Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Zadania:

  1)  stworzenie i aktualizacja Strategii Komunikacji RPO WM II;

  2)  uruchomienie i zapewnienie obsługi portalu internetowego RPO WM II  (www.funduszedlamazowsza.eu);

  3)  zapewnienie obsługi portalu MJWPU w zakresie zadań Wydziału (www.mazowia.eu );

  4)  kreowanie polityki promocyjnej RPO WM II;

  5)  prowadzenie spraw z zakresu polityki informacyjnej MJWPU;

  6)  prowadzenie spraw z zakresu polityki szkoleniowej dla Beneficjentów w ramach EFRR i EFS;

  7)  tworzenie i aktualizowanie Rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych RPO WM II;

  8)  przygotowywanie projektu Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych w ramach EFRR i EFS  w zakresie zadań Wydziału;

  9)  opiniowanie, konsultowanie dokumentów i wytycznych krajowych oraz programowych w zakresie zadań Wydziału;

10)  współdziałanie z Ministerstwem Rozwoju, IZ, WUP, ZIT WOF w zakresie zadań Wydziału;

11)  przygotowywanie Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WM II wraz z załącznikami w zakresie zadań Wydziału;

12)  sporządzanie i przedkładanie do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa informacji z działań informacyjno-promocyjnych w terminie i zakresie określonym w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;

13)  sporządzanie w zakresie działań Wydziału projektu planu finansowego, monitorowanie i jego realizacja w ramach przyznanej alokacji dla Osi Priorytetowej XI RPO WM II;

14)  współdziałanie z komórkami merytorycznymi w zakresie pozyskiwania i opracowywania materiałów informacyjnych w zakresie działalności Jednostki;

15)  opracowywanie wystąpień, prezentacji, wywiadów i przemówień dla Dyrekcji MJWPU oraz wkładu do publikacji oraz materiałów promocyjnych, na potrzeby wydawnictw własnych i zewnętrznych;

16)  organizowanie wizyt, spotkań zewnętrznych oraz wewnętrznych na potrzeby Jednostki;

17)  organizowanie konferencji prasowych oraz wykonywanie zadań obsługi prasowej;

18)  opracowywanie sprostowań, polemik i wyjaśnień do mediów, w tym innych materiałów związanych z obsługą informacyjną MJWPU;

19)  przekazywanie poszczególnym komórkom organizacyjnym Jednostki informacji o przyjętych przez Zarząd uchwałach/informacjach przygotowanych przez MJWPU oraz o podjętych w tym zakresie ustaleniach;

20)  prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz koordynowanie pracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) poprzez:

a)  współpracę z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów w ramach NSS i UP,

b)  diagnostykę potencjalnego Beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji, w tym aktywne nawiązywanie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi w celu rozpoznania potrzeb inwestycyjnych wymagających zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich,

c)  udzielanie informacji na temat programów operacyjnych realizowanych w ramach NSS i UP,

d)  dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju, materiałów własnych oraz materiałów otrzymanych od instytucji, z którymi GPI i LPI współpracuje,

e)  udzielanie wsparcia Beneficjentom w procesie rozliczania dotacji w zakresie określonym w „Wytycznych w sprawie realizacji usługi wsparcia w procesie rozliczania dotacji współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 przez sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”,

f)   udzielanie informacji o możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE z wykorzystaniem formuły PPP,

g)  koordynowanie działalności Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami Sieci, w tym przeprowadzanie monitoringu pracy konsultantów przez koordynatora minimum raz na kwartał w wybranym kanale informacyjnym oraz organizacja spotkań koordynacyjnych dla pracowników Lokalnych Punktów Informacyjnych minimum raz na kwartał – zawsze po spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez Ministerstwa Rozwoju  w celu przekazania informacji,

h)  koordynowanie wymiany informacji pomiędzy wszystkimi punktami informacyjnymi działającymi na terenie województwa,

i)   drukowanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych wszystkich uczestników Sieci w województwie przez Główny Punkt Informacyjny oraz innych punktów, w których można uzyskać informację, w tym również dystrybucja publikacji o tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego  w powiązaniu z Funduszami Europejskimi,

j)   pozyskiwanie i przekazywanie do Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji o planowanych i realizowanych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego w powiązaniu z Funduszami Europejskimi,

k)  organizowanie konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych Beneficjentów w ramach NSS i UP,

l)   merytoryczną koordynację pracy Lokalnych Punktów Informacyjnych w oddziałach zamiejscowych,

m)  współpracę z samorządem terytorialnym i instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich;

21)  realizowanie zadań wynikających z umowy dotacji dotyczącej realizacji Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/123/14 z dnia 9 września 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Mazowieckim.

22)  planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Maciej Chmielewski 22 542 2024 p.o. Zastępcy Kierownika
Michał Nędziak 22 542 2270 Zastępca Kierownika Wydziału
Klaudiusz Ostrowski 22 542 2102 Zastępca Kierownika Wydziału
Beata Rzymowska 22 542 2101 p.o. Kierownika Wydziału

Komórki:

powrót

Rejestr:

banner banner banner banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.