Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

5.1 konkurs 2010 rok.

Działanie 5.1 - Transport miejski.

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

Projekt stanowi logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach są spójne - 1 pkt

Wnioskodawca w wyczerpujący sposób przedstawił problemy i szanse realizacji projektu oraz wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia, w szczególności przedstawił rzetelną i pełną analizę potrzeb na produkty/usługi będące skutkiem projektu oraz funkcjonowanie podmiotu w trakcie i po relizacji inwestycji - 2 pkt

Realizacja projektu jest zasadna - 2 pkt

 

Komplementarność z innym projektem/projektami

 

Ocenie podlegać będzie komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi projektami, rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się lub dopełnianie projektów w celu zaspokojenia określonej potrzeby i/lub uzyskania synergii. ( Synergia to współdziałanie różnych inwestycji, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań; wzajemne wzmocnienie, potęgowanie się efektów interwencji.) Komplementarność przedmiotowa - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia na konkretną dziedzinę np. branżę, problem społeczno-gospodarczy. Komplementarność geograficzna - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia pochodzącego z różnych źródeł na te same tereny, bądź do tych samych środowisk. Należy zaznaczyć, że są to tereny rozumiane wężej niż teren danego województwa. Koncentracja wsparcia na tym samym terenie sama w sobie nie oznacza, że projekty są komplementarne. Projekty mają służyć temu samemu celowi: wzajemnie się uzupełniać w celu zaspokajania określonej potrzeby. Komplementarność funkcjonalna- występuje w przypadku, gdy projekty wzajemnie dopełniają się: jeden projekt nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji drugiego projektu. Osiągnięcie celów nadrzędnych projektów jest uzależnione od realizacji obu projektów. Np. wsparcie w ramach projektów jest ukierunkowane na konkretny proces np. społeczno-gospodarczy, tworzenie sieci itp. Przykład: komplementarność funkcjonalna w ZPORR w odniesieniu do projektów drogowych zdefiniowana została jako powiązanie projektu z projektami leżącymi w korytarzach transportowych na danym terenie. Przy ocenianiu komplementarności funkcjonalnej zakładamy, że projekt jest jakąś strategią osiągnięcia celu nadrzędnego tj. wybraniem rozwiązań mających poprawić sytuację, ale z reguły nie obejmuje wszystkich przyczyn składających się na główny problem (nadrzędny), drugi - komplementarny - projekt powinien być drugą dopełniającą strategią rozwiązania problemu. Np. samo zakupienie sprzętu komputerowego dla szkół nie spowoduje wzrostu umiejętności i stopnia wykorzystania ICT, żeby uzyskać ten cel konieczne mogą być także szkolenia z tego zakresu. I odwrotnie samo szkolenie, bez możliwości praktycznego wykorzystania umiejętności nie przyniesie założonego celu nadrzędnego. Komplementarność międzyfunduszowa - projekt jest komplementarny z projektem/projektami realizowanymi w ramach programu współfinansowanego z innego funduszu europejskiego np. z PO KL, SPO RZL (Europejski Fundusz Społeczny), POIiŚ (dotyczy działań współfinansowanych z Funduszu Spójności).

5

 

Projekt jest komplementarny pod względem:

przedmiotowym i/lub geograficznym - 1 punkt

funkcjonalnym - 2 punkty

międzyfunduszowym - 2 punkty

Brak komplementarności lub brak wykazania komplementarności we wniosku o dofinansowanie - 0 punktów

 

Poprawa użyteczności transportu miejskiego poprzez modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej w zakresie transportu miejskiego.

 

Promowane będą projekty służące budowie , rozbudowie i modernizacji infrastruktury towarzyszącej w zakresie transportu miejskiego.

 

Dla spełnienia kryterium niezbędny jest udział infrastruktury towarzyszącej na poziomie co najmniej 10% i nie więcej niż 30% w skali kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

UWAGA!!! Elementy infrastruktury towarzyszącej nie mogą powielać się z elementami służącymi poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizowanymi w ramach kryterium nr 5. Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

10

 

(0 - 10 punktów)

W projekcie zastosowano:

4 lub więcej elementów poprawiających poziom użyteczności transportu miejskiego, zgodnych ze wskaźnikami produktu *– 10 pkt

3 elementy poprawiające poziom użyteczności transportu miejskiego, zgodne ze wskaźnikami produktu*- 6 pkt

2 elementy poprawiające poziom użyteczności transportu miejskiego, zgodne ze wskaźnikami produktu*- 4 pkt.

1 element poprawiający poziom użyteczności transportu miejskiego, zgodny ze wskaźnikami produktu* - 1 pkt.

Brak elementu poprawiającego

poziom użyteczności transportu miejskiego lub brak danych – 0 pkt.

*Wskaźniki produktu opisane w załączniku nr 3 ,,Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania’’ do Uszczegółowienia RPO WM 2007-2013. Element poprawiający poziom użyteczności transportu miejskiego rozumiany jest jako rodzaj poszczególnych urządzeń/instalacji, nie zaś liczba sztuk.

Lokalizacja projektu

z zakresu transportu miejskiego.

 

 

Ocena projektu pod kątem poprawy dostępności publicznej komunikacji miejskiej dla osób zamieszkujących tereny zlokalizowane poza granicami administracyjnymi miasta

8

(0 - 8 punktów)

Projekt wykraczający poza granice administracyjne miasta - 8 pkt.

Projekt w granicach administracyjnych miasta, o ile projekt uwzględnia istniejące węzły przesiadkowe obsługujące linie podmiejskie przesiadkowe - 4 pkt.

Jeżeli projekt nie spełnia żadnego z powyższych warunków, lub brak danych – 0 pkt.

 

Technologia ekologiczna napędu pojazdów.

Ocena czy tabor będący przedmiotem projektu posiada napęd hybrydowy (spalinowo-elektryczny) lub jest zasilany energią elektryczną, sprężonym gazem ziemnym, biopaliwami

10

(0 - 10 punktów)

Koszty kwalifikowalne projektu na zakup taboru wykorzystującego technologię napędu ekologicznego*:

od 0 do 10 % - 0 pkt.

powyżej 10 do 20 % - 2 pkt.

powyżej 20 do 30 % – 4 pkt.

powyżej 30 do 40 %– 6 pkt.

powyżej 40 do 50% – 8 pkt.

powyżej 50 % - 10 pkt.

* Dotyczy jedynie kosztów zakupu taboru.

Liczba mieszkańców objętych ochroną przeciwpowodziową

 

Kryterium oceniane będzie na podstawie danych zawartych w dokumentacji wniosku nt. liczby mieszkańców potencjalnie

zagrożonych powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego i promować będzie projekty, w wyniku których jak największa liczba mieszkańców będzie objęta ochroną przeciwpowodziową w wyniku realizacji projektu

8

(0 - 8 punktów)

Powyżej 25 000 osób (8 punktów)

Od 15 001 do 25 000 osób

(6 punktów)

Od 5001 do 15 000 osób

(4 punkty)

Od 1 000 do 5 000 osób (2 punkty)

Pon.1000 do osób (0 punktów)

 

Wpływ projektu na zwiększenie dostępności dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwiązania ułatwią użytkowanie przez osoby niepełnosprawne.

6

(0 - 6 punktów)

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych:

Tak (6 punktów)

Nie (0 punktów)

Wpływ projektu na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kryterium ma na celu ocenę czy zastosowane rozwiązania poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Projekt zostanie oceniony pod kątem uwzględnienia różnych elementów składających się na zagwarantowanie poprawy bezpieczeństwa. Projekt uwzględniający m.in.:

• system monitorowania (bezpieczeństwa) na przystankach,-

• system monitorowania (bezpieczeństwa) w węzłach przesiadkowych,

• system monitorowania (bezpieczeństwa) w zakupionym/odnowionym taborze,

• zakres przebudowy dróg i ulic poprawiającej bezpieczeństwo transportu (zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice, pętle, wydzielenia pasów ruchu dla autobusów oraz pasażerów (przystanki, wysepki itp.),

• wyposażenie dróg i ulic w obiekty inżynierskie i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego,

• w wyniku realizacji projektu zainstalowane zostaną systemy sygnalizacji akustycznej,

• w wyniku realizacji projektu zainstalowane zostaną systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez tabor (sygnalizacja akomodacyjna).

6

(0 - 6 punktów)

W projekcie zastosowano:

• 4 lub więcej elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego - 6 punktów;

• 3 elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego - 4 punkty;

• 2 elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego - 2 punkty.

• 1 element poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego - 1 pkt.

• brak elementów lub brak danych – 0 pkt.

Element poprawiający bezpieczeństwo ruchu drogowego rozumiany jest jako rodzaj poszczególnych urządzeń/instalacji, nie zaś liczba sztuk.

 

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności / Biznesplan

• koszty są kwalifikowalne w ramach działania oraz niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów,

• poprawnie ustalono poziom dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód),

• analiza finansowa i ekonomiczna jest poprawna, założenia do analizy, w szczególności – analizy przychodów, są uzasadnione i rzetelne (ocena uwzględnia sytuację finansową Wnioskodawcy),

• sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje zdolność do realizacji projektu,

• harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny i realny do przeprowadzenia, umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia.

0/1

Efektywność projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności / Biznesplan

• istnieje zapotrzebowanie na produkt / technologię / usługę będącą rezultatem projektu, wskazujące na opłacalność ekonomiczną projektu,

• rozwiązania i instrumenty służące realizacji projektu są zasadne,

• wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie są osiągalne,

• realizacja projektu jest zasadna z punktu widzenia efektywności tj. relacji nakład/rezultat,

• wskaźniki finansowe (w szczególności: wartość bieżąca netto lub wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźniki płynności, struktura zadłużenia, wskaźniki obsługi długu) w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, w trakcie realizacji oraz w roku następującym po zakończeniu realizacji odzwierciedlają efektywność projektu.

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dokumentacja techniczna

Ocena poprawności dokumentacji technicznej i jej spójności z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym

0/1

Wykonalność techniczna i technologiczna

Wniosek o dofinansowanie projektu

Studium wykonalności / Biznesplan

Ocena ma potwierdzić, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym

0/1

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

 

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa
(max. 10 punktów)

 

 

 

zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii
(0 lub 6 punktów)

 

wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania
(max. 5 punktów)

zgodność ramowa
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych
(0 lub 3 punkty)

 

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

 

6

Konkurencyjność w układzie:

ponad lokalnym
(0 lub 2 punkty)

 

regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

europejskim
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień innowacyjności

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

technologiczna i techniczna

(0 lub 3 punkty)

 

organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

 

Spójność regionu

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

Spójność w zakresie:

ekonomicznym
(0 lub 1 punkt)

 

 

społecznym
(0 lub 1 punkt)

 

przestrzennym
(0 lub 2 punkty)

 

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

 

 

 

Projekty lokalne (0 punktów)

 

Projekty ponad lokalne – powiatowe
(1 punkt)

 

Projekty o zasięgu ponad powiatowym
(3 punkty)

 

 

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

 

3

 

 

Brak efektu (0 punktów)

 

Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.