Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Kryteria formalne Działanie 7.1 2008 rok

Kryteria formalne Działanie 6.1 Kultura.

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

1

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony we właściwej instytucji

Wniosek powinien być adresowany do RPO WM i zostać złożony w MJWPU

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

2

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w określonym terminie

Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest

w ogłoszeniu o naborze wniosków. Termin składania wniosków dla projektu indywidualnego zawarty jest w pre-umowie.

Wniosek o dofinansowanie projektu lub pre-umowa

0/1

3

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony na obowiązującym formularzu

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych IZ oraz MJWPU, do których

odwołanie zawiera się w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

4

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony w języku polskim

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października

1999 r. o języku polskim.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

5

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku

Kategoria beneficjenta jest zgodna z listą beneficjentów dla danego działania, określoną w SZOP RPO WM

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

6

Okres realizacji projektu zgodny z zasadami dla okresu 2007-2013 (tj. do 31 grudnia 2015 r.)

Zachowana została zasada n+3 i n+2

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

7

Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     •  
      1. wymagana liczba egzemplarzy wniosku

      2. wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione,

      3. wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne,

      4. wersje papierowe i elektroniczne wniosku są tożsame,

      5. wniosek i załączniki podpisane/ parafowane / potwierdzone za zgodność z oryginałem,

      6. wniosek opatrzony pieczęcią wnioskodawcy,

      7. wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną,

      8. spójność wniosku i załączników (kompletność załączników zgodnie z listą określona we wniosku o dofinansowanie projektu, właściwej pre-umowie, ogłoszeniu o konkursie),

      9. załączniki do wniosku są aktualne,

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

8

Zgodność z Działaniem opisanym w Uszczegółowieniu RPO WM:

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1. zgodność z celami Działania

 2. zgodność rodzaju projektu z zakresem działania

 3. zgodność z kategoriami interwencji

 4. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania,

 5. poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej,

 6. zapewniony minimalny wkład własny beneficjenta,

 7. spełnienie warunków minimalnej / maksymalnej wartości projektu,

 8. miejsce realizacji projektu zgodne z opisem działania

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

9

Kwalifikowalność wydatków

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowanych zgodnie z

Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

10

Zgodność projektu z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent uzasadnił wpływ projektu na politykę ochrony środowiska i zasadę zrównoważonego rozwoju

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

11

Wpływ projektu na obszary Natura 2000 (tzn. na tych obszarach, które w opinii Komisji Europejskiej powinny zostać wyznaczone do 1 maja 2004 r., ale nie zostały wyznaczone przez Polskę, realizowanie projektów jest nie dozwolone), zgodność z dyrektywami oceny oddziaływania na środowisko, siedliskową i ptasią

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent uwzględnił ewentualny wpływ projektu na obszary Natura 2000 oraz zgodność z dyrektywami oceny oddziaływania na środowisko, siedliskową i ptasią

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

12

Wpływ na politykę równych szans

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent uzasadnił wpływ projektu na politykę równych szans

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

13

Zgodność z prawodawstwem unijnym w zakresie Pomocy publicznej

W przypadkach, gdy projekt podlega pomocy publicznej beneficjent zapewnił stosowanie prawa wspólnotowego dot. Pomocy Publicznej

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

14

Zgodność zamówień publicznych z prawem wspólnotowym

 

Beneficjent zapewnił, że będzie stosował przepisy dot. zamówień publicznych zgodnie z Dyrektywą 2004/18/EC

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

15

Oszczędność energii

Kryterium będzie oceniać podjęte kroki/działania beneficjenta, zapewniające oszczędność energii w projektach związanych z infrastrukturą. W przypadku innych projektów nie będzie oceniane.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

16

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Kryterium będzie oceniać, czy działania realizowane w ramach projektu są zgodne z wspólnotową polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

17

Zgodność z polityką zatrudnienia

Kryterium będzie oceniać, czy projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

18

Beneficjent świadczy usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia

 

 

Beneficjentem działania 7.1. może być jedynie podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z instytucją finansującą publiczne świadczenia zdrowotne (np. NFZ).

Wniosek o dofinansowanie projektu - załącznik - Kopia umowy z NFZ

0/1

 

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.