Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

7.1 konkurs 2008

7. 1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

(Podstawowa Opieka Zdrowotna)

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

5

 

zrealizowanymi lub obecnie realizowanymi
(5 punktów)

 

planowanymi do realizacji
(3 punkty)

 

Dostosowanie placówek do obowiązujących standardów
i przepisów prawa.

 

Kryterium będzie promować projekty, w których zakłada się pełne dostosowanie do wymogów obowiązującego prawa.

 

16

 

kryterium jest spełnione jeśli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że wnioskodawca w pełni dostosuje obiekt do wymogów prawa; (16 punktów)

 

kryterium jest spełnione jeśli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że wnioskodawca nie dostosuje obiektu do wymogów prawa lub jego brak (0 punktów)

 

 

 

Lokalizacja projektu/ dochód podatkowy gminy.

 

Kryterium będzie promować projekty realizowane na terenie gminy, w której współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się na poziomie do 100% średniej województwa

 

 

16

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, iż współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się na poziomie powyżej 200%średniej województwa
(0 punktów)

 

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, iż współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się na poziomie 151% - 200% średniej województwa

(5 punktów)

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, iż współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się na poziomie 101% - 150% średniej województwa

(10 punktów)

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, iż współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się do 100% średniej województwa

(16 punktów)

 

Wpływ projektu na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwiązania, ułatwią użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne
np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposażenia
w obiektach istniejących. wyposażenia w obiektach istniejących

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku

 

5

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że będą prowadzone odpowiednie prace modernizacyjne wewnątrz budynku i/lub zakup wyposażenia w obiektach istniejących

(5 punktów)

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że nie będą prowadzone odpowiednie prace modernizacyjne wewnątrz budynku

(0 punktów)

 

Wpływ projektu na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwiązania, ułatwią użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne
np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposażenia
w obiektach istniejących. wyposażenia w obiektach istniejących

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku

 

5

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że będą prowadzone odpowiednie prace modernizacyjne na zewnątrz budynku i/lub zakup wyposażenia w obiektach istniejących

(5 punktów)

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że nie będą prowadzone odpowiednie prace modernizacyjne na zewnątrz budynku

(0 punktów)

 

Efektywność energetyczna projektu

 

Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się uwzględnienie
w projekcie energooszczędnych rozwiązań technicznych i/lub technologicznych

8

 

kryterium jest spełnione jeśli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że w projekcje nie uwzględniono energooszczędnych rozwiązań (0 punktów)

kryterium jest spełnione jeśli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że w projekcje uwzględniono energooszczędne rozwiązania (8 punktów)

 

 

 

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

(Przychodnie specjalistyczne i szpitale)

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

5

 

zrealizowanymi lub obecnie realizowanymi
(5 punktów)

 

planowanymi do realizacji
(3 punkty)

 

Dostosowanie placówek do obowiązujących standardów
i przepisów prawa.

 

Kryterium będzie promować projekty, w których zakłada się pełne dostosowanie do wymogów obowiązującego prawa.

 

16

 

kryterium jest spełnione jeśli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że wnioskodawca w pełni dostosuje obiekt do wymogów prawa; (16 punktów)

 

kryterium jest spełnione jeśli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że wnioskodawca nie dostosuje obiektu do wymogów prawa lub jego brak (0 punktów)

 

 

 

Unowocześnienie bazy diagnostycznej i terapeutycznej.

 

Kryterium będzie promować projekty, w których przewiduje się nowoczesne rozwiązania techniczne i/lub technologiczne

 

16

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, iż projekty, w których przewiduje się nowoczesne rozwiązania techniczne i / lub technologiczne Kryterium będzie promować projekty, w których przewiduje się nowoczesne rozwiązania techniczne i/lub technologiczne
(16 punktów)

 

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że nie przewiduje się nowoczesnych rozwiązania technicznych i / lub technologicznych

(0 punktów)

 

Wpływ projektu na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwiązania, ułatwią użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne
np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposażenia
w obiektach istniejących. wyposażenia w obiektach istniejących

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku

 

5

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że będą prowadzone odpowiednie prace modernizacyjne wewnątrz budynku i/lub zakup wyposażenia w obiektach istniejących

(5 punktów)

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że nie będą prowadzone odpowiednie prace modernizacyjne wewnątrz budynku

(0 punktów)

 

Wpływ projektu na zwiększenie dostępności infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwiązania, ułatwią użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne
np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposażenia
w obiektach istniejących. wyposażenia w obiektach istniejących

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku

 

5

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że będą prowadzone odpowiednie prace modernizacyjne na zewnątrz budynku i/lub zakup wyposażenia w obiektach istniejących

(5 punktów)

kryterium jest spełnione jeżeli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że nie będą prowadzone odpowiednie prace modernizacyjne na zewnątrz budynku

(0 punktów)

 

Efektywność energetyczna projektu

 

Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się uwzględnienie
w projekcie energooszczędnych rozwiązań technicznych i/lub technologicznych

8

 

kryterium jest spełnione jeśli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że w projekcje nie uwzględniono energooszczędnych rozwiązań (0 punktów)

kryterium jest spełnione jeśli z analizy zadeklarowanych we wniosku informacji wynika, że w projekcje uwzględniono energooszczędne rozwiązania (8 punktów)

 

 

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów

• zasadność i odpowiednia wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych

• poprawność ustalenia poziomu dofinasowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód

0/1

Efektywność projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• wartość dodana projektu

• efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat)

• zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu

• rezultaty projektu

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dokumentacja techniczna

Ocena poprawności dokumentacji technicznej i jej spójności z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym

0/1

Wykonalność techniczna i technologiczna

Dokumentacja techniczna
Studium wykonalności

Ocena ma potwierdzić, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym

0/1

 

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

 

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa
(max. 10 punktów)

 

 

 

zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii
(0 lub 6 punktów)

 

wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania
(max. 5 punktów)

zgodność ramowa
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych
(0 lub 3 punkty)

 

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

 

6

Konkurencyjność w układzie:

ponad lokalnym
(0 lub 2 punkty)

 

regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

europejskim
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień innowacyjności

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

technologiczna i techniczna

(0 lub 3 punkty)

 

organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

 

Spójność regionu

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

Spójność w zakresie:

ekonomicznym
(0 lub 1 punkt)

 

 

społecznym
(0 lub 1 punkt)

 

przestrzennym
(0 lub 2 punkty)

 

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

 

 

 

Projekty lokalne (0 punktów)

 

Projekty ponad lokalne – powiatowe
(1 punkt)

 

Projekty o zasięgu ponad powiatowym
(3 punkty)

 

 

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

 

3

 

 

Brak efektu (0 punktów)

 

Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.