Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA PO KL NA MAZOWSZU

W Warszawie odbyła się konferencja, podczas której przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących II stopnia, a także Wojewódzkiego Urzędu Pracy podsumowali stan wdrażania PO KL w mijającej perspektywie 2007-2013.

Celem spotkania, które odbywa się co roku, jest prezentacja efektów udzielonego wsparcia w ramach PO KL. Osoby biorące udział w konferencji mają okazję dowiedzieć się, jak środki unijne zmieniają system edukacji, sytuację na rynku pracy, życie osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Wiesław Raboszuk – dzisiaj podsumujemy stan wdrażania całego programu na Mazowszu, a jest o czym mówić, bo przeprowadziliśmy prawie 180 naborów wniosków i działań systemowych. Podpisanych zostało ponad 5,2 tys. umów o wartości 4 mld zł – wyliczał Wicemarszałek Raboszuk.

Prezentację pt. Upowszechnianie i mainstreaming rezultatów projektów innowacyjnych w ramach PO KL, przedstawiła Joanna Łupińska, przewodnicząca Zespołu ds. projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Projekty innowacyjne poszukują nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS. Zebrani goście dowiedzieli się, na czym polegają i co jest istotą projektów innowacyjnych, a także jak wyglądają poszczególne etapy wdrażania.

 

Przykłady

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” realizuje projekt pn.: Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco – wspierających. ”. Dzięki współpracy praktyków i teoretyków w dziedzinie polityki społecznej, udało się wypracować zestaw narzędzi – użytkowy model Kalkulatora Kosztów Zaniechania – przeznaczonych do kształtowania spójnej, skutecznej, efektywnej i lokalnej polityki społecznej, przede wszystkim w obszarze pomocy społecznej. Dzięki zastosowaniu tych narzędzi, możliwa jest analiza kosztów i korzyści różnych sposobów realizacji zadań pomocy społecznej. Wnioski płynące z tej analizy są przydatne w procesie podejmowania decyzji dotyczących sposobów rozwiązywania problemów społecznych w gminie lub powiecie. Wartość projektu: 9 391 458,00 zł.

 

 

 

Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym realizuje Stowarzyszenie Interim Managers. Tytuł przedsięwzięcia to Interim Management- nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą i dotyczy wypracowania metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+. Interim Manager to nowość na polskim rynku zawodowym, to taki menedżer do wynajęcia, angażowany do ciekawych, ambitnych projektów czasowych. Projekt ma na celu stworzenie nowej, alternatywnej formy kariery zawodowej dla osób posiadających duży bagaż doświadczeń w zarządzaniu firmą/ przedsiębiorstwem (w szczególności osoby 50+). Proponowane rozwiązanie może być praktyczne dla firm z sektora MŚP, które mają duże zapotrzebowanie na transfer wiedzy i kompetencji. W ramach projektu powstają nowatorskie narzędzia interwencji biznesowej z wykorzystaniem koncepcji zarządzania wiekiem. Wartość projektu: 3 455 660,00 zł.

 

Ostatnim przykładem był projekt Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świecku-Otwocku pn.  Szkoła z przyszłością. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, autorskiego programu kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym w zakresie zagadnień jądrowych w obszarze nauk ścisłych tj. fizyka jądrowa, elektronika jądrowa (kierunki nauczania chemik jądrowy, nukleonik, elektronik jądrowy). Projekt jest również odpowiedzią na problem, jakim jest znaczący spadek zainteresowania naukami ścisłymi wśród młodzieży. Dodatkowo, przyznane środki przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu do laboratorium Instytutu Problemów Jądrowych. Wartość projektu to 921 642,00 zł.

 

Mazowiecki rynek pracy

 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz, w swoim wystąpieniu

przedstawił rynek pracy i ocenił sytuację mieszkańców naszego regionu. Podkreślił, jak ważną rolę odgrywają środki unijne w aktywizacji osób bezrobotnych.

- W 2014 roku stopa bezrobocia na Mazowszu wynosi 10% - mówił Dyrektor Sieradz – wciąż najwyższy odsetek ludzi bez pracy notujemy w powiecie szydłowieckim (35,3%), a najniższą stopę bezrobocia mamy w m. st. Warszawa – jest to 4,5%.

Dyrektor Sieradz omówił działania, jakie podejmuje WUP w zakresie pomocy osobom bezrobotnym, a także na co przeznaczane są pieniądze z PO KL.

Efekty realizowanych projektów

Ważnym wystąpieniem na konferencji była prezentacja pt. „Efektywność i trwałość udzielonego wsparcia w ramach PO KL”, którą przedstawił Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

- Ogromne środki, jakie przeznaczyliśmy na rozwój kapitału ludzkiego są faktem – rozpoczął Dyrektor Frankowski – do tej chwili wypłaciliśmy wnioskodawcom 2,66 mld zł, a także zatwierdziliśmy kolejne środki o wartości  2,44 mld zł.

Dyrektor Frankowski przedstawił efekty udzielonego wsparcia w ramach kluczowych Działań PO KL.

 • W ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” udzielono łącznie 4028 pożyczek z czego 3807 to pożyczki bezzwrotne, a 221 to pożyczki zwrotne w ramach projektów inżynierii finansowej.
 • W ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” wsparciem zostało objętych: 37 765 klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji, w tym 15 361 osób z terenów wiejskich.
 • W ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” wsparciem zostało objętych:

ü  17 801 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu;

ü  12 833 osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej;

ü  1 048 podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających.

ü  W ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” zrealizowano następujące wskaźniki:

ü  17 802 przedsiębiorstwa zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych;

ü  138 446 pracujących osób dorosłych zakończyło udział w projektach szkoleniowych (81 368 kobiet; 57 078 mężczyzn);

ü  22 584 pracujących osób dorosłych powyżej 50 roku życia zakończyło udział w projektach szkoleniowych (14 393 kobiet; 8 194 mężczyzn);

ü  34 741 pracowników o niskich kwalifikacjach zakończyło udział w projektach szkoleniowych (16 560 kobiet; 18 371 mężczyzn);

ü  432 przedsiębiorstwom udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą.

ü  W ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” wsparciem zostało objętych:

ü  26 454 dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich;

ü  15 664 uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania

ü  15 926 nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach;

ü  9 764 osoby dorosłe w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Działania - 9.3 i 9.6;

ü  757 szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dot. indywidualizacji nauczania;

ü  628 szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe;

ü  278 szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych.

Na koniec swojego wystąpienia, Dyrektor Frankowski poinformował zebranych, że na terenie Mazowsza działają Punkty informacyjne, do których warto zaglądać po informację o możliwościach aplikowania w nowej perspektywie. M. Frankowski zapewnił także, że MJWPU będzie ogłaszać nowe konkursy oraz będzie przeprowadzać szkolenia dla przyszłych beneficjentów.

Druga część konferencji poświęcona była wystąpieniom przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UM WM. Prezentacje dotyczyły podsumowania PO KL 2007-2013, a także planom na kolejną perspektywę finansową.

W spotkaniu udział wzięli także beneficjenci, realizujący projekty dofinansowane z EFS. 

Innowacyjną metodę wdrażania idei flexicurity w przedsiębiorstwie przedstawił koordynator projektu pn. BlitzGrow oraz prezes BlitzProject Group Tomasz Byzia. O modelu usamodzielniania się młodzieży, której dzieciństwo nie było usłane różami, opowiadała Anna Orzechowska, kierownik projektu pn.  Studium Reintegracji Społecznej, beneficjent: Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie. Czy zielony potencjał subregionu płockiego może być szansą w rozwoju runku pracy? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć Aleksandra Grzybowska z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku.

W warszawskiej konferencji uczestniczyło ponad 700 osób. Więcej informacji na temat PO KL na www.mazowia.eu.

 

 

 

 


Edyta Al-Tawil

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

tel. 022 542 22 23, kom. 506 047 917

e-mail: media@mazowia.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wydruk, pdf

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA PO KL NA MAZOWSZU

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.