Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Kryteria formalne Działanie 4.3 termomodernizacja 2010

Kryteria formalne Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

1

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony we właściwej instytucji

 

Wniosek powinien być adresowany do RPO WM i zostać złożony w Jednostce

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

2

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w określonym terminie

Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest w ogłoszeniu o naborze wniosków. Termin składania wniosków dla projektu indywidualnego zawarty jest w pre-umowie. Termin składania uzupełnienia wniosków zawarty jest w SZOP RPO WM i/lub Regulaminie Konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu lub pre-umowa

0/1

3

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony na obowiązującym formularzu

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony przy użyciu Generatora Wniosku dostępnego na stronach internetowych, obowiązującego dla danego działania.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

4

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony w języku polskim

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października1999 r. o języku polskim.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

5

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku

Kategoria beneficjenta jest zgodna z listą beneficjentów dla danego działania, określoną w SZOP RPO WM i/lub Regulaminie Konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

6

Zgodność z Działaniem opisanym w Uszczegółowieniu RPO WM:

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1. zgodność z celami Działania,

 2. zgodność rodzaju projektu z zakresem działania,

 3. zgodność z kategoriami interwencji,

 4. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania,

 5. poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej,

 6. zapewniony minimalny wkład własny beneficjenta,

 7. spełnienie warunków minimalnej / maksymalnej wartości projektu,

 8. miejsce realizacji projektu zgodne z opisem działania.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

7

Zgodność z prawodawstwem krajowym
i unijnym w zakresie Pomocy publicznej

W przypadkach, gdy projekt podlega pomocy publicznej beneficjent zapewnił stosowanie prawa krajowego i unijnego dot. pomocy publicznej.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki

0/1

8

Zgodność dokumentacji środowiskowej
z obowiązującymi przepisami krajowymi
i unijnymi w zakresie ochrony środowiska

Dla weryfikacji tego kryterium opracowano szczegółowe kryteria, zawarte w tabeli nr 2

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki

0/1

9

Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     •  
      1. wymagana liczba egzemplarzy wniosku i załączników,

      2. wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione,

      3. wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne,

      4. sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są tożsame,

      5. wniosek i załączniki podpisane/ parafowane / potwierdzone za zgodność z oryginałem,

      6. wniosek opatrzony pieczęcią wnioskodawcy,

      7. wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną,

      8. spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (kompletność załączników zgodnie z listą określoną we wniosku
       o dofinansowanie projektu, właściwej pre-umowie, Regulaminie Konkursu),

      9. załączniki do wniosku są aktualne.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

10

Zgodność z Regulaminem konkursu lub listą IWIPK i zgłoszeniem do IWIPK

Kryterium będzie oceniać zgodność Wniosku z Regulaminem konkursu i/lub Wytycznymi dot. Projektów kluczowych, listą IWIPK przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zakresem przedmiotowym i podmiotowym przedstawionym w zgłoszeniu do IWIPK.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

11

Właściwy okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu zgodny z zasadami dla okresu 2007-2013 (tj. do 31 grudnia 2015 r.) i/lub Regulaminem Konkursu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

12

Kwalifikowalność wydatków

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie (montaż finansowy), czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowanych zgodnie z

Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

13

Zgodność z polityką równych szans

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu
z polityką równych szans.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

14

Zgodność z polityką zatrudnienia

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy).

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

15

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

16

Zgodność zamówień publicznych z prawem wspólnotowym

 

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu
z przepisami dot. zamówień publicznych, zgodnie z
Dyrektywą 2004/18/EC.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

17

Oszczędność energii

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że podejmie/podjął kroki/działania zapewniające oszczędność energii w projektach związanych z infrastrukturą. W przypadku innych projektów kryterium nie będzie weryfikowane.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

18

Spójność danych finansowych i rzeczowych w ujęciu czasowym

Kryterium pozwoli zweryfikować spójność danych określających lata realizacji projektu, założenia finansowe w okresie realizacji projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

19

Właściwy dobór wskaźników

Kryterium pozwoli zweryfikować prawidłowe określenie wskaźników realizacji projektu (czas, jednostki miary, źródło pozyskania danych).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.