Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Zadania:

1) stworzenie i aktualizacja Strategii Komunikacji RPO WM II;

2) uruchomienie i obsługa portalu internetowego RPO WM II;

3) obsługa portalu MJWPU;

4) kreowanie polityki promocyjnej RPO WM II;

5) tworzenie i aktualizowanie Rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych RPO WM II;

6) opiniowanie, konsultowanie dokumentów i wytycznych krajowych oraz programowych w zakresie zadań Wydziału;

7) współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, IZ, WUP, ZIT WOF w zakresie zadań Wydziału;

8) przygotowywanie Wieloletnich Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WM II wraz z załącznikami w zakresie zadań Wydziału;

9) realizacja projektów w ramach Osi Priorytetowej XI Pomoc Techniczna RPO WM II
w zakresie zadań Wydziału;

10) przygotowywanie projektu Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych w ramach EFRR i EFS  w zakresie zadań Wydziału;

11) przygotowywanie załącznika 2.1 do wniosku o dofinansowanie projektu systemowego dla Działania 8.2, współfinansowanego ze środków Priorytetu VIII RPO WM I;

12) współudział w przygotowywaniu Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

13) sporządzanie w zakresie działań Wydziału projektu planu finansowego, monitorowanie i jego realizacja w ramach przyznanej alokacji dla Priorytetu VIII Pomoc Techniczna RPO WM I, Priorytetu XI RPO WM II oraz Priorytetu X Pomoc Techniczna PO KL;

14) prowadzenie spraw z zakresu polityki informacyjnej MJWPU;

15) współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie pozyskiwania i opracowywania materiałów informacyjnych w zakresie działalności Jednostki;

16) opracowywanie wystąpień, prezentacji, wywiadów i przemówień dla Dyrekcji MJWPU oraz wkładu do publikacji oraz materiałów promocyjnych, na potrzeby wydawnictw własnych i zewnętrznych;

17) organizowanie wizyt, spotkań zewnętrznych oraz wewnętrznych na potrzeby Jednostki;

18) organizowanie konferencji prasowych oraz wykonywanie zadań obsługi prasowej;

19) opracowywanie sprostowań, polemik i wyjaśnień do mediów, w tym innych materiałów związanych z obsługą informacyjną MJWPU;

20) przekazywanie poszczególnym komórkom organizacyjnym Jednostki informacji o przyjętych przez Zarząd uchwałach/informacjach przygotowanych przez MJWPU oraz o podjętych w tym zakresie ustaleniach;

21) prowadzenie spraw z zakresu polityki szkoleniowej dla Beneficjentów w ramach EFRR i EFS;

22) przygotowywanie projektu Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych w ramach EFRR i EFS  w zakresie zadań Wydziału;

23) realizowanie projektu systemowego dla Działania 8.2 w ramach Priorytetu VIII RPO WM I , Pomocy Technicznej RPO WM II oraz realizowanie Rocznego Planu Działań PT PO KL w ramach Priorytetu X PO KL we współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds.  Pomocy Technicznej;

24) prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz koordynowanie pracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) poprzez:

a) współpracę z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów w ramach NSS i UP,

b) diagnostykę potencjalnego Beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji, w tym aktywne nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi w celu rozpoznania potrzeb inwestycyjnych wymagających zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich,

c) udzielanie informacji na temat programów operacyjnych realizowanych w ramach NSS i UP,

d) dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, materiałów własnych oraz materiałów otrzymanych od instytucji, z którymi GPI i LPI współpracuje,

e) udzielanie wsparcia Beneficjentom w procesie rozliczania dotacji w zakresie określonym w „Wytycznych w sprawie realizacji usługi wsparcia w procesie rozliczania dotacji współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”,

f) udzielanie informacji o możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE z wykorzystaniem formuły PPP,

g) koordynowanie działalności Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami Sieci, w tym przeprowadzanie monitoringu pracy konsultantów przez koordynatora minimum raz na kwartał w wybranym kanale informacyjnym oraz organizacja spotkań koordynacyjnych dla pracowników Lokalnych Punktów Informacyjnych minimum raz na kwartał – zawsze po spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w celu przekazania informacji,

h) koordynowanie wymiany informacji pomiędzy wszystkimi punktami informacyjnymi działającymi na terenie województwa,

i) drukowanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych wszystkich uczestników Sieci w województwie przez Główny Punkt Informacyjny oraz innych punktów, w których można uzyskać informację, w tym również dystrybucja publikacji o tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego  w powiązaniu z Funduszami Europejskimi,

j) pozyskiwanie i przekazywanie do Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji o planowanych i realizowanych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego w powiązaniu z Funduszami Europejskimi,

k) organizowanie konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych Beneficjentów w ramach NSS i UP,

l) prowadzenie Punktu Przyjmowania Wniosków w Warszawie w zakresie RPO WM I, RPO WM II i PO KL – rejestracja wniosków, uzupełnień do wniosków i załączników do wniosków,

ł) prowadzenie „Miejsca przechowywania wniosków” jako centralnego  magazynu dokumentów składanych przez wnioskodawców – rotacja międzywydziałowa i zabezpieczenie wniosków,  

m) merytoryczną koordynację pracy Lokalnych Punktów Informacyjnych i Regionalnych Punktów Przyjmowania Wniosków w oddziałach zamiejscowych,

n) współpracę z samorządem terytorialnym i instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich;

25) realizacja zadań wynikających z umowy dotacji dotyczącej realizacji Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Mazowieckim.

 

26) planowanie i realizacja części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Edyta Al-Tawil 22 542 2562 Starszy Inspektor
Gabriela Bidzińska-Dajbor 22 542 2326 Główny Specjalista
Bogdan Buczyński 22 542 2040 Główny Specjalista
Maciej Chmielewski 22 542 2024 p.o. Zastępcy Kierownika
Agnieszka Czachorowska-Jakoniuk 22 542 2436 Główny Specjalista
Katarzyna Frankowska 22 542 2124 Starszy Inspektor
Marta Gajek 22 542 2444 Główny Specjalista
Grzegorz Grabowski   Podinspektor
Joanna Grocka 22 542 2020 Główny Specjalista
Paulina Gutowska-Jarosz 22 542 2277 Starszy Specjalista
Agnieszka Janas 22 542 2267 Inspektor
Iga Jaźwińska 22 542 2548 Inspektor
Dorota Krall 22 542 2226 Główny Specjalista
Lidia Krawczyk 22 542 2223 Kierownik Wydziału
Piotr Kruszewski 22 542 2287 Starszy Specjalista
Katarzyna Kutyła 22 542 2072 Pomoc administracyjna
Mariusz Lenik 22 542 2286 Podinspektor
Agnieszka Łopieńska 22 542 2345 Główny Specjalista
Anna Malewicz 22 542 2699 Specjalista
Michał Nędziak 22 542 2270 Zastępca Kierownika Wydziału
Dorota Obzejta-Żbikowska 22 542 2220 Główny Specjalista
Klaudiusz Ostrowski 22 542 2102 Zastępca Kierownika Wydziału
Dariusz Panasiuk 22 542 2543 Główny Specjalista
Anna Penda 22 542 20 10 Inspektor
Agnieszka Piwowarska 22 542 2544 Starszy Specjalista
Beata Rzymowska 22 542 2101 Specjalista
Elżbieta Tomkiewicz 22 542 2290 Główny Specjalista
Dorota Turzyńska 22 542 2530 Główny Specjalista
Magdalena Wilk 22 542 2284 Główny Specjalista
Maria Wiro-Kiro 22 542 2283 Główny Specjalista
Karol Zaczyński 22 542 2196 Samodzielny Referent
Agnieszka Zalewska 22 542 2482 Inspektor

Komórki:

powrót

Rejestr:

banner banner banner banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.