Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Zadania:

Zadania:


 1. przygotowywanie projektu Planu Komunikacji RPO WM celem przekazania do zatwierdzenia do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz jego aktualizacja i realizacja;

 2. przygotowanie projektów rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych w celu przedłożenia do zatwierdzenia do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego;

 3. monitorowanie, analiza i ocena rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych;

 4. zarządzanie treścią merytoryczną, aktualizacja i administrowanie strony www.mazowia.eu;
 5. >
 6. przygotowywanie wydawnictw dotyczących działania Jednostki oraz wdrażanych programów: PO KL, RPO WM (m.in.: ulotek, podręczników i wytycznych dla Beneficjentów, biuletynów informacyjnych, folderów i publikacji opisujących dobre praktyki w Województwie Mazowieckim);

 7. organizowanie i prowadzenie konferencji informacyjno-edukacyjnych z zakresu wdrażanych programów:  PO KL, RPO WM oraz ZPORR przy współpracy  z wydziałami merytorycznymi z pionu RPO WM i PO KL;

 8. przekazywanie informacji, sprawozdań, ankiet monitorujących i innych dokumentów do IP/IZ w zakresie działań informacyjno – promocyjnych prowadzonych przez Wydział;

 9. współpraca w zakresie ogłaszania konkursów z Wydziałem Ogłaszania Konkursów i Weryfikacji Formalnej RPO WM oraz Działań 1.1 – 1.5 i Priorytetu III ZPORR (WOKWF-R) oraz Wydziałem Ogłaszania Konkursów PO KL oraz Monitoringu i Sprawozdawczości PO KL i Priorytetu II ZPORR (WOKMS-P), a także zamieszczanie ogłoszeń w prasie, na stronie internetowej Jednostki oraz w siedzibie Jednostki i oddziałach zamiejscowych;

 10. organizowanie kampanii informacyjno-promocyjnych;

 11. realizacja zadań z zakresu Pomocy Technicznej  przy współpracy z Wydziałem Pomocy Technicznej WPT);

 12. podawanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach poszczególnych etapów oceny wniosków złożonych w ramach Działań 1.1 – 1.5 i Działań 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 ZPORR w zakresie określonym w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”;

 13. organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i warsztatów dla potencjalnych i rzeczywistych Beneficjentów RPO WM i PO KL przy współpracy z oddziałami zamiejscowymi;

 14. udział w konferencjach i pozostałych imprezach o charakterze informacyjno-promocyjnym dot. RPO WM, PO KL i innych funduszy europejskich;

 15. prowadzenie rejestru potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach i warsztatach organizowanych w ramach RPO WM i PO KL;

 16. przygotowywanie sprawozdań okresowych z działań Wydziału w ramach RPO WM i  PO KL;

 17. prowadzenie analiz celem usprawnienia i podnoszenia jakości zadań realizowanych przez Wydział;

 18. współudział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów systemowych wraz z załącznikami, współfinansowanych ze środków Priorytetu VIII RPO WM w zakresie zadań Wydziału;

 19. współudział  w przygotowywaniu Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL w ramach Priorytetu X PO KL w zakresie działań Wydziału;

 20. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Jednostki i instytucjami zaangażowanymi w realizację RPO WM i PO KL;

 21. szkolenie ekspertów  pracujących przy Jednostce przy współpracy z Wydziałem Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL (WOM-P), Wydziałem Oceny Merytorycznej RPO WM oraz Działań 1.1 – 1.5 i Priorytetu III ZPORR (WOM-R) oraz Wydziałem Kadr (WKR);

 22. współpraca z mediami w zakresie informowania o działaniach Jednostki w ramach ZPORR, RPO WM i PO KL;

 23. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania materiałów dla mediów;

 24. wykonywanie zadań obsługi prasowej;

 25. przygotowanie w oparciu o materiały z merytorycznych wydziałów odpowiedzi na  publikacje prasowe;

 26. współpraca z Wydziałem Ogłaszania Konkursów PO KL oraz Monitoringu i Sprawozdawczości PO KL (WOKMS-P) w zakresie przygotowywania projektu regulaminu konkursu w ramach PO KL;

 27. współpraca z Wydziałem Ogłaszania Konkursów i Weryfikacji Formalnej RPO WM oraz Działań 1.1-1.5 i Priorytetu III ZPORR (WOKWF-R) w zakresie przygotowywania projektu regulaminu konkursu w ramach RPO WM;

 28. współpraca z innymi komórkami Jednostki i instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL i RPO WM w zakresie zadań Wydziału;

 29. udzielanie informacji Beneficjentom dotyczących ZPORR, RPO WM i PO KL w zakresie działań wdrażanych przez Jednostkę we współpracy z Wydziałem Informacji i Szkoleń Beneficjentów i oddziałami zamiejscowymi;

 30. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem jednolitej informacji Beneficjentom we współpracy z komórkami organizacyjnymi;

 31. prowadzenie Punktu Przyjmowania Wniosków w Warszawie w zakresie RPO WM, PO KL i ZPORR – rejestracja wniosków, uzupełnień do wniosków i załączników do wniosków;

 32. prowadzenie Miejsca Przechowywania Wniosków jako centralnego magazynu dokumentów składanych przez Wnioskodawców – rotacja międzywydziałowa i zabezpieczenie wniosków;

 33. merytoryczna koordynacja pracy Punktów Kontaktowych i Regionalnych Punktów Przyjmowania Wniosków w Oddziałach Zamiejscowych.

 

Uwagi:

 

 

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Edyta Al-Tawil 22 542 2562 Starszy Inspektor
Karolina Baranowska   Inspektor
Gabriela Bidzińska-Dajbor 22 542 2326 Główny Specjalista
Radosław Bodzioch 22 542 2274 Specjalista
Bogdan Buczyński 22 542 2040 Główny Specjalista
Maciej Chmielewski 22 542 2024 p.o. Zastępcy Kierownika
Katarzyna Frankowska 22 542 2124 Starszy Inspektor
Marta Gajek 22 542 2444 Główny Specjalista
Wojciech Gajewski 22 542 2468 Główny Specjalista
Joanna Grocka 22 542 2037 Główny Specjalista
Paulina Gutowska-Jarosz 22 542 2277 Starszy Specjalista
Agnieszka Janas 22 542 2267 Inspektor
Marianna Jeż 22 542 2273 Starszy Specjalista
Jakub Kosk 22 542 2034 Referent
Dorota Krall 22 542 2226 Główny Specjalista
Lidia Krawczyk 22 542 2223 p.o. Kierownika Wydziału
Piotr Kruszewski 22 542 2287 Starszy Specjalista
Magdalena Kubacz 22 542 2701 Główny Specjalista
Mariusz Lenik 22542 2286 Podinspektor
Agnieszka Łopieńska 22 542 2345 Główny Specjalista
Anna Malewicz 22 542 2699 Specjalista
Michał Nędziak 22 542 2270 Zastępca Kierownika Wydziału
Paulina Nowakowska 22 542 2037 Specjalista
Dorota Obzejta-Żbikowska 22 542 2220 Główny Specjalista
Filip Orczykowski 22 542 2726 Podinspektor
Mariusz Ossowski 22 542 2269 Starszy Specjalista
Klaudiusz Ostrowski 22 542 2102 p.o. Zastępcy Kierownika
Dariusz Panasiuk 22 542 2543 Główny Specjalista
Agnieszka Pazio 22 542 2734 Podinspektor
Anna Penda 22 542 22 23 Podinspektor
Dominika Pilacińska   Referent
Agnieszka Piwowarska 22 542 2544 Starszy Specjalista
Emil Podrez 22 542 2767 Starszy Inspektor
Beata Rzymowska 22 542 2101 Starszy Inspektor
Anita Skrzyczyńska 22 542 2721 Główny Specjalista
Elżbieta Tomkiewicz 22 542 2290 Główny Specjalista
Dorota Turzyńska 22 542 2530 Główny Specjalista
Magdalena Wilk 22 542 2284 Starszy Specjalista
Maria Wiro-Kiro 22 542 2283 Główny Specjalista
Karol Zaczyński 22 542 2196 Samodzielny Referent
Agnieszka Zalewska 22 542 2482 Podinspektor

Komórki:

powrót

Rejestr:

banner banner banner banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.