Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Kryteria formalne Działanie 7.3 konkurs 2009

Kryteria formalne Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Źródło informacji

Punktacja

1

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony we właściwej instytucji

Wniosek powinien być adresowany do RPO WM i zostać złożony w Jednostce.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

2

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w określonym terminie

Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest

w ogłoszeniu o naborze wniosków. Termin składania wniosków dla projektu indywidualnego zawarty jest w pre-umowie.

Wniosek o dofinansowanie projektu lub pre-umowa

0/1

3

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony na obowiązującym formularzu

Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony przy użyciu Generatora Wniosku dostępnego na stronach internetowych, do których odwołanie zawiera ogłoszenie o naborze Wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

4

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony w języku polskim

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października

1999 r. o języku polskim.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

5

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku

Kategoria beneficjenta jest zgodna z listą beneficjentów dla danego działania, określoną w SZOP RPO WM i Regulaminie Konkursu

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

6

Zgodność z Działaniem opisanym w Uszczegółowieniu RPO WM:

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1. zgodność z celami Działania

 2. zgodność rodzaju projektu z zakresem działania

 3. zgodność z kategoriami interwencji

 4. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania,

 5. poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej,

 6. zapewniony minimalny wkład własny beneficjenta,

 7. spełnienie warunków minimalnej / maksymalnej wartości projektu,

 8. miejsce realizacji projektu zgodne z opisem działania

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

7

Zgodność z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie Pomocy publicznej

W przypadkach, gdy projekt podlega pomocy publicznej beneficjent oświadczył, że zapewni/ł stosowanie prawa wspólnotowego dot. pomocy publicznej

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

8

Zgodność dokumentacji środowiskowej z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska

Kryterium weryfikowane przez Grupę OOŚ

Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki

0/1

9

Kompletność złożonego Wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.

 

Aby kryterium było ocenione pozytywnie wszystkie poniżej określone elementy muszą

zostać spełnione:

 1.  
  1.  
   •  
    1.  
     •  
      1. wymagana liczba egzemplarzy wniosku i załączników

      2. wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione,

      3. wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne,

      4. sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są tożsame,

      5. wniosek i załączniki podpisane/ parafowane / potwierdzone za zgodność z oryginałem,

      6. wniosek opatrzony pieczęcią wnioskodawcy,

      7. wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną,

      8. spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (kompletność załączników zgodnie z listą określoną we wniosku o dofinansowanie projektu, właściwej pre-umowie, Regulaminie Konkursu),

      9. załączniki do wniosku są aktualne,

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

10

Zgodność z Regulaminem konkursu

Kryterium będzie oceniać zgodność Wniosku z Regulaminem konkursu, udostępnionym w siedzibie oraz na stronie internetowej Jednostki.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

11

Właściwy okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu zgodny z zasadami dla okresu 2007-2013 (tj. do 31 grudnia 2015 r.) oraz Regulaminem Konkursu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

12

Kwalifikowalność wydatków

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie (montaż finansowy), czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowanych zgodnie z

Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

13

Zgodność z polityką równych szans

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu z polityką równych szans.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

14

Zgodność z polityką zatrudnienia

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką zatrudnienia (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

15

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny ze wspólnotową polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jeśli dotyczy)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

16

Zgodność zamówień publicznych z prawem wspólnotowym

 

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył zgodność projektu z przepisami dot. zamówień publicznych, zgodnie z Dyrektywą 2004/18/EC

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

17

Oszczędność energii

Kryterium ma sprawdzić, czy beneficjent oświadczył, że podejmie/podjął kroki/działania zapewniające oszczędność energii w projektach związanych z infrastrukturą. W przypadku innych projektów kryterium nie będzie weryfikowane.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

18

Spójność danych finansowych i rzeczowych w ujęciu czasowym

Kryterium pozwoli zweryfikować spójność danych określających lata realizacji projektu, założenia finansowe w okresie realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

19

Właściwy dobór wskaźników

Kryterium pozwoli zweryfikować prawidłowe określenie wskaźników realizacji projektu (czas, jednostki miary, źródło pozyskania danych)

Wniosek o dofinansowanie projektu

0/1

20

Beneficjent posiada zezwolenie wojewody/ bądź warunkowe zezwolenie wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej, którego dotyczy projekt lub rozpoczął procedurę uzyskania zezwolenia wojewody (dotyczy domów pomocy społecznej)

 

Beneficjentem działania 7.3, dotyczącego domów pomocy społecznej może być jedynie podmiot, który posiada zezwolenie, bądź warunkowe zezwolenie wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej, którego dotyczy projekt lub rozpoczął procedurę uzyskania zezwolenia wojewody.

Wniosek o dofinansowanie projektu – załącznik- zezwolenie, bądź warunkowe zezwolenie wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej, którego dotyczy projekt, bądź informacja od beneficjenta o rozpoczęciu procedury uzyskania zezwolenia wojewody (np. kopia pisma z potwierdzeniem wysłania).

0/1

21

Beneficjent świadczy usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia

(dotyczy stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej)

 

Beneficjentem działania 7.3., dotyczącego stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej może być jedynie podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z instytucją finansującą publiczne świadczenia zdrowotne (np. NFZ).

Wniosek o dofinansowanie projektu - załącznik - Kopia umowy z NFZ

0/1

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.