Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

7.2 konkurs 2009

7.2 Infrastruktura służąca edukacji

CENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

(Szkoły wyższe podlegające ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

5

 

zrealizowanymi lub obecnie realizowanymi
(5 punktów)

 

planowanymi do realizacji
(3 punkty)

 

Wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami

 

Liczba punktów przyznawana na podstawie % udziału uczniów/słuchaczy z terenów wiejskich w danej placówce, której dotyczy projekt w ogólnej liczbie uczniów/słuchaczy w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Im większa liczba uczniów/słuchaczy z terenów wiejskich – tym większa punktacja.

15

 

Udział uczniów/słuchaczy z terenów wiejskich w danej placówce wynosi

 • pow. 50% (15 punktów)

 • 31%-50% (10 punktów)

 • 10%-30% (5 punktów)

pon. 10% (0 punktów)

 

Wpływ projektu na zwiększenie

dostępności infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwiązania, ułatwią użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposażenia w obiektach istniejących.

 

10

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych:

 • Wewnątrz budynku (5 punktów)

 • Na zewnątrz budynku (5 punktów)

 

Wpływ projektu na rozwój kształcenia ustawicznego

 


Kryterium promować będzie projekty w których wnioskodawcza wykaże, że obiekty, bądź wyposażenie będące przedmiotem projektu, służyć będą kształceniu ustawicznemu.

9

 • Obiekty bądź wyposażenie będą również służyć kształceniu ustawicznemu (9 punktów)

 • Obiekty bądź wyposażenie nie będą służyć kształceniu ustawicznemu (0 punktów)

 

OCENA HORYZONTALNA I SZCZEGÓŁOWA MERYTORYCZNA

(Przedszkola, szkoły i inne placówki edukacyjne oprócz szkół wyższych)

Kryterium wraz z opisem

Max. liczba punktów

Punktacja

 

Potrzeba realizacji projektu

 

Ocena projektu pod kątem zasadności jego realizacji. Analiza czy beneficjent w wyczerpujący sposób przedstawił swoje problemy i wskazał sposoby ich rozwiązania w drodze realizacji przedsięwzięcia. Projekt powinien stanowić logiczną całość, a informacje zawarte we wniosku i pozostałych dokumentach powinny być spójne

5

(0 - 5 punktów)

 

Komplementarność z innymi przedsięwzięciami

 

Ocenie podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi, obecnie realizowanymi lub planowanymi do realizacji

5

 

zrealizowanymi lub obecnie realizowanymi
(5 punktów)

 

planowanymi do realizacji
(3 punkty)

 

Lokalizacja projektu/ dochód podatkowy gminy.

 

Kryterium będzie promować projekty realizowane na terenie gminy, w której współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się na poziomie do 100% średniej województwa.

W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin należy przyjąć wartość współczynnika G na poziomie średniej ważonej współczynników G dla poszczególnych gmin z uwzględnieniem procentowanego zaangażowania wydatków kwalifikowalnych na terenie każdej z tych gmin.

16

 

Współczynnik G kształtuje się na poziomie:

 • do 100% średniej województwa (16 punktów)

 • 101%-150% średniej województwa (10 punktów)

 • 151%-200% średniej województwa (5 punktów)

 • Pow.200% (0 punktów)

 

 

Wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami

Dysproporcje mierzone są na podstawie % udziału uczniów/słuchaczy z terenów wiejskich w danej placówce, której dotyczy projekt w ogólnej liczbie uczniów/słuchaczy w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

15

Udział uczniów /słuchaczy z terenów wiejskich w danej placówce wynosi:

 • pow. 50%
  (15 punktów)

 • 31%-50%
  (10 punktów)

 • 10%-30%
  (5 punktów)

pon. 10% (0 punktów)

 

Wpływ projektu na zwiększenie

dostępności infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy, czy proponowane rozwiązania, ułatwią użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne np. poprzez odpowiednie prace modernizacyjne i/lub zakupy wyposażenia w obiektach istniejących.

10

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych:

 • Wewnątrz budynku (5 punktów)

 • Na zewnątrz budynku (5 punktów)

 

Wielofunkcyjność wykorzystania

infrastruktury będącej przedmiotem projektu (funkcja podstawowa i uzupełniająca)

 

Kryterium promować będzie te przedsięwzięcia, w których zakłada się wielofunkcyjność wykorzystania obiektów / wyposażenia będącego przedmiotem projektu, np. udostępnianie sal, sprzętu, infrastruktury towarzyszącej po godzinach pracy placówki, przyczyniające się do jej efektywnego wykorzystania (np. kształcenie ustawiczne)

6

 

 • Projekt zakłada wielofunkcyjność wykorzystania obiektów/ wyposażenia (6 punktów)

 • Projekt nie zakłada wielofunkcyjności wykorzystania obiektów/ wyposażenia (0 punktów)

Racjonalizacja placówek edukacyjnych – związek z gminnymi lub powiatowymi planami sieci szkół

Kryterium będzie promować projekty przyczyniające się do optymalizacji sieci placówek edukacyjnych na terenie gminy/powiatu (wskazany jest związek z powiatowymi lub gminnymi planami sieci szkół).

 

 

 

3

 

 • Projekt przyczynia się do optymalizacji sieci placówek edukacyjnych
  (3 punkty)

 • Projekt nie przyczynia się do optymalizacji sieci placówek edukacyjnych
  (0 punktów)

 

 

OCENA WYKONALNOŚCI

Kryterium

Źródło informacji

Opis kryterium

 

Wykonalność finansowa

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• poprawność analizy finansowej i ekonomicznej

• niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów

• zasadność i odpowiednia wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych

• poprawność ustalenia poziomu dofinasowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód

0/1

Efektywność projektu:

Wniosek o dofinansowanie projektu
Studium wykonalności

• wartość dodana projektu

• efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat)

• zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu

• rezultaty projektu

0/1

Dokumentacja techniczna zgodna z danymi podanymi we wniosku i przygotowana zgodnie z prawem polskim i unijnym

Dokumentacja techniczna

Ocena poprawności dokumentacji technicznej i jej spójności z informacjami dot. projektu we wniosku aplikacyjnym

0/1

Wykonalność techniczna i technologiczna

Dokumentacja techniczna
Studium wykonalności

Ocena ma potwierdzić, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym

0/1

 

 

 

OCENA STRATEGICZNA

Kryterium wraz z opisem

Max.

liczba punktów

Punktacja

Przyznana liczba punktów

 

Zgodność z kierunkami rozwoju województwa

Projekty będą oceniane pod kątem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Województwa i wojewódzkich dokumentów sektorowych (w tym z Planem Zagospodarowania Przestrzennego). Preferowane będą projekty, które w największym stopniu są zgodne z ustaleniami tych dokumentów

15

Stopień zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa
(max. 10 punktów)

 

 

 

zgodność ramowa z kierunkiem działania ujętym w Strategii
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w kierunek działania Strategii
(0 lub 6 punktów)

 

wpisanie się w więcej niż jeden kierunek działań strategicznych
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień zgodności z wojewódzkimi dokumentami sektorowymi, w tym Planem Zagospodarowania
(max. 5 punktów)

zgodność ramowa
(0 lub 2 punkty)

 

wpisanie się wprost w ustalenia dokumentów sektorowych
(0 lub 3 punkty)

 

Wpływ projektu na konkurencyjność województwa

Ocenie podlega stopień przewagi proponowanych w projekcie rozwiązań w układzie przestrzennym

 

6

Konkurencyjność w układzie:

ponad lokalnym
(0 lub 2 punkty)

 

regionalnym i krajowym - (0 lub 2 punkty)

 

europejskim
(0 lub 2 punkty)

 

Stopień innowacyjności

Ocenie podlega zakres nowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i zarządczych zawartych w projekcie

4

Innowacyjność

technologiczna i techniczna

(0 lub 3 punkty)

 

organizacyjna i zarządcza (0 lub 1 punkt)

 

 

Spójność regionu

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wyrównywania różnic w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (dostępność)

4

Spójność w zakresie:

ekonomicznym
(0 lub 1 punkt)

 

 

społecznym
(0 lub 1 punkt)

 

przestrzennym
(0 lub 2 punkty)

 

Zasięg przestrzennego oddziaływania projektu

Ocenie podlega zasięg przestrzenny realizacji projektu

3

 

 

 

Projekty lokalne (0 punktów)

 

Projekty ponad lokalne – powiatowe
(1 punkt)

 

Projekty o zasięgu ponad powiatowym
(3 punkty)

 

 

Efekt synergiczny na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu

Ocena dotyczy wartości dodanej projektu. Efekty projektu powinny być możliwe do zastosowania w dziedzinach innych niż przedmiot projektu

 

3

 

 

Brak efektu (0 punktów)

 

Występowanie efektu (3 punkty)

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.