Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Niesłuszne zarzuty wobec MJWPU

Niesłuszne zarzuty wobec MJWPU
Doniesienia prasowe – Gazeta Wyborcza Stołeczna z dnia 27 i 28 listopada br. w postaci artykułów „Przedszkola na łasce” oraz „Drużyna Struzika w składzie unijnej porcelany” autorstwa Pani Dominiki Olszewskiej i Pana Jana Fusieckiego, świadczy o braku wiedzy tych Państwa na temat poszczególnych etapów realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Przedstawione w materiale zarzuty nie znajdują swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niewłaściwa interpretacja faktów przyczynia się do wprowadzania w błąd opinii publicznej.
Doniesienia prasowe – Gazeta Wyborcza Stołeczna z dnia 27 i 28 listopada br. w postaci artykułów „Przedszkola na łasce” oraz „Drużyna Struzika w składzie unijnej porcelany” autorstwa Pani Dominiki Olszewskiej i Pana Jana Fusieckiego, świadczy o braku wiedzy tych Państwa na temat poszczególnych etapów realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Przedstawione w materiale zarzuty nie znajdują swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niewłaściwa interpretacja faktów przyczynia się do wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Przedmiotowe artykuły opisują m.in. sytuację jednego z beneficjentów środków unijnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nieprawdą jest, że urzędnicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wielokrotnie zmieniali instrukcje dotyczące rozliczenia projektu. Wręcz przeciwnie, pracownicy MJWPU dokładają wszelkich starań, aby pomóc beneficjentowi w realizacji projektu. Świadczy o tym korespondencja oraz liczne spotkania z projektodawcą.

Stowarzyszenie wielokrotnie składało błędne wnioski o płatność, na co w odpowiedzi otrzymywało pisma z uwagami, jak dany wniosek poprawić. Mimo wsparcia ze strony MJWPU, beneficjent popełniał kolejne błędy.

Dziennikarz w rozmowie z kierownikiem wydziału wdrażania Priorytetu IX PO KL w MJWPU przyznał, że „beneficjent nigdy nie prowadził tak dużych projektów”.

Nieprawdą również jest zarzut, aby „co chwila się zmieniał opiekun projektu”. Faktem jest, iż opiekun zmienił się tylko raz i to jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, co nie miało żadnego wpływu na realizację i rozlicznie przedsięwzięcia.

MJWPU informuje z jaką skalą przedsięwzięć w ramach RPO WM i PO KL mamy do czynienia. Perspektywa finansowa na lata 2007-2013 to ponad 10 mld zł, które trafią na Mazowsze. Do MJWPU beneficjenci złożyli już blisko 12 000 wniosków o dofinansowanie na kwotę 20 mld zł, co kilkukrotnie przekraczało dostępną w danych konkursach alokację. Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to ponad 904 podpisane umowy na kwotę 420 mln zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego podpisano już prawie 180 umów na ponad 550 mln zł.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach ogłoszonych konkursów i projektów kluczowych zaangażowała już ponad 80% środków unijnych przewidzianych na lata 2007 -2013. Powyższe fakty zaprzeczają informacjom zawartym w artykule, jakoby mazowieckie było „maruderem” w wykorzystywaniu środków unijnych.

Stowarzyszenie Rodziców „TU” otrzymało wsparcie w ramach PO KL w wysokości przeszło 3,059 mln zł, natomiast całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na ponad 3,2 mln zł. Przedmiotem projektu „Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola” jest utworzenie 10 placówek edukacji przedszkolnej na terenie gmin: Prażmów, Lesznowola, Piaseczno, Pniewy, co przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości usług dzieciom mieszkającym na wsiach. Docelowo projektem zostanie objętych ok. 200 dzieci. Dodatkowo środki mają trafić do przedszkoli już istniejących. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała Stowarzyszeniu pierwszą transzę pieniędzy w dniu 10 lipca 2009 r. w wysokości 782 tys. zł. Beneficjent pierwszy wniosek o płatność złożył 4 września br. na kwotę 153 tys. zł, niestety był to dokument przygotowany w formie wydruku próbnego, czyli niezgodnie z instrukcjami, jakie wnioskodawca zobowiązany jest stosować. Ponadto pomimo, iż wnioskodawca zobowiązany był na podstawie §9 umowy o dofinansowanie projektu do złożenia wraz z wnioskiem o płatność przygotowanego w Generatorze Wniosków Płatniczych Załącznika nr 1 do wniosku o płatność, złożył wydruk z ewidencji księgowej Beneficjenta. W tej sytuacji MJWPU przesłała do Beneficjenta w dniu 28 września br. pismo z uwagami do wniosku o płatność, wskazując siedmiodniowy termin na złożenie poprawionego wniosku. Beneficjent złożył poprawiony wniosek, tym razem na znacznie niższą kwotę w wysokości 103 tys. zł. Niestety weryfikacja wniosku była negatywna, o czym Beneficjent został poinformowany w dniu 20 listopada br. W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenie złożyło kolejny wniosek na zupełnie inną kwotę w wysokości ponad 126 tys. zł. Należy nadmienić, iż zgodnie z §8 umowy o dofinansowanie projektu przekazanie kolejnej transzy uwarunkowane zostało od wcześniejszego wydatkowania przez beneficjenta co najmniej 70% kwoty dotychczas otrzymanej w ramach transz dotacji rozwojowej. Częste zmiany wnioskowanej płatności świadczą o braku jednolitych decyzji w sprawie ponoszenia wydatków przez Stowarzyszenie Rodziców „TU”. W ramach środków unijnych przeznaczonych na realizację projektu zatrudniany jest personel odpowiedzialny za rozliczenia i koordynowanie projektu.

Od 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie nowa ustawa o finansach publicznych, z której wynika, że płatności na rzecz beneficjentów będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego. Ministerstwo Finansów zapewnia, że środki na rachunku BGK będą dostępne od pierwszego dnia funkcjonowania nowego systemu. Jednakże Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dopiero w II połowie listopada otrzymała informację, że zapadła decyzja o nie zgłaszaniu kwot, które nie zostaną wydatkowane do końca bieżącego roku, a które mogłyby zostać ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2009, w ramach całego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół Prasowy
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.