Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wydział Kontroli Projektów EFS

Zadania:

1)    dokonywanie analizy ryzyka projektów EFS oraz typowanie ich do kontroli, opracowywanie metodologii doboru próby projektów do kontroli;

2)    sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów EFS w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych oraz sprawozdań z ich realizacji;

3)    przeprowadzanie kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach EFS na podstawie planu kontroli i/lub na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie informacji pokontrolnej, zaleceń pokontrolnych;

4)    monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych wystawianych przez MJWPU podmiotom realizującym projekty w ramach zawartych umów o dofinansowanie;

5)    przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów/wizyt monitoringowych projektów realizowanych w ramach EFS;

6)    planowanie oraz przeprowadzanie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach EFS;

7)    wykrywanie nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach EFS oraz ich monitorowanie i sprawozdawczość;

8)    sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w ramach EFS podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE oraz raportów z działań następczych w Irregularity Management System (IMS);

9)    sporządzanie zestawień kwartalnych o nieprawidłowościach nie podlegających zgłoszeniu do KE w systemie KSI i SL 2014;

10)  przygotowywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości w projektach;

11)  informowanie uprawnionych  instytucji o nieprawidłowościach, w tym w ramach ZPORR zgodnie z PION;

12)  prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;

13)  opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów w ramach EFS przekazywanie ich do IP i/lub IZ RPO WM;

14)  współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w sprawach dotyczących kontroli projektów EFS i wykrytych przez nie nieprawidłowości;

15)  wprowadzanie danych do KSI i SL 2014, Irregularity Management System (IMS) oraz do innych systemów informatycznych;

16)  prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji w przedmiocie zwrotu środków;

17)  prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie zapłaty odsetek z tytułu niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

18)  prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania Beneficjentów;

19)  prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie udzielenia Beneficjentowi lub dłużnikowi ulgi w spłacie należności poprzez odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie należności;

20)  przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji celem wszczęcia procesu odzyskiwania kwot;

21)  współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

22)  współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań dotyczących kontroli projektów oraz zbierania, monitorowania i informowania o nieprawidłowościach;

23)  koordynowanie zadań, dotyczących przeprowadzenia kontroli na miejscu przez pracowników oddziałów zamiejscowych; w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach;

24)  planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału;

25)  koordynowanie zleconych do wykonania przez firmy doradcze czynności opiniowania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w projektach realizowanych przez Beneficjentów, kontrolowanych przez Wydział.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Małgorzata Grabkowska 22 542 23 62 p.o. Zastępcy Kierownika
Lesław Kuczyński 22 542 22 57 p.o. Zastępcy Kierownika
Katarzyna Sarniak 22 542 2314 Kierownik Wydziału
powrót

Rejestr:

banner banner banner banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.