Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

4.3 termomodernizacja konkurs 2010 rok

4.3 Ochrona powietrza, energetyka

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił problemy i szanse realizacji projektu oraz wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne.

5

- Projekt stanowi logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach są spójne - 1 pkt

 

- Wnioskodawca w wyczerpujący sposób przedstawił problemy i szanse realizacji projektu oraz wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia, w szczególności przedstawił rzetelną i pełną analizę potrzeb na produkty/usługi będące skutkiem projektu oraz funkcjonowanie podmiotu w trakcie i po relizacji inwestycji - 2 pkt

 

- Realizacja projektu jest zasadna - 2 pkt

 

 

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi projektami, rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się lub dopełnianie projektów w celu zaspokojenia określonej potrzeby i/lub uzyskania synergii. ( Synergia to współdziałanie różnych inwestycji, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań; wzajemne wzmocnienie, potęgowanie się efektów interwencji.) Komplementarność przedmiotowa - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia na konkretną dziedzinę np. branżę, problem społeczno-gospodarczy. Komplementarność geograficzna - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia pochodzącego z różnych źródeł na te same tereny, bądź do tych samych środowisk. Należy zaznaczyć, że są to tereny rozumiane wężej niż teren danego województwa. Koncentracja wsparcia na tym samym terenie sama w sobie nie oznacza, że projekty są komplementarne. Projekty mają służyć temu samemu celowi: wzajemnie się uzupełniać w celu zaspokajania określonej potrzeby. Komplementarność funkcjonalna- występuje w przypadku, gdy projekty wzajemnie dopełniają się: jeden projekt nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji drugiego projektu. Osiągnięcie celów nadrzędnych projektów jest uzależnione od realizacji obu projektów. Np. wsparcie w ramach projektów jest ukierunkowane na konkretny proces np. społeczno-gospodarczy, tworzenie sieci itp. Przykład: komplementarność funkcjonalna w ZPORR w odniesieniu do projektów drogowych zdefiniowana została jako powiązanie projektu z projektami leżącymi w korytarzach transportowych na danym terenie. Przy ocenianiu komplementarności funkcjonalnej zakładamy, że projekt jest jakąś strategią osiągnięcia celu nadrzędnego tj. wybraniem rozwiązań mających poprawić sytuację, ale z reguły nie obejmuje wszystkich przyczyn składających się na główny problem (nadrzędny), drugi - komplementarny - projekt powinien być drugą dopełniającą strategią rozwiązania problemu.Np. samo zakupienie sprzętu komputerowego dla szkół nie spowoduje wzrostu umiejętności i stopnia wykorzystania ICT, żeby uzyskać ten cel konieczne mogą być także szkolenia z tego zakresu. I odwrotnie samo szkolenie, bez możliwości praktycznego wykorzystania umiejętności nie przyniesie założonego celu nadrzędnego. Komplementarnośc międzyfunduszowa - projekt jest komplementarny z projektem/projektami realizowanymi w ramach programu współfinansowanego z innego funduszu europejskiego np. z PO KL, SPO RZL (Europejski Fundusz Społeczny), POIiŚ (dotyczy działań współfinansowanych z Funduszu Spójności).

5

 

 

Projekt jest komplementarny pod względem:

 

 

- przedmiotowym i/lub geograficznym - 1pkt

 

- funkcjonalnym - 2 pkt

 

- międzyfunduszowym - 2 pkt

 

 

Brak komplementarności lub brak wykazania komplementarności we wniosku o dofinansowanie - 0 punktów

Stopień gotowości projektu do realizacji

 

Stopień spełnienia kryteriów gotowości realizacyjnej w momencie składania wniosku.

8

- Prawomocne pozwolenia na budowę wszystkich obiektów w ramach projektu (jeżeli nie dotyczy – stosowne oświadczenie) – 3 pkt;

 

- Brak danych - 0 pkt;

 

- Prawomocna decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z kopią dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz obowiązującym stanem prawnym w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (jeżeli nie dotyczy –stosowne oświadczenie ) - 3 pkt;

 

- Brak danych - 0 pkt;

 

- Gotowy projekt techniczny, np. wyciąg z zatwierdzonego projektu budowlanego (jeżeli nie dotyczystosowne oświadczenie) – 2 pkt;

 

- Brak danych - 0 pkt;

Wykorzystanie źródeł odnawialnych

 

 

Kryterium ocenia udział OZE, w stosunku do całkowitej wartości projektu. Udział kosztów dotyczących produkcji OZE w skali kosztów kwalifikowalnych projektu powinien być nie mniejszy niż na poziomie 10% i nie większy niż 30%.

6

- uwzględnienie w projekcie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 6 pkt.

 

- nieuwzględnienie w projekcie OZE, brak danych lub uwzględnienie poniżej 10 % bądź powyżej 30% kosztów dotyczących produkcji OZE w skali kosztów kwalifikowalnych – 0 pkt.

Zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla)

 

 

Kryterium ma na celu określenie poziomu redukcji zanieczyszczeń, mierzonej w okresie 12 miesięcy po zrealizowaniu projektu.

 

Ocena na podstawie wartości wskaźnika R.47.1.1 Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla tony/rok

 

10

Procentowy pułap redukcji zanieczyszczeń, w okresie roku po realizacji projektu :

 

- redukcja o 0- 20 % - 0 pkt.

 

- redukcja o 21-40% - 2 pkt

 

- redukcja o 41-60% - 4 pkt.

 

- redukcja o 61-80 % - 6 pkt.

 

- redukcja o 81-100% - 10 pkt.

Efektywność energetyczna

 

Kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku aplikacyjnym oraz załącznikach (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.).

10

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

 

- od 0 do 10% lub brak danych - 0 pkt.

 

- Powyżej 10% do15% - 6 pkt.

 

- Powyżej 15% do 25% – 8 pkt.

 

- Powyżej 25% - 10 pkt.

Kompleksowość projektu

 

Kryterium będzie oceniane na podstawie opisu we Wniosku

 

Preferowane będą projekty obejmujące równoczesne działania obejmujące:

1. docieplenie ścian i stropów;

2. wymianę stolarki okiennej;

3. modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

4. modernizacji systemu wentylacji, klimatyzacji;

5. modernizację i ekologizację źródeł ciepła (zmiana rodzaju paliwa na bardziej przyjazne dla środowiska).

10

- zastosowanie w projekcie jednego rozwiązania proponowanego w kolumnie trzeciej – 0 pkt.

 

- zastosowanie w projekcie dwóch rozwiązań proponowanych w kolumnie trzeciej – 2 pkt.

 

- zastosowanie w projekcie trzech rozwiązań proponowanych w kolumnie trzeciej – 6 pkt.

 

- zastosowanie w projekcie czterech rozwiązań proponowanych w kolumnie trzeciej – 8 pkt.

 

- zastosowanie w projekcie wszystkich rozwiązań proponowanych w kolumnie trzeciej – 10 pkt.

Polityka energetyczna gminy

 

Kryterium będzie promowało projekty realizowane na terenie gmin posiadających projekt założeń do planu lub plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego.

4

- Posiadanie dokumentu / Jeżeli projekt jest realizowany na terenie wielu gmin i wszystkie gminy posiadają dokument - 4 pkt.

 

- Jeżeli przynajmniej 50% gmin, na terenie których realizowany jest projekt, posiada dokument – 2 pkt.

 

- Brak dokumentu lub brak danych / Jeżeli mniej niż 50%, gmin, na terenie których realizowany jest projekt, posiada dokument - 0 pkt.

Partnerstwo

 

Uwzględnienie partnerstwa w projekcie.

6

- Projekt realizowany przez jeden podmiot – 0 pkt.

 

- Projekt realizowany przez dwa podmioty – 3 pkt.

 

- Projekt realizowany przez trzy i więcej podmiotów – 6 pkt.

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności/ Biznesplan

• koszty są kwalifikowalne w ramach działania oraz niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów,

• poprawnie ustalono poziom dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód),

• analiza finansowa i ekonomiczna jest poprawna, założenia do analizy, w szczególności - analizy przychodów, są uzasadnione i rzetelne (ocena uwzględnia sytuację finansową Wnioskodawcy),

• sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje zdolność do realizacji projektu, • harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny i realny do przeprowadzenia, umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia.

0/1

Efektywność projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności/ Biznesplan

• istnieje zapotrzebowanie na produkt/ technologię/ usługę będącą rezultatem projektu, wskazujące na opłacalność ekonomiczną projektu,

• rozwiązania i instrumenty służące realizacji projektu są zasadne,

• wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie są osiągalne,

• realizacja projektu jest zasadna z punktu widzenia efektywności tj. relacji nakład/rezultat, • wskaźniki finansowe (w szczególności: wartość bieżąca netto lub wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźniki płynności, struktura zadłużenia,wskaźniki obsługi długu) w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, w trakcie realizacji oraz w roku następującym po zakończeniu realizacji odzwierciedlają efektywność projektu.

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dokumentacja techniczna

Ocena poprawności dokumentacji technicznej i jej spójności z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym.

0/1

Wykonalność organizacyjna (kadrowa) techniczna i technologiczna

Dokumentacja techniczna

Studium wykonalności/Biznesplan

Ocena ma potwierdzić, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym.

0/1

 

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

 

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa

(max. 10 punktów)

- zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii

(0 lub 2 punkty)

 

- wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii

(0 lub 6 punktów)

 

- wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych

(0 lub 2 punkty)

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania

(max. 5 punktów)

- zgodność ramowa

(0 lub 2 punkty)

 

-

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych

(0 lub 3 punkty)

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

 

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

6

Konkurencyjność w układzie:

- ponad lokalnym

(0 lub 2 punkty)

 

- regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

- europejskim

(0 lub 2 punkty)

Stopień innowacyjności

 

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

- technologiczna i techniczna (0 lub 3 punkty)

 

- organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

-

Spójność regionu

 

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

 

Spójność w zakresie:

- ekonomicznym

(0 lub 1 punkt)

 

- społecznym

(0 lub 1 punkt)

 

- przestrzennym

(0 lub 2 punkty)

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

 

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

Wniosek o dofinansowanie projektu

- Projekty lokalne (0 punktów)

 

- Projekty ponad lokalne – powiatowe

(1 punkt)

 

- Projekty o zasięgu ponad powiatowym

(3 punkty)

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

 

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

3

Wniosek o dofinansowanie projektu

Brak efektu (0 punktów)

 

- Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.