Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

4.4 konkurs 2009 rok

Działanie 4.4 - Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

5

 

Komplementarność z przedsięwzięciami:

Zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

(5 punktów)

Planowanymi do realizacji

(3 punkty)

Brak

komplementarności (0 punktów

 

 

Wielkość obszaru objętego projektem

 

Kryterium określa powierzchnię obszaru zagrożonego powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego w ha

10

 

(4 - 10 punktów)

powyżej 100 ha (10 punktów)

powyżej 50 do 100 ha

(8 punktów)

powyżej 10 do 50 ha (6 punktów)

< 10 ha (4 punkt)

 

Lokalizacja projektu

 

Kryterium będzie promowało projekty zlokalizowane na terenach podwyższonego i wysokiego ryzyka powodziowego

7

(0 - 7 punktów)

Projekt dotyczy terenów podwyższonego i wysokiego ryzyka powodziowego

(7 punktów)

Projekt jest zlokalizowany poza terenem podwyższonego i wysokiego ryzyka powodziowego

(0 punktów)

 

 

Partnerstwo

 

 

Przedmiotem oceny będzie liczba podmiotów tworzących partnerstwo. Promowana jest realizacja projektu przez większą liczbę podmiotów

8

(4 - 8 punktów)

Realizacja projektu przez większą liczbę podmiotów

(8 punktów)

 

Realizacja projektu przez dwa podmioty (4 punkty)

Liczba mieszkańców objętych ochroną przeciwpowodziową

 

Kryterium oceniane będzie na podstawie danych zawartych w dokumentacji wniosku nt. liczby mieszkańców potencjalnie

zagrożonych powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego i promować będzie projekty, w wyniku których jak największa liczba mieszkańców będzie objęta ochroną przeciwpowodziową w wyniku realizacji projektu

8

(0 - 8 punktów)

Powyżej 25 000 osób (8 punktów)

Od 15 001 do 25 000 osób

(6 punktów)

Od 5001 do 15 000 osób

(4 punkty)

Od 1 000 do 5 000 osób (2 punkty)

Pon.1000 do osób (0 punktów)

 

Renaturyzacja cieków wodnych

 

Kryterium będzie promowało działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działania na rzecz zwiększenia naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki; odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych (tworzenie polderów, zalesianie, odtwarzanie meandrów rzek)

7

Projekt uwzględnia działania na rzecz renaturyzacji cieków wodnych

(7 punktów)

Projekt nie uwzględnia działań na rzecz renaturyzacji cieków wodnych

(0 punktów)

Projekt przyjazny środowisku

 

Kryterium będzie badało wpływu na środowisko naturalne

8

Projekt ma neutralny wpływ na stan wód i nabrzeży zbiorników wodnych lub polepsza ich stan, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (2 punkty)

Projekt stanowi część zintegrowanego zagospodarowania dorzecza zbiornika wodnego (np. powiązany jest z działaniami dot. zagospodarowania terenów, takimi jak: przeznaczenie na cele rolnicze, zalesienie, zakaz budowy) oraz jest lub będzie włączony do planu zagospodarowania dorzecza, które maja być przygotowane do końca 2009 r. - 2 punkty

Projekt ma na celu zarządzanie ryzykiem poprzez ograniczanie strat spowodowanych powodziami oraz redukowanie zagrożenia powodziowego. Koncentruje się na umożliwieniu "życia z powodziami" (nie powoduje ingerencji w kształt nabrzeży, dąży do zachowania naturalnego stanu nabrzeży) zamiast na lokalnych akcjach ochronnych, które mogą spowodować zwiększenia ryzyka powodzi poza miejscem realizacji projektu - 2 punkty

Projekt jest zorientowany proekologicznie i uwzględnia działania mające na celu przywracanie/odtwarzanie naturalnych terenów zlewowych, np. odtwarzanie naturalnych terenów podmokłych, meandrów, zalesianie, itd. – 2 punkty

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności / Biznesplan

• poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów

• zasadność i odpowiednia wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych

• poprawność ustalenia poziomu dofinasowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód

0/1

Efektywność projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności / Biznesplan

• wartość dodana projektu

• efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat)

• zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu

• rezultaty projektu

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dokumentacja techniczna

Ocena poprawności dokumentacji technicznej i jej spójności z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym

0/1

Wykonalność techniczna i technologiczna

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności / Biznesplan

Ocena ma potwierdzić, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym

0/1

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

 

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa
(max. 10 punktów)

 

 

 

zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii
(0 lub 6 punktów)

 

wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania
(max. 5 punktów)

zgodność ramowa
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych
(0 lub 3 punkty)

 

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

 

6

Konkurencyjność w układzie:

ponad lokalnym
(0 lub 2 punkty)

 

regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

europejskim
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień innowacyjności

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

technologiczna i techniczna

(0 lub 3 punkty)

 

organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

 

Spójność regionu

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

Spójność w zakresie:

ekonomicznym
(0 lub 1 punkt)

 

 

społecznym
(0 lub 1 punkt)

 

przestrzennym
(0 lub 2 punkty)

 

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

 

 

 

Projekty lokalne (0 punktów)

 

Projekty ponad lokalne – powiatowe
(1 punkt)

 

Projekty o zasięgu ponad powiatowym
(3 punkty)

 

 

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

 

3

 

 

Brak efektu (0 punktów)

 

Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.