Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Kryteria formalne Działanie 4.3 oze i kogeneracja 2010

Kryteria formalne Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

1

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony we właściwej instytucji

 

Wniosek powinien być adresowany do RPO WM i zostać złożony w Jednostce

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

2

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w określonym terminie

Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest w ogłoszeniu o naborze wniosków. Termin składania wniosków dla projektu indywidualnego zawarty jest w pre-umowie. Termin składania uzupełnienia wniosków zawarty jest w SZOP RPO WM i/lub Regulaminie Konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu lub pre-umowa

0/1

3

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony na obowiązującym formularzu

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony przy użyciu Generatora Wniosku dostępnego na stronach internetowych, obowiązującego dla danego działania.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

4

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony w języku polskim

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października1999 r. o języku polskim.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

5

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku

Kategoria beneficjenta jest zgodna z listą beneficjentów dla danego działania, określoną w SZOP RPO WM i/lub Regulaminie Konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

6

Zgodność z Działaniem opisanym w Uszczegółowieniu RPO WM:

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1. zgodność z celami Działania,

 2. zgodność rodzaju projektu z zakresem działania,

 3. zgodność z kategoriami interwencji,

 4. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania,

 5. poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej,

 6. zapewniony minimalny wkład własny beneficjenta,

 7. spełnienie warunków minimalnej / maksymalnej wartości projektu,

 8. miejsce realizacji projektu zgodne z opisem działania.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

7

Zgodność z prawodawstwem krajowym
i unijnym w zakresie Pomocy publicznej

W przypadkach, gdy projekt podlega pomocy publicznej beneficjent zapewnił stosowanie prawa krajowego i unijnego dot. pomocy publicznej.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki

0/1

8

Zgodność dokumentacji środowiskowej
z obowiązującymi przepisami krajowymi
i unijnymi w zakresie ochrony środowiska

Dla weryfikacji tego kryterium opracowano szczegółowe kryteria, zawarte w tabeli nr 2

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki

0/1

9

Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     •  
      1. wymagana liczba egzemplarzy wniosku i załączników,

      2. wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione,

      3. wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne,

      4. sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są tożsame,

      5. wniosek i załączniki podpisane/ parafowane / potwierdzone za zgodność z oryginałem,

      6. wniosek opatrzony pieczęcią wnioskodawcy,

      7. wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną,

      8. spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (kompletność załączników zgodnie z listą określoną we wniosku
       o dofinansowanie projektu, właściwej pre-umowie, Regulaminie Konkursu),

      9. załączniki do wniosku są aktualne.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

10

Zgodność z Regulaminem konkursu lub listą IWIPK i zgłoszeniem do IWIPK

Kryterium będzie oceniać zgodność Wniosku z Regulaminem konkursu i/lub Wytycznymi dot. Projektów kluczowych, listą IWIPK przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zakresem przedmiotowym i podmiotowym przedstawionym w zgłoszeniu do IWIPK.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

11

Właściwy okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu zgodny z zasadami dla okresu 2007-2013 (tj. do 31 grudnia 2015 r.) i/lub Regulaminem Konkursu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

12

Kwalifikowalność wydatków

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie (montaż finansowy), czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowanych zgodnie z

Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

13

Zgodność z polityką równych szans

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu
z polityką równych szans.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

14

Zgodność z polityką zatrudnienia

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy).

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

15

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

16

Zgodność zamówień publicznych z prawem wspólnotowym

 

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu
z przepisami dot. zamówień publicznych, zgodnie z
Dyrektywą 2004/18/EC.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

17

Oszczędność energii

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że podejmie/podjął kroki/działania zapewniające oszczędność energii w projektach związanych z infrastrukturą. W przypadku innych projektów kryterium nie będzie weryfikowane.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

18

Spójność danych finansowych i rzeczowych w ujęciu czasowym

Kryterium pozwoli zweryfikować spójność danych określających lata realizacji projektu, założenia finansowe w okresie realizacji projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

19

Właściwy dobór wskaźników

Kryterium pozwoli zweryfikować prawidłowe określenie wskaźników realizacji projektu (czas, jednostki miary, źródło pozyskania danych).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.