najniższy pułap. Skala pomiędzy najwyższym a najniższym pułapem zostanie podzielona na trzy przedziały w ramach danej grupy OZE „od- do”, którym zostaną przyznane odpowiednio punkty: 3/6/9. Im niższa będzie wartość liczonego wskaźnika, tym wyższa będzie liczba punktów.

Przykład:

Jeśli najniższa wartość wynosi 10 jednostek/1 MW, najwyższa wartość wynosi 100 jednostek /1 MW, to:

100-10 =90

90/3 = 30 – co 30 jednostek, będzie kolejny próg punktacji zatem nakład wysokości:

 

- od 1 do 40 jednostek/1MW – 9 pkt

- od 41 do 70 jednostek/1MW – 6 pkt

- od 71 do 100 jednostek/1MW – 3 pkt.

- Brak danych – 0 pkt.

Ilość zaoszczędzonego paliwa.

 

Kryterium oceniane będzie na podstawie opisu we wniosku, w szczególności zakresu rzeczowego i opisu przedsięwzięcia, części E, F wniosku oraz tabeli wskaźników rezultatu (wskaźnik: ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów – GJ/rok) i danych ze studium wykonalności.

 

Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania różnicy pomiędzy energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację objętą dofinansowaniem w ramach projektu, w okresie 12 miesięcy po zrealizowaniu projektu.

8

Punktowane będą projekty, w których zostaną wykazane zastosowanie OZE i najwyższy wskaźnik zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu:

Przedział zostanie podzielony na pięć podprzedziałów. Podział nastąpi wg następującego schematu:

Oznaczenia:

max – wartość maksymalna

min – wartość minimalna

i = (max – min) / 5.

Wartość współczynnika i zaokrągla się do

dwóch miejsc po przecinku.

- <min+4i; max> - 8 pkt.

- <min+3i; min+4i) - 4 pkt.

- <min+2i; min+3i) - 2 pkt

- <min +1i; min+2i) - 1 pkt

- <min; min+i) - 0 pkt.

- Brak danych - 0 pkt.

Kogeneracja

 

Zastosowanie w projekcie rozwiązania technicznego, pozwalającego na wytworzenie energii elektrycznej i ciepła/chłodu w skojarzeniu

(Kryterium będzie oceniane na podstawie wniosku, w szczególności zakresu rzeczowego projektu).

10

- Uwzględnienie kogeneracji w projekcie – 10 pkt.

- Brak kogeneracji w projekcie lub brak danych – 0 pkt.

Łączenie różnych OZE

 

Projekty łączące różne rodzaje OZE. Udział dodatkowych źródeł nie może być mniejszy niż 10% całkowitej produkcji energii z OZE.

Realizacja projektu powinna mieć wpływ na realizację wskaźnika „Całkowita moc wybudowanych obiektów wykorzystujących OZE

5

 

- 2 i więcej rodzaje OZE - 5 pkt.

- 1 rodzaj OZE – 0 pkt.

Polityka energetyczna gminy

 

Kryterium będzie promowało projekty realizowane na terenie gmin posiadających projekt założeń do planu lub plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego.

4

- Posiadanie dokumentu - 4 pkt.

- Brak dokumentu lub brak danych – 0 pkt.

- Jeżeli projekt jest realizowany na terenie wielu gmin i wszystkie gminy posiadają dokument – 4 pkt

- Jeżeli przynajmniej 50% gmin, na terenie których realizowany jest projekt, posiada dokument – 2 pkt.

- Jeżeli mniej niż 50%, gmin, na terenie których realizowany jest projekt, posiada dokument - 0 pkt.

Partnerstwo

 

Uwzględnienie partnerstwa w projekcie.

Przedmiotem oceny będzie zawarcie partnerstwa mające na celu uproszczenia w realizacji projektu lub zwiększenie mocy energii z OZE wyprodukowanej w wyniku zawarcia partnerstwa.

6

- Projekt realizowany przez jeden podmiot – 0 pkt.

- Projekt realizowany przez dwa podmioty – 3 pkt.

- Projekt realizowany przez trzy i więcej podmiotów – 6 pkt.

Innowacyjność technologiczna

 

Oświadczenie wnioskodawcy, że projekt polega na wdrożeniu innowacji

5

- Zastosowanie technologii innowacyjnej w projekcie – 5 pkt.

-Brak wykazania innowacyjności – 0 pkt.

 

 

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności/ Biznesplan

• koszty są kwalifikowalne w ramach działania oraz niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów,

• poprawnie ustalono poziom dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód),

• analiza finansowa i ekonomiczna jest poprawna, założenia do analizy, w szczególności - analizy przychodów, są uzasadnione i rzetelne (ocena uwzględnia sytuację finansową Wnioskodawcy),

• sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje zdolność do realizacji projektu, • harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny i realny do przeprowadzenia, umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia.

0/1

Efektywność projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności/ Biznesplan

• istnieje zapotrzebowanie na produkt/ technologię/ usługę będącą rezultatem projektu, wskazujące na opłacalność ekonomiczną projektu,

• rozwiązania i instrumenty służące realizacji projektu są zasadne,

• wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie są osiągalne,

• realizacja projektu jest zasadna z punktu widzenia efektywności tj. relacji nakład/rezultat, • wskaźniki finansowe (w szczególności: wartość bieżąca netto lub wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźniki płynności, struktura zadłużenia,wskaźniki obsługi długu) w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, w trakcie realizacji oraz w roku następującym po zakończeniu realizacji odzwierciedlają efektywność projektu.

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dokumentacja techniczna

Ocena poprawności dokumentacji technicznej i jej spójności z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym.

0/1

Wykonalność organizacyjna (kadrowa) techniczna i technologiczna

Dokumentacja techniczna

Studium wykonalności/Biznesplan

Ocena ma potwierdzić, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym.

0/1

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

 

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa

(max. 10 punktów)

- zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii

(0 lub 2 punkty)

 

- wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii

(0 lub 6 punktów)

 

- wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych

(0 lub 2 punkty)

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania

(max. 5 punktów)

- zgodność ramowa

(0 lub 2 punkty)

 

-

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych

(0 lub 3 punkty)

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

 

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

6

Konkurencyjność w układzie:

- ponad lokalnym

(0 lub 2 punkty)

 

- regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

- europejskim

(0 lub 2 punkty)

Stopień innowacyjności

 

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

- technologiczna i techniczna (0 lub 3 punkty)

 

- organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

-

Spójność regionu

 

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

 

Spójność w zakresie:

- ekonomicznym

(0 lub 1 punkt)

 

- społecznym

(0 lub 1 punkt)

 

- przestrzennym

(0 lub 2 punkty)

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

 

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

Wniosek o dofinansowanie projektu

- Projekty lokalne (0 punktów)

 

- Projekty ponad lokalne – powiatowe

(1 punkt)

 

- Projekty o zasięgu ponad powiatowym

(3 punkty)

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

 

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

3

Wniosek o dofinansowanie projektu

Brak efektu (0 punktów)

 

- Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.