Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Kryteria formalne Działanie 5.2 konkurs 2009

Kryteria formalne Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

1

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony we właściwej instytucji

Wniosek powinien być adresowany do RPO WM i zostać złożony w MJWPU

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

2

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w określonym terminie

Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest

w ogłoszeniu o naborze wniosków. Termin składania wniosków dla projektu indywidualnego zawarty jest w pre-umowie.

Wniosek o dofinansowanie projektu lub pre-umowa

0/1

3

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony na obowiązującym formularzu

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony przy użyciu Generatora Wniosku dostępnego na stronach internetowych, do których odwołanie zawiera ogłoszenie o naborze Wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

4

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony w języku polskim

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października

1999 r. o języku polskim.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

5

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku

Kategoria beneficjenta jest zgodna z listą beneficjentów dla danego działania, określoną w SZOP RPO WM i Regulaminie Konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

6

Zgodność z Działaniem opisanym w Uszczegółowieniu RPO WM:

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1. zgodność z celami Działania,

 2. zgodność rodzaju projektu z zakresem działania,

 3. zgodność z kategoriami interwencji,

 4. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania,

 5. poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej,

 6. zapewniony minimalny wkład własny beneficjenta,

 7. spełnienie warunków minimalnej / maksymalnej wartości projektu,

 8. miejsce realizacji projektu zgodne z opisem działania.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

7

Zgodność z prawodawstwem krajowym
i unijnym w zakresie Pomocy publicznej

W przypadkach, gdy projekt podlega pomocy publicznej beneficjent oświadczył, że zapewni/ł stosowanie prawa wspólnotowego dot. pomocy publicznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

8

Zgodność dokumentacji środowiskowej
z obowiązującymi przepisami krajowymi
i unijnymi w zakresie ochrony środowiska

Kryterium weryfikowane przez Grupę OOŚ

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki

0/1

9

Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     •  
      1. wymagana liczba egzemplarzy wniosku i załączników,

      2. wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione,

      3. wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne,

      4. sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są tożsame,

      5. wniosek i załączniki podpisane/ parafowane / potwierdzone za zgodność z oryginałem,

      6. wniosek opatrzony pieczęcią wnioskodawcy,

      7. wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną,

      8. spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (kompletność załączników zgodnie z listą określoną we wniosku
       o dofinansowanie projektu, właściwej pre-umowie, Regulaminie Konkursu),

      9. załączniki do wniosku są aktualne.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

10

Zgodność z Regulaminem konkursu

Kryterium będzie oceniać zgodność Wniosku z Regulaminem konkursu, udostępnionym w siedzibie oraz na stronie internetowej Jednostki.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

11

Właściwy okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu zgodny z zasadami dla okresu 2007-2013 (tj. do 31 grudnia 2015 r.) oraz Regulaminem Konkursu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

12

Kwalifikowalność wydatków

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie (montaż finansowy), czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowanych zgodnie z

Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

13

Zgodność z polityką równych szans

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu
z polityką równych szans.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

14

Zgodność z polityką zatrudnienia

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

15

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

16

Zgodność zamówień publicznych z prawem wspólnotowym

 

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu
z przepisami dot. zamówień publicznych, zgodnie z
Dyrektywą 2004/18/EC.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

17

Oszczędność energii

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że podejmie/podjął kroki/działania zapewniające oszczędność energii w projektach związanych z infrastrukturą. W przypadku innych projektów kryterium nie będzie weryfikowane.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

18

Spójność danych finansowych i rzeczowych w ujęciu czasowym

Kryterium pozwoli zweryfikować spójność danych określających lata realizacji projektu, założenia finansowe w okresie realizacji projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

19

Właściwy dobór wskaźników

Kryterium pozwoli zweryfikować prawidłowe określenie wskaźników realizacji projektu (czas, jednostki miary, źródło pozyskania danych).

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

20

Projekt wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji (nazwa projektu, okres realizacji, źródło finansowania)

Ocena czy informacje o projekcie znajdują się w Lokalnym Programie Rewitalizacji – tj. nazwa projektu, okres realizacji i źródła finansowania

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załącznik: Lokalny Program Rewitalizacji

0/1

21

Obszar zdegradowany został wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji zgodnie z kryteriami wskazanymi w załączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

1. Ocena zgodności czy obszar zdegradowany przeznaczony do rewitalizacji (na którym zlokalizowany jest projekt) spełnia, co najmniej dwa ze wskazanych kryteriów:

 1. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia

 2. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia

 3. niekorzystne trendy demograficzne

 4. niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji

 5. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń

 6. szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska

 7. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej

 8. wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców

 9. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego

 10. niski poziom wydajności energetycznej budynków

2. Ocena czy obszar zdegradowany przeznaczony do rewitalizacji, na którym zlokalizowany jest projekt dotyczący odnowy infrastruktury mieszkaniowej spełnia kryteria wskazane w załączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa)

Wniosek o dofinansowanie projektu

i załącznik: Lokalny Program Rewitalizacji

0/1

22

Odnowa infrastruktury mieszkaniowej – wskazanie projektów komplementarnych (dotyczy kategorii interwencji 78. Infrastruktura mieszkalnictwa)

Ocena czy występują projekty komplementarne do projektu dotyczącego odnowy infrastruktury mieszkaniowej

Wniosek o dofinansowanie projektu i załącznik: Lokalny Program Rewitalizacji

0/1

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.