Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Najczęściej zadawane pytania - przedsiębiorcy

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 1. Z jakiego programu/działania może skorzystać przedsiębiorca, który chce dofinansować rozwój prowadzonej działalności gospodarczej?

Możliwość aplikowania o środki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej istnieje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.5: „Rozwój przedsiębiorczości”.

W ramach w/w Działania Beneficjenci mogą pozyskać dofinansowanie na:

- realizację nowych inwestycji: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

- usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń;

- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń).

 1. Dostałem informację, że mój projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną, co dalej się dzieje z moim wnioskiem o dofinansowanie?

 

Pana wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej. O negatywnej ocenie wykonalności Wnioskodawcy informowani są sukcesywnie, natomiast w przypadku pozytywnej oceny wykonalności, wniosek podlega ocenie merytorycznej (horyzontalnej, merytorycznej szczegółowej oraz strategicznej), a o wyniku oceny Wnioskodawcy informowani są po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały z listą rankingową.

 

 1. Czy przedsiębiorstwo mające główną siedzibę zarejestrowaną na terenie województwa mazowieckiego, ale posiadające filie na terenie innych województw może starać się
  o dofinansowanie w ramach RPO WM na środki trwałe, które będą wykorzystywane na terenie filii przedsiębiorstwa?

 

Przedsiębiorstwo mające główną siedzibę na terenie województwa mazowieckiego
i posiadające filie na terenie innych województw może aplikować o dofinansowanie na środki trwałe wykorzystywane planowo na terenie województwa mazowieckiego, a nie na terenie swoich filii mieszczących się poza województwem mazowieckim. Aby móc aplikować
o dofinansowanie na środki trwałe wykorzystywane w filiach Beneficjent powinien składać wnioski w województwach, na terenie których znajdują się filie przedsiębiorstwa. Wynika to z polityki realizacji rozwoju regionu, którego narzędziem jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

 1. Czy duże przedsiębiorstwo może składać wniosek w ramach RPO WM?

Tak. Wnioskodawcy, którzy posiadają status dużego przedsiębiorcy i aplikują o środki
w ramach RPO WM na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej, zobowiązani są do przygotowania dodatkowego dokumentu, który będzie potwierdzał spełnienie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy określonych w art.8 ust.3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008- spełnianie tzw. efektu zachęty.

Zgodnie z powyższym pomoc przyznana dużym przedsiębiorcom wywołuje efekt zachęty jeśli beneficjent przed rozpoczęciem prac nad projektem złożył wniosek o przyznanie pomocy oraz przedłożył dodatkową dokumentację, która zakłada spełnienie jednej lub więcej poniższych przesłanek:

 • znaczące zwiększenie rozmiaru projektu dzięki środkowi pomocy;

 • znaczące zwiększenie zasięgu projektu dzięki środkowi pomocy;

 • znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt dzięki środkowi pomocy;

 • znaczące przyspieszenie zakończenia projektu;

 • fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym regionie.

Dokument, przygotowany przez beneficjenta powinien wskazywać, że w ramach projektu będzie zachodzić co najmniej jedna z powyżej przytoczonych przesłanek. Powinien także być sporządzony w formie analizy wariantowej z uwzględnieniem części opisowej (I- analiza finansowa – wariant z otrzymaniem wsparcia, II- analiza finansowa wariant bez uzyskania wsparcia). Należy pamiętać, by przedstawiona analiza pod kątem zawartych w niej informacji wykazywała spójność z danymi, które zostały zawarte przez wnioskodawcę w biznes planie.

Kluczową kwestią w ocenie merytorycznej jest wykazanie, że w ramach szczegółowej oceny analizy ekonomiczno-finansowej nie istnieją ekonomicznie uzasadnione alternatywy osiągnięcia celów projektu bez dotacji ze środków publicznych w oparciu o mechanizmy rynkowe.

Jednocześnie informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zezwala wnioskodawcom na przedstawienie w/w informacji w dowolnej formie
z zastrzeżeniem odniesienia się w dokumencie do przedstawionych powyżej przesłanek wynikających z rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008.

 1. Co nie jest nową inwestycją w rozumieniu regionalnej pomocy inwestycyjnej?

 

Nową inwestycją” nie jest inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych, nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa zagrożonego, pomoc
w bieżących wydatkach przedsiębiorstwa (np. opłaty), pokrycie środków obrotowych oraz wydatki związane z działalnością operacyjną wnioskodawcy.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej pomoc nie może być udzielona na inwestycję odtworzeniową - nie mogą zatem być wspierane projekty polegające np. na:

- zastąpieniu wyeksploatowanej maszyny nową maszyną o tym samym przeznaczeniu (nawet jeśli ta nowa maszyna miałaby znacząco lepsze parametry techniczne),

- remontach budynków, w których jest już wykonywana działalność gospodarcza (chyba że remont ten jest niezbędny do dokonania zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego).

 1. Jaki status (zgodnie z zasadami pomocy publicznej) posiada spółka której jedynym właścicielem (udziałowcem) jest gmina?

Zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Wnioskodawca / spółka aplikująca o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, której głównym udziałowcem jest Gmina nie może się zaklasyfikować do małych lub średnich przedsiębiorstw. W przypadku, gdy 25% i więcej kapitału lub praw głosu kontrolowanych jest przez organ państwowy podmiot zawsze będzie zaliczany do dużych przedsiębiorstw. Organ państwowy w tym kontekście powinien być rozumiany jako podmiot prawa publicznego tj. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, inne.

 1. Czy dla prawidłowego określenia wielkości przedsiębiorstwa należy uwzględnić wyłącznie dane wnioskodawcy, czy również należy doliczyć dane podmiotów powiązanych?

Zgodnie z art. 3 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym
z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca / akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie,

zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Jeżeli po analizie powyższych przesłanek przedsiębiorstwo zostało zakwalifikowane jako podmiot powiązany wówczas obligatoryjnie do wyliczenia wielkości przedsiębiorstwa należy uwzględnić dane podmiotów powiązanych (dane finansowe jak również dane dotyczące zatrudnienia).

 1. Czy na każdym podmiocie ciąży obowiązek wpisywania aktualnych kodów PKD oraz identyfikatorów gminy?

 

W związku z koniecznością składania przez przedsiębiorców (korzystających z pomocy publicznej) aplikujących w ramach RPO WM 2007-2013 wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników:

- „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie
” oraz

- „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

informujemy, iż każdy wnioskodawca jest zobowiązany do podania w w/w załącznikach aktualnych kodów PKD prowadzonej działalności oraz identyfikatora gminy.

Wnioskodawcy często błędnie wpisują kody działalności gospodarczej z klasyfikacji PKD 2004. Aktualną klasyfikację PKD 2007 wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885). Od 1 stycznia 2010 r. jest to jedyna obowiązująca klasyfikacja działalności. Zmiana klasyfikacji jest wynikiem dostosowania statystyki europejskiej do standardów obowiązujących na poziomie światowym.

Ponad powyższe należy zwrócić uwagę na wpisywany identyfikator gminy, który powinien odzwierciedlać terytorialnie miejsce rejestracji podmiotu. Dla przedsiębiorców z Warszawy, właściwym identyfikatorem będzie kod odpowiadający dzielnicy, w której podmiot został zarejestrowany. W przypadku podmiotów posiadających siedzibę główną poza woj. Mazowieckim, należy wpisać identyfikator przynależny siedzibie wnioskodawcy z terenu woj. Mazowieckiego.

Przydatne linki:

http://uokik.gov.pl/sprawozdania_podmiotow_udzielajacych_pomocy_publicznej.php

Tu znajdą Państwo identyfikatory gmin obowiązujące do 31.12.2010 oraz nowe identyfikatory dla wniosków złożonych w roku 2011 oraz kody PKD 2007 dostosowane do wymogów sprawozdawczych.

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf

Kody PKD 2007 zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

 1. Czy można dofinansować w ramach RPO WM rozpoczęcie działalności gospodarczej?Nie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego współfinansuje przedsięwzięcia realizowane przez już istniejące podmioty gospodarcze. Można się starać
o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. Jak wypełnić pole C2 Miejsce realizacji projektu, w przypadku działania 1.7 Promocja gospodarcza, gdzie Wnioskodawca odwiedza targi odbywające się poza terenem województwa mazowieckiego?W przypadku projektów przewidujących udział w targach i misjach gospodarczych poza terenem województwa mazowieckiego, za miejsce realizacji projektu należy przyjąć siedzibę beneficjenta realizującego projekt.

 

 1. Kiedy zostanie zakończona ocena z działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości z konkursu z 2010 roku?

 

Ocena wniosków w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości została już zakończona. Aktualnie czekamy na zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego listy rankingowej.

 

 1. Kiedy zostanie opublikowana lista rankingowa z Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości z konkursu z 2010 roku?

 

Lista rankingowa z działania 1.5 zostanie opublikowana po zatwierdzeniu Uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Kiedy można spodziewać się wyników oceny w ramach działania 1.7 dla konkursu RPOWM/1.7/1/2010?

 

Wyniki oceny w ramach konkursu po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego są publikowane na stronach internetowych www.mazowia.eu
i www.mazovia.pl. Konkurs RPOWM/1.7/1/2010 jest konkursem otwartym bez preselekcji, dlatego też zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów:  „Cyklicznie w trakcie trwania konkursu powstają listy rankingowe zweryfikowanych projektów. Poszczególne listy tworzą projekty, które uzyskały pozytywny wynik oceny wykonalności i uzyskały min. 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w danym działaniu, uszeregowane pod względem momentu wpływu. Każda lista obejmuje wszystkie projekty spełniające powyższy warunek, złożone w danym okresie. Następnie listy są przekazywane na posiedzenia Zarządu Województwa.”, należy na bieżąco sprawdzać czy pojawiła się kolejna uchwała zatwierdzająca wnioski do dofinansowania w ramach konkursu RPOWM/1.7/1/2010. Beneficjenci, których wnioski zostały złożone w danym okresie, stanowią kolejną listę rankingową i są informowani o wynikach oceny również pismem od MJWPU.

 

 

 

 

 

 

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.