Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Kryteria formalne Działanie 4 1 2008

Kryteria formalne Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

1

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony we właściwej instytucji

Wniosek powinien być adresowany do RPO WM i zostać złożony w MJWPU

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

2

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w określonym terminie

Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest

w ogłoszeniu o naborze wniosków. Termin składania wniosków dla projektu indywidualnego zawarty jest w pre-umowie.

Wniosek o dofinansowanie projektu lub pre-umowa

0/1

3

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony na obowiązującym formularzu

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych IZ oraz MJWPU, do których

odwołanie zawiera się w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

4

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony w języku polskim

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października

1999 r. o języku polskim.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

5

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku

Kategoria beneficjenta jest zgodna z listą beneficjentów dla danego działania, określoną w SZOP RPO WM

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

6

Okres realizacji projektu zgodny z zasadami dla okresu 2007-2013 (tj. do 31 grudnia 2015 r.)

Zachowana została zasada n+3 i n+2

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

7

Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     •  
      1. wymagana liczba egzemplarzy wniosku

      2. wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione,

      3. wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne,

      4. wersje papierowe i elektroniczne wniosku są tożsame,

      5. wniosek i załączniki podpisane/ parafowane / potwierdzone za zgodność z oryginałem,

      6. wniosek opatrzony pieczęcią wnioskodawcy,

      7. wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną,

      8. spójność wniosku i załączników (kompletność załączników zgodnie z listą określona we wniosku o dofinansowanie projektu, właściwej pre-umowie, ogłoszeniu o konkursie),

      9. załączniki do wniosku są aktualne,

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

8

Zgodność z Działaniem opisanym w Uszczegółowieniu RPO WM:

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1. zgodność z celami Działania

 2. zgodność rodzaju projektu z zakresem działania

 3. zgodność z kategoriami interwencji

 4. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania,

 5. poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej,

 6. zapewniony minimalny wkład własny beneficjenta,

 7. spełnienie warunków minimalnej / maksymalnej wartości projektu,

 8. miejsce realizacji projektu zgodne z opisem działania

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

9

Kwalifikowalność wydatków

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowanych zgodnie z

Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

10

Zgodność projektu z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent uzasadnił wpływ projektu na politykę ochrony środowiska i zasadę zrównoważonego rozwoju

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

11

Wpływ projektu na obszary Natura 2000 (tzn. na tych obszarach, które w opinii Komisji Europejskiej powinny zostać wyznaczone do 1 maja 2004 r., ale nie zostały wyznaczone przez Polskę, realizowanie projektów jest nie dozwolone), zgodność z dyrektywami oceny oddziaływania na środowisko, siedliskową i ptasią

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent uwzględnił ewentualny wpływ projektu na obszary Natura 2000 oraz zgodność z dyrektywami oceny oddziaływania na środowisko, siedliskową i ptasią

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

12

Wpływ na politykę równych szans

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent uzasadnił wpływ projektu na politykę równych szans

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

13

Zgodność z prawodawstwem unijnym w zakresie Pomocy publicznej

W przypadkach, gdy projekt podlega pomocy publicznej beneficjent zapewnił stosowanie prawa wspólnotowego dot. Pomocy Publicznej

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

14

Zgodność zamówień publicznych z prawem wspólnotowym

 

Beneficjent zapewnił, że będzie stosował przepisy dot. zamówień publicznych zgodnie z Dyrektywą 2004/18/EC

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

15

Oszczędność energii

Kryterium będzie oceniać podjęte kroki/działania beneficjenta, zapewniające oszczędność energii w projektach związanych z infrastrukturą. W przypadku innych projektów nie będzie oceniane.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

16

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Kryterium będzie oceniać, czy działania realizowane w ramach projektu są zgodne z wspólnotową polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

17

Zgodność z polityką zatrudnienia

Kryterium będzie oceniać, czy projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

18

Projekty dotyczące ścieków i sieci kanalizacyjnych będą realizowane w aglomeracjach do 15 tys. RLM oznaczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Załącznik (Oświadczenie Beneficjenta o ujęciu aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych) - dana aglomeracja jest oznaczona w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i liczy do 15 tys. RLM

Krajowy Program Ścieków Komunalnych

0/1

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.