Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Pytania ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 1. Jak jest liczony termin na złożenie uzupełnienia błędów formalnych do wniosku?

Termin na złożenie uzupełnienia liczony jest od daty doręczenia pisma o uzupełnienie. Jeżeli w momencie otrzymania pisma na "Liście zadań" w systemie MEWA nie widnieje formularz wniosku do poprawy wówczas termin na uzupełnienie liczony jest od dnia pojawienia się wniosku na ww. liście. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby MJWPU. W razie nieprzekazania dokumentów w terminie, wniosek zostanie odrzucony, a procedura rozpatrywania wniosku zamknięta. 1. Czy wydatek związany z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego jest kosztem kwalifikowanym?Nie. Zgodnie z Zasadami Kwalifikowania Wydatków w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 ww. koszt stanowi koszt niekwalifikowany. 1. Co to jest konkurs otwarty?

Konkurs otwarty charakteryzuje się tym, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone są
w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją MJWPU. Szczegółowe informacje na temat rodzajów konkursów znajdują się w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WM 2007 – 2013, pkt
6 Opis systemu wyboru projektów.

 1. Czy można kwalifikować podatek VAT?

 

Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, który nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. 1. Podczas poprawiania formularza wniosku o dofinansowanie zauważono błąd, który nie był wymieniony w piśmie, co teraz?

 

Generalną zasadą jest, że uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane w piśmie, chyba że wprowadzane zgodnie z uwagami poprawki implikują kolejne zmiany np. w przypadku tabel finansowych. Należy wówczas dokonać niezbędnych zmian i załączyć do uzupełnienia stosowną informację o wprowadzanych dodatkowych poprawkach. Jeśli zostaną zauważone przez Beneficjenta we wniosku inne błędy formalne niż wskazane, należy je poprawić, informując jednocześnie o tym fakcie MJWPU. W przypadku, gdy
w projekcie zostaną wprowadzone dodatkowe, nieuzasadnione zmiany, wniosek o dofinansowanie projektu nie będzie podlegał dalszej ocenie. Nie dotyczy to drobnych zmian. Drobną zmianą nie jest zmiana:

− wnioskodawcy,

− tytułu projektu,

− powodująca zmianę wartości projektu o więcej niż 10%. Zmiana może dotyczyć tylko kosztów niekwalifikowalnych.

− celów projektu,

− podstaw udzielania wsparcia.

− powodująca zmianę oceny wniosku pod względem kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WM, np. powodująca po uzupełnieniu wniosku negatywną ocenę pierwotnie pozytywnie ocenionego kryterium formalnego.

 1. Jakie dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko należy złożyć
  w przypadku gdy projekt planowany do realizacji w ramach RPO WM polega jedynie na zakupie ?

 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” z dnia 5 maja 2009 r. w przypadku gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) albo tzw. projekt „miękki” (np. szkolenia, kampania edukacyjna) do wniosku o dofinansowanie należy załączyć Formularz do wniosku o dofinansowanie
w zakresie OOŚ (Załącznik 1a) wypełniony w ograniczonym zakresie tj. w pkt A.3.1.1 oraz pkt A.3.2.1. Dostarczenie załącznika 1b Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 ww. przypadku nie jest konieczne.

 

 1. Na podstawie jakich dokumentów, przepisów należy przygotować dokumentację
  w zakresie oceny oddziaływania na środowisko będącą załącznikiem do wniosku
  o dofinansowanie ?

 

Podstawowe akty prawne i wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:

 1. Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,

 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),

 7. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r. (dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.),

 8. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 r. (dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.),

 9. Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE.

 

 1. Kto wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ?

 

Zgodnie z art. 75 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia
3 października 2008 r. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

 1. regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku:

 1. będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

– dróg,

– linii kolejowych,

– napowietrznych linii elektroenergetycznych,

– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji

chemicznych lub gazu,

– sztucznych zbiorników wodnych,

 1. przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,

 2. przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,

 3. zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,

 4. przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

 5. inwestycji w zakresie terminalu,

 6. inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

 7. przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w lit. a–g,

 8. przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

 1. starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

 2. dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

 1. Jak należy wypełnić Załącznik 1a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ w przypadku gdy projekt składa się z kilku przedsięwzięć?

 

W przypadku, gdy na projekt ubiegający się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej składa się więcej niż jedno przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla każdego z takich przedsięwzięć należy złożyć oddzielny formularz (Załącznik 1a), przy czym treść pkt A.1., A.6. i A.7. może być identyczna dla wszystkich przedsięwzięć wchodzących w skład projektu.

 

W jaki sposób należy wypełnić załącznik 1a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ dla projektu infrastrukturalnego nie wymienionego w Aneksie I lub II Dyrektywy OOŚ ?

 

 1. W przypadku, gdy projekt o charakterze infrastrukturalnym nie został wymieniony w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ (tj. uznano go z góry za przedsięwzięcie nie mogące znacząco oddziaływać na środowisko), bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000, załącznik 1a należy wypełnić w ograniczonym zakresie tj:

 1. pkt A.3.1.1. – zaznaczyć kwadrat „Nie” lub „Tak” w zależności od posiadanego zezwolenia na inwestycję;

 2. pkt A.3.2.1. – zaznaczyć kwadrat trzeci „żadnym z powyższych załączników” (łącznie z odpowiedzią na pytanie F.3.3.);

 3. pkt A.4.1. – zaznaczyć kwadrat „Nie” i załączyć zaświadczenie z załącznika Ib;

 4. pkt A.7. – uzupełnić pole tekstowe, o ile projekt dotyczy jednego z sektorów.

Pozostałe pola formularza należy pozostawić puste albo wstawić adnotację „nie dotyczy”.
W takiej sytuacji konieczne będzie także wypełnienie załącznika Ib.

 1. Co to znaczy, że wydatek w ramach projektu jest kwalifikowalny?Wydatek kwalifikowalny to wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM, który kwalifikuje się do dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM zgodnie z wytycznymi określonymi w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego, które stanowi podstawę do udzielenia pomocy publicznej. 1. Jaka jest możliwość uzyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej na energię odnawialną?

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 przewidziane jest Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka.

Ww. działanie dotyczy możliwości aplikowania o środki na energię odnawialną: wiatrową słoneczną, biomasę, hydroelektryczną, geotermiczną i inne, efektywność energetyczna, kogeneracja.

 

 1. Co oznacza termin misji gospodarczych w działaniu 1.7 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Misja gospodarcza to wyjazd mający na celu przeprowadzenie rozmów handlowych
z potencjalnymi partnerami biznesowymi, który może być połączony z udziałem przedsiębiorcy w targach w charakterze wystawcy, bądź jako osoby odwiedzającej.

 

 1. Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis jest to wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Pułap pomocy de minimis brutto wynosi 200 000 EUR w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, dla przedsiębiorstw z sektora transportowego, pułap pomocy wynosi

100 000 EUR.

Zasady udzielania pomocy de minimis w ramach RPO WM reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych. 1. Czy złożony w ramach naboru RPO WM wniosek o dofinansowanie zawierający błędy podlega poprawie czy jest od razu odrzucany?

Uprawnienie wnioskodawców do złożenia uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w trakcie oceny formalnej wynika z zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w którym mówi się,
że w trakcie oceny formalnej beneficjent ma możliwość jednorazowej poprawy błędów
i uzupełnienia braków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w terminie do 14 dni od momentu otrzymania informacji – pisma o uzupełnienie. Ocena pierwotnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie oraz uzupełnień jest kompetencją Wydziału Ogłaszania Konkursów i Weryfikacji Formalnej RPO WM oraz Działań 1.1 – 1.5 i Priorytetu III ZPORR MJWPU. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie kończy się podjęciem w ciągu 7 dni od jej zakończenia decyzji dyrektora MJWPU o:

- przekazaniu projektu do dalszej oceny (merytorycznej) w przypadku, gdy projekt zweryfikowano pozytywnie pod kątem formalnym,

- odrzuceniu projektu w przypadku, gdy projekt zweryfikowano negatywnie pod kątem formalnym – wówczas w piśmie odrzucającym informuje się szczegółowo wnioskodawcę
o powodach odrzucenia wniosku z podaniem kryteriów oceny formalnej, których aplikacja nie spełniła. Niezwykle ważnym i koniecznym elementem pisma odrzucającego jest informacja o przysługującym wnioskodawcy środku odwoławczym.

 1. Kto może być partnerem w projekcie RPO WM?

W przypadku projektów składanych w ramach RPO WM, typ podmiotów, z którymi można współpracować w ramach partnerstwa musi spełniać kryteria Typy Beneficjentów dla danego Działania określone w punkcie 18 a Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.Projekt realizowany
w partnerstwie wymaga określenia zależności między podmiotami, które go realizują, poprzez zawarcie umowy partnerskiej lub porozumienia. Beneficjenci projektów realizowanych przez kilka podmiotów zobowiązani są dołączyć do Wniosku o dofinansowanie kopie umowy partnerskiej/porozumienia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

 1. Gdzie można uzyskać szczegółowe informację dotyczące możliwości aplikowania
  o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?

Szczegółowe informację dostępne są na stronie www.mazowia.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, ponadto zapraszamy do Głównego Punktu Informacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, lub do Lokalnych Punktów Informacyjnych w Oddziałów Zamiejscowych mieszczących się w Ciechanowie, ul. Wodna 1, Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, Płocku, ul. Stary Rynek 20, Radomiu, ul. Kościuszki 5 a i Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38. Jednocześnie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi szkolenia i spotkania informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 1. Co nie jest nową inwestycją w rozumieniu regionalnej pomocy inwestycyjnej?

 

Nową inwestycją” nie jest inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych, nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa zagrożonego, pomoc
w bieżących wydatkach przedsiębiorstwa (np. opłaty), pokrycie środków obrotowych oraz wydatki związane z działalnością operacyjną wnioskodawcy.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej pomoc nie może być udzielona na inwestycję odtworzeniową - nie mogą zatem być wspierane projekty polegające np. na:

- zastąpieniu wyeksploatowanej maszyny nową maszyną o tym samym przeznaczeniu (nawet jeśli ta nowa maszyna miałaby znacząco lepsze parametry techniczne),

- remontach budynków, w których jest już wykonywana działalność gospodarcza (chyba że remont ten jest niezbędny do dokonania zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego).

 1. Kto jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa unijnego?

Pojęcie przedsiębiorcy w prawie unijnym jest rozumiane bardzo szeroko, a swoim zakresem obejmuje wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą.

Zgodnie ze stanowiskiem UE działalnością gospodarczą, według europejskiego prawa konkurencji, będzie oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług (np.: wyrok z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, pkt. 36;), a pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, jak i usługowej.

Warto zauważyć, że w myśl aktualnego prawodawstwa unijnego uznanie określonej aktywności za działalność gospodarczą (a wiec działalność podlegającą przepisom pomocy publicznej) nie jest uzależnione od tego, czy jest to działalność odpłatna. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w decyzji KE w sprawie N 293/2008, gdzie stwierdzono iż „nawet podmiot dostarczający swych usług bez pobierania jakichkolwiek opłat od swych użytkowników lub klientów i finansowany w całości przez państwo może być uznany za przedsiębiorcę”.

Za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawno-organizacyjnej czy źródeł finansowania. Znaczenia nie ma również fakt, iż są to podmioty nie nastawione na osiąganie zysku. W związku z tym, przedsiębiorcą korzystającym z pomocy publicznej może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna bądź prawa handlowego, zakład budżetowy czy też instytucja kultury w zakresie prowadzonej działalności. Cechą kluczową identyfikacji przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej, która na gruncie utrwalonego orzecznictwa wspólnotowego została zdefiniowana jako „oferowanie dóbr i usług na danym rynku”, czyli za odpłatnością. Pojęcie rynku rozumiane jest jako miejsce wymiany dóbr lub świadczeń, a jest to po prostu jednolity rynek europejski. Istotnym aspektem jest również możliwość występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji
ze strony innych podmiotów.

 1. Czy środki transportu, są wydatkami  kwalifikowanymi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej?

 

Na podstawie rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego wykorzystujących regionalną pomocy inwestycyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych min.:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,

koszt zakupu środka transportu może zostać uznany za kwalifikowany tylko w przypadku gdy przedmiotem działalności gospodarczej nie jest świadczenie usług transportowych. Jeżeli z aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w KRS (bądź wpisu do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej- EDG), będzie wynikało, że wnioskodawca ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu, to niestety, ale wydatki na zakup środków transportu nie będą kwalifikowane.

Jest to zasada obowiązująca wszystkich wnioskodawców, którzy zamierzają realizować projekty w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej i planują w ramach projektu zakupić środek transportu w rozumieniu Klasyfikacji środków Trwałych (grupa 7).

 1. Co należy rozumieć przez rozpoczęcie inwestycji i kiedy inwestycja spełnia warunek efektu zachęty?

 

Szczególnej analizie podlega czy zakres inwestycji wskazany przez Wnioskodawcę obejmuje wszystkie działania czy tylko jeden lub kilka etapów jednej inwestycji. Przy ocenie zakresu projektu bierze się pod uwagę ekonomiczną niepodzielność inwestycji, czyli powiązania techniczne, funkcjonalne i strategiczne. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia określenia ram czasowych realizacji całego przedsięwzięcia, w tym momentu podjęcia pierwszych działań w celu realizacji inwestycji, gdyż w przypadku m.in. regionalnej pomocy inwestycyjnej konieczne jest aby prace związane z realizacją inwestycji rozpoczęły się po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć podjecie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem
i opracowaniem dokumentacji projektowej. Za rozpoczęcie inwestycji nie uznaje się nabycia nieruchomości niezabudowanej, oraz w niektórych przypadkach nieruchomości zabudowanej. Ograniczenie, aby prace związane z realizacją inwestycji rozpoczęły się po złożeniu wniosku o dofinansowanie określane jako efekt zachęty jest ściśle związane z celami jakie ma realizować regionalna pomoc inwestycyjna. W tym miejscu można powołać się na motyw 28 preambuły Rozporządzenia Komisji (WE) nr  800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214
z 09.08.2008, s. 3), określającego wymogi dla tworzonych na jego podstawie programów pomocowych w UE m.in. ww. rozporządzenia MRR, otóż „Aby mieć pewność, że pomoc jest niezbędna i zachęca do rozwoju dalszej działalności lub projektów, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy dla działalności, którą beneficjent mógłby prowadzić w istniejących warunkach rynkowych. W przypadku jakiejkolwiek pomocy objętej niniejszym rozporządzeniem i przyznanej MŚP należy przyjąć, ze efekt zachęty występuje, jeżeli przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań dotyczących realizacji projektu lub działań objętych pomocą małe lub średnie przedsiębiorstwo złożyło wniosek do państwa członkowskiego.” Możliwe jest uznanie, iż jeden z etapów procesu inwestycyjnego stanowi odrębną inwestycję, ale wówczas konieczne jest wykazanie, iż ów etap może stanowić samodzielną inwestycję i nie jest ściśle związany i uwarunkowany z innymi działaniami przedsiębiorcy.

Udzielenie pomocy publicznej beneficjentowi, którego projekt nie realizuje efektu zachęty stanowiłoby poważne naruszenie i skutkowało stwierdzeniem wystąpienia pomocy nielegalnej z wszelkimi tego konsekwencjami. Warunek wywoływania efektu zachęty nie dotyczy pomocy de minimis.

Przykład: Wnioskodawca przy wsparciu ze środków RPO WM zamierza realizować inwestycję polegającą na uruchomieniu nowego oddziału. Wnioskodawca w tym celu dokonuje rozeznania rynku, opracowuje dokumentację projektową i czeka na ogłoszenie konkursu w ramach naboru dla przedsiębiorców prowadzonego przez MJWPU. Po rozpoczęciu naboru składa wniosek o dofinansowanie do MJWPU. Zasadniczo w tym momencie Wnioskodawca może rozpocząć realizację inwestycji poprzez zakup odpowiednio przystosowanego budynku, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Gdyby Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupił i przystosował budynek do realizacji przedmiotowej inwestycji, a w ramach projektu złożonego do MJWPU przedstawił jedynie wydatki kwalifikowane na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia
i maszyn wówczas warunek wywoływania efektu zachęty nie zostałby spełniony a wniosek zostałby odrzucony, jako niekwalifikujący się do otrzymania regionalnej pomocy inwestycyjnej. (W przypadku aplikowania o pomoc na podstawie rozporządzenia MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Wnioskodawca może rozpocząć realizację inwestycji dopiero po otrzymaniu od MJWPU pisma informującego o wstępnej kwalifikowalności projektu).

 1. Co jest uważane za rozpoczęcie prac budowlanych?

 

Za rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) należy rozumieć podjęcie następujących prac przygotowawczych na terenie budowy:

1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

2. wykonanie niwelacji terenu;

3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogą być wykonane tylko na terenie objętym pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem. Rozpoczęciem inwestycji będą też inne prace podjęte na gruncie,
tj. rekultywacja, wyburzanie obecnych na gruncie nieruchomości.

Stanowisko to zostało potwierdzone przez UOKiK, który uznaje, iż prace określone
w ustawie Prawo budowlane należy uznać za podjęcie prac budowlanych, o których mowa
w przypisie 39 do pkt 38 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013, niezależnie od rozmiaru takich prac. W tym przypadku nie ma znaczenia fakt, czy beneficjent zleca wykonanie takich robót, czy też wykonuje je we własnym zakresie.

 1. Co to jest kumulacja pomocy?

To zjawisko pozwalające Wnioskodawcy współfinansować w ramach jednego projektu
te same wydatki kwalifikowalne z różnych źródeł pomocy publicznej.

Kumulacja pomocy publicznej ograniczona jest do poniższych zasad:

 1. W przypadku środków pomocowych stanowiących regionalną pomoc publiczną kumulacja nie może przekroczyć intensywności obowiązującej w danym regionie.

 2. W przypadku kumulowania regionalnej pomocy inwestycyjnej z pomocą de minimis to wielkość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej obowiązującej w danym regionie.

 3. W przypadku kumulacji dwóch środków pomocowych, regionalnej pomocy inwestycyjnej z innym celem to skumulowana intensywność nie może przekroczyć pułapu korzystniejszego dla beneficjenta.

 

 1. Na czym polega zasada trwałości projektu?

Zasada trwałości projektu dotyczy zobowiązania Beneficjanta, który otrzymując dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z UE zobligowany jest do utrzymania inwestycji, na którą otrzymuje wsparcie przez określony okres czasu (co najmniej 5 lat lub w przypadku MSP 3 lata). W praktyce oznacza to, iż działalność na dofinansowanych elementach projektu musi być prowadzona w powyżej wskazanym czasie. Zasada ta nie oznacza zakazu wymiany poszczególnych aktywów nabytych w ramach projektu objętego wsparciem, może to zostać dokonane jeśli ze względu na postęp technologiczny stały się przestarzałe. Jednak zmiana taka musi zostać poprzedzona zgłoszeniem tego faktu do Instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie danego projektu.

 1. Otrzymałem pismo informujące mnie o pozytywnej ocenie merytorycznej mojego projektu, ale nie było jeszcze listy rankingowej, co to znaczy?

 

Otrzymanie pisma o pozytywnej ocenie projektu oznacza, że projekt uzyskał z sumy średniej ocen horyzontalnej, szczegółowej i strategicznej wynik powyżej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w danym Działaniu. Otrzymanie takiej informacji nie przesądza o przyznaniu, lub nie, dofinansowania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że alokacja w danym konkursie okaże się zbyt niska, aby dofinansować wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Dopiero po publikacji zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego listy rankingowej, beneficjent otrzymuje informację czy projekt zostanie dofinansowany, czy też będzie oczekiwał na liście rezerwowej na ewentualne oszczędności. Listę rankingową tworzą projekty uszeregowane pod względem liczby otrzymanych punktów.

Beneficjentowi, który znalazł się na liście rezerwowej służy środek odwoławczy w formie protestu, zgodnie z Procedurą odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013.

 1. Czy projekt znajdujący się na liście rezerwowej może otrzymać dofinansowanie, jeśli inne projekty, które otrzymały większą lub taką samą liczbę punktów w trakcie oceny
  w ramach danego konkursu, takiego dofinansowania nie otrzymały?

 

Dofinansowanie przyznawane jest kolejno projektom z listy rankingowej. Dlatego nie ma możliwości aby projekt którzy uzyskał mniejszą liczbę punktów otrzymał dofinansowanie jeśli inne projekty, które otrzymały większą lub taką samą liczbę punktów w trakcie oceny w ramach danego konkursu, takiego dofinansowania nie otrzymały. W przypadku podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania decydującym elementem jest nie wysokość dofinansowania czy też wielkość projektu, ale uzyskana ilość punktów w wyniku

 1. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie kilku projektów w ramach tego samego konkursu?

 

Tak, o ile regulamin konkursu nie stanowi inaczej.  Wnioskodawca może ubiegać się
o dofinansowanie kilku projektów w ramach tego samego konkursu, pod warunkiem,
że projekty będą dotyczyły  różnych inwestycji, ponieważ niedopuszczalne jest występowanie podwójnego finansowania tych samych wydatków.

 

 1. Kiedy możliwe będzie dofinansowanie projektów po pozytywnie rozpatrzonym proteście w ramach konkursu z rezerwą finansową na odwołania?

 

Aby możliwe było dofinansowanie projektów po pozytywnie ocenionych protestach koniecznym warunkiem jest całkowite zakończenie procesu odwoławczego (wszyscy wnioskodawcy w ramach konkursu muszą wyczerpać wszystkie możliwe środki odwoławcze).

Ponadto uzyskanie dofinansowania uzależnione będzie od osiągniętej pozycji na liście rankingowej po proteście, która zostanie sporządzona po ocenie wszystkich pozytywnie rozpatrzonych środków odwoławczych, złożonych w ramach konkursu.

 

 1. W jakich przypadkach przyznawane są punkty w ramach kryterium bieżących potrzeb?

 

Punkty w ramach kryterium bieżących potrzeb przyznawane są przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w przypadku uznania projektu za niezwykle istotnego dla rozwoju województwa. Kryterium bieżących potrzeb określa determinant polityki regionalnej województwa.

 1. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy osoba uprawniona do podpisania umowy/aneksu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest nieobecna ?

W razie nieobecności osoby upoważnionej do podpisania umowy/aneksu może tego dokonać osoba zastępująca, która posiada imienne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do umowy/aneksu.

 1. Czy przyłącze kanalizacyjne jest wydatkiem kwalifikowanym?

Zgodnie z Zasadami kwalifikowanie wydatków w ramach RPO WM 2007-2013
w przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej niekwalifikowany jest koszt przyłączenia od studzienki do budynku (z wyłączeniem studzienki), a w przypadku braku studzienki niekwalifikowany jest koszt przyłączenia od granicy nieruchomości do budynku. Wydatki związane z budową przyłączy kanalizacyjnych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) są kosztem kwalifikowanym, jeżeli stanowią własnośc beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu (w takim przypadku należy szczegółowo opisać strukturę własności wytworzonego majątku we wniosku o dofinansowanie).

 1. We wniosku o dofinansowanie założono kategorię wydatku ze stawką VAT 22%.
  W trakcie realizacji projektu okazało się, iż część faktur ma 7% stawkę VAT przy jednoczesnym zachowaniu kwoty brutto. Jak w takim przypadku wypełnić wniosek
  o dofinansowanie w celu podpisania aneksu do umowy?

W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji we wniosku o dofinansowanie należy rozbić kategorię wydatku uwzględniając stawkę podatku VAT w wysokości 22% oraz dodać kolejną kategorię o takiej samej nazwie, odpowiednio ze stawką podatku VAT 7%.

 1. Beneficjent realizuje projekt w ramach Działania 7.2 mający na celu budowę boiska szkolnego. W trakcie realizacji projektu Beneficjent, w związku z powstałymi oszczędnościami w projekcie, zakupił dodatkowy sprzęt sportowy, który nie był przewidziany we wniosku o dofinansowanie. Czy koszty te mogą zostać uznane
  za kwalifikowane?

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wszelkie roboty dodatkowe nie wykazane we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji aplikacyjnej stanowią koszt niekwalifikowany. W związku z powyższym zakup dodatkowego sprzętu sportowego należy uznać za wydatek niekwalifikowany.

 1. Czy możliwe jest przesunięcie kosztów pomiędzy kategoriami wydatków we wniosku
  o dofinansowanie?

MJWPU dopuszcza możliwość przesunięcia kwot wynikających z oszczędności pomiędzy kategoriami w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie jeżeli przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków nie przekraczają 15% całkowitej wartości Projektu, to Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania MJWPU, o każdej planowanej zmianie. MJWPU może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Natomiast jeżeli przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków przekraczają 15 % całkowitej wartości Projektu, to Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania MJWPU o każdej planowanej zmianie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie, aktualizacji Wniosku o dofinansowanie Projektu i akceptacji MJWPU z zachowaniem formy pisemnej.

 

 1. Czy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do 14 tys. euro oferty mogą być przesłane przez wykonawców mailem czy obowiązuje forma pisemna.

Beneficjent powinien udokumentować, że dokonał porównania, co najmniej 3 ofert na rynku (lub przeprowadzić postępowanie poniżej 14 tys. euro zgodnie z wewnętrznym regulaminem) oraz dysponować dokumentem potwierdzającym to porównanie i uzasadniającym wybór.
Za podstawę wyceny zamówienia można przyjąć wartości określone w pisemnych ofertach wykonawców, ale dopuszczalne są także wydruki korespondencji elektronicznej.

 1. Projekt dotyczy doposażenia domu pomocy społecznej. Czy w związku z tym, iż projekt dotyczy również wydatków zrealizowanych w latach 2007-2009 wydatki te należy sumować z planowanymi wydatkami na lata 2010-2011 (jeżeli dotyczą tego samego rodzaju) przy ustalaniu wartości szacunkowej w celu określenia właściwej procedury ustawy prawo zamówień publicznych ?Na przykład czy przy wyborze trybu dla planowanego w latach 2010-2011 zakupu łóżek rehabilitacyjnych należy dodać wartość łóżek rehabilitacyjnych zakupionych w latach 2007-2009?

Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w celu określenia właściwej procedury ustawy prawo zamówień publicznych, należy uwzględnić zakupy już poniesione w latach 2007-2009 i zsumować je z planowanymi wydatkami na lata 2010-2011, bowiem dotyczą one zadania realizowanego w ramach jednego projektu.

 1. W jakim terminie należy rozliczyć płatność zaliczkową?

Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia całości otrzymanej wcześniej zaliczki, w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania, posługując się wzorem Wniosku o płatność.
W przypadku gdy w ramach Projektu wystąpi Współfinansowanie, ostatni w danym roku Wniosek o płatność zaliczkową, Beneficjent składa nie później niż do dnia 30 listopada.

Otrzymanie kolejnej transzy zaliczki jest uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej zaliczki
w 100%, o czym Beneficjent zostaje poinformowany pisemnie przez MJWPU. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane środki.

Beneficjent, który nie rozliczył terminowo otrzymanej zaliczki (w tym nie zwrócił niewykorzystanej zaliczki) następne transze Dofinansowania będzie mógł uzyskać jedynie
w formie refundacji wydatków.

 

 1. Czy oszczędności poprzetargowe można przesuwać na kategorie wydatków objęte innym postępowaniem przetargowym?

 

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kwota wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do kwoty wydatków, określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu, kwota Dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego Dofinansowania
w wydatkach kwalifikowalnych.

Jednakże oszczędności w ramach jednego przetargu można przesunąć na inne wydatki
w ramach tego samego postępowania przetargowego, natomiast nie można nimi finansować wydatków objętych kolejnym postępowaniem przetargowym. Przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków wynikające z zakończonego postępowania przetargowego są możliwe w obrębie kategorii objętych tym samym postępowaniem.

 

 1. W ramach projektu określono poziom wskaźnika rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC). Czy mogą to być osoby przeniesione z innej jednostki organizacyjnej gminy (osobowość prawna gminy) bez konkursu, czy tylko spoza urzędu, czy tylko na zasadach naboru konkursowego?Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC):

 • Wskaźnik rezultatu odnosi się do tworzonych miejsc pracy dzięki dofinansowaniu, czyli gdy nowe miejsca pracy utworzono bezpośrednio w efekcie realizacji projektu.

 • Mierzone są miejsca pracy utworzone do końca fazy operacyjnej projektu (tj. do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową).

 • Mierzone są te stałe miejsca pracy.

 • Wskaźnik ten służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło oraz umów zlecenia).

 • Jednostką miary dla wskaźnika jest tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC - oryg. FTE - Full Time Equivalent), przy czym etaty częściowe nie są zaokrąglane do pełnych jednostek lecz podlegają sumowaniu.W przypadku tego wskaźnika liczy się efekt netto a nie efekt przesunięcia. Efekt netto jest efektem przypisanym tylko i wyłącznie interwencji publicznej, a więc są to te wszystkie zmiany u interesariuszy projektu, które spowodowały fundusze europejskie. Jest to więc efekt przypisany tylko i wyłącznie interwencji publicznej, w przeciwieństwie do efektów brutto. Aby ocenić efekty netto oparte na efektach brutto, konieczne jest odjęcie zmian, które zaszłyby również bez interwencji publicznej, i które nie są jej przypisane, jako że przyczyniły się do nich czynniki zakłócające (sytuacja sprzeczności faktów). Przykład: liczba zatrudnionych w firmie objętej pomocą wydaje się być stabilna (zmiana lub efekt brutto równy zero). Jednakże, szacuje się, że w przypadku braku pomocy, firma zwolniłaby 400 pracowników (sytuacja sprzeczności faktów). Tym samym utrzymano 400 miejsc pracy (efekt netto).

W przypadku EFRR uwaga powinna być skupiona na określeniu liczby stałych miejsc pracy, tworzonych bezpośrednio dzięki interwencjom funduszy strukturalnych, według ekwiwalentu pełnego czasu pracy.

Analizując brzmienie wskaźnika, mówiącego o bezpośrednio utworzonych (czyli w wyniku realizacji projektu) miejscach pracy, należałoby przyjąć, że Beneficjent powinien w wyniku realizacji projektu stworzyć nowe miejsca pracy, które powinny otrzymać osoby wyłonione
w procedurze konkursowej. Dokonanie przeniesienia osób z jednej jednostki do drugiej de facto nie powoduje utworzenia nowych miejsc pracy – liczba miejsc pracy pozostanie ta sama a zmieni się jedynie lokalizacja (miejsce zatrudnienia) przeniesionych osób. 1. Czy w trakcie realizacji projektu możliwe jest zmniejszenie ilości zakładanych wskaźników produktu i rezultatu?Zmiany w projekcie nie mogą dotyczyć wskaźników, które podlegały ocenie na etapie wyboru Projektu do Dofinansowania, chyba że są one następstwem okoliczności niezależnych od Beneficjenta, niemożliwych do przewidzenia w momencie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie Projektu. W takim wypadku, MJWPU może zadecydować o konieczności ponownego przeprowadzenia procesu oceny Wniosku o dofinansowanie Projektu, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej. Nie jest możliwe wprowadzenie zmian, które spowodowałyby obniżenie oceny poniżej poziomu umożliwiającego przyznanie Dofinansowania.

W przypadku dokonania zmian MJWPU może podjąć decyzję o odpowiednim obniżeniu kwoty Dofinansowania

 

 1. Czy w trakcie rozliczania projektu można korzystać zarówno z refundacji, jak
  i z zaliczki?

 

Jest to jak najbardziej  możliwe, jednakże  wniosek końcowy musi być rozliczony w postaci refundacji.

 1. Jak rozliczać płatności z 23 % stawką VAT, w przypadku gdy w projekcie we Wniosku
  o dofinansowanie i w załączniku do Umowy w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu zaplanowano stawkę 22% VAT ?

Informuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. zmian dotyczących podatku od towarów i usług, wynikających z ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) obejmujących m.in. wzrost stawki podatku od towarów i usług (VAT), w dniu 8 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął „Informację” w sprawie sposobu rozliczania ww. projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dla projektów, w ramach których wydatki będą ponoszone w 2011 roku i w latach kolejnych,
w których podatek VAT został uznany jako wydatek kwalifikowalny oraz wzrost stawki VAT może wpłynąć na sposób finansowania projektów, nie jest możliwe zwiększenie kwoty dofinansowania w celu pokrycia różnicy wynikającej ze zmian w podatku od towarów i usług. Ponadto, konsekwencje wynikające ze zmiany stawki podatku VAT spoczywają na samym beneficjencie. W zależności od zapisów umów zawartych przez beneficjentów
z wykonawcami, wzrost podatku VAT obciąży:

 • albo wykonawcę, który otrzyma niższe wynagrodzenie netto;

 • albo beneficjenta, który z własnych środków będzie musiał pokryć dodatkowe koszty związane ze zmianą stawki VAT. Wyjątkiem od powyżej zasady jest sytuacja gdy wydatki brutto poniesione przez beneficjenta nie przekroczą przyznanej kwoty dofinansowania (oszczędności powstałe w ramach kategorii wydatków mogą zostać przeznaczone na pokrycie różnicy wynikającej ze zmiany stawki VAT, tylko
  w przypadku gdy nie zostały już aneksowane poprzez uaktualnienie kwoty dofinansowania). W takim przypadku MJWPU będzie mogła kwalifikować wyższą kwotę podatku VAT.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zmiana całkowitej wartości projektu wynikająca
ze wzrostu stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do umowy.

 1. Do kiedy należy przesłać do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – potwierdzenie osiągnięcia Wskaźników rezultatu?

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia Wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „W przypadku wskaźnika rezultatu Beneficjent we Wniosku o płatność końcową w kolumnie 5 wpisuje wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu, bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika – jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok, z wyjątkiem horyzontalnych wskaźników kluczowych, służących do pomiaru liczby nowoutworzonych miejsc pracy)”.

 1. Co rozumiemy przez Płatność końcową?

Należy rozumieć jako płatność kwoty obejmującej całość lub część dofinansowania na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną przez MJWPU RPO WM na rachunek bankowy Beneficjenta po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych w Umowie.

 1. Jakie załączniki do wniosku o płatność?

Zgodnie z zasadami dokumentowania wydatków załącznikami do wniosków o płatność są m.in. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie oznakowanych faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających fakt poniesienia określonego kosztu kwalifikowalnego związanego z realizowanym projektem.

Oznakowanie oznacza, że na pierwszej stronie oryginału faktury lub innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, winien znajdować się (przed jej skopiowaniem) następujący zapis: "Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013". W przypadku, gdy projekt nie jest współfinansowany z budżetu państwa, zwrot „oraz
z budżetu państwa
” nie jest zamieszczany. Możliwe jest stosowanie skróconej nazwy funduszu – EFRR oraz nazwy Programu - RPO WM 2007-2013. Zapis ten może również występować w formie pieczęci. Ponadto, w momencie sporządzenia Wniosku o płatność, na pierwszej stronie dowodu księgowego (oryginału) należy zamieścić informację o tym, kiedy wykazano ten wydatek we Wniosku…, tj. opatrzyć adnotacją: „Ujęto we Wniosku o płatność za okres…”.

Załączona do Wniosku o płatność kopia dowodu księgowego powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz opatrzona datą i czyteln

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.