Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wydział Wdrażania Projektów EFRR 3

Zadania:

 1)   prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o dofinansowanie projektów w ramach projektów Osi Priorytetowych IV (Działanie 4.3, z wyłączeniem typów projektów: Ograniczenie „niskiej emisji” i Sieci ciepłownicze i chłodnicze występujących w podziałaniu 4.3.1), V (Działanie 5.3) i VI (Działanie 6.2) RPO WM II;

 2)   weryfikowanie pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym wniosków o płatność oraz prowadzenie spraw związanych z informowaniem Beneficjentów o wynikach weryfikacji wniosków o płatność;

 3)   przygotowywanie projektów bieżącej korespondencji i prowadzenie konsultacji z Beneficjentami w zakresie właściwej realizacji warunków umowy o dofinansowanie projektów;

4)   sporządzanie poleceń wypłaty środków na rzecz Beneficjentów RPO WM II z zakresu zadań Wydziału;

5)   sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów;

6)   sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową/końcową/w ramach częściowego zamknięcia pomocy od IP II i IP do IZ, w zakresie RPO WM I oraz sporządzenie deklaracji wydatków w ramach RPO WM II;

7)   współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji projektów;

8)   współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR oraz z Wydziałem Planowania i Analiz
w sporządzaniu i wykonywaniu planu finansowego EFRR;

9)   rozliczanie dotacji udzielonych Beneficjentom we współpracy z Wydziałem Księgowości;

10) uzgadnianie sald Beneficjentów we współpracy z Wydziałem Księgowości;

11) wprowadzanie danych do KSI, SL 2014 oraz LSI w zakresie zadań Wydziału;

12) współdziałanie z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przy tworzeniu dokumentów związanych z wdrażaniem projektów;

13) przygotowywanie dla Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie działalności Wydziału, wyjaśnień dotyczących środków zwróconych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego;

14) wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów oraz przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Wydziału Kontroli Projektów EFRR oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Windykacji;

15) monitorowanie realizacji projektów w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących;

16) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność;

17) weryfikowanie wysokości dostępnej alokacji dla Działań w ramach EFRR w województwie mazowieckim przed podpisaniem umowy;

18) monitorowanie podczas kontraktowania środków Unii Europejskiej i budżetu państwa limitów otrzymanych każdego miesiąca z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich;

19) monitorowanie projektów w okresie trwałości;

20) sporządzanie harmonogramów i prognoz wypłat w ramach projektów Osi Priorytetowych IV (Działanie 4.3, z wyłączeniem typów projektów: Ograniczenie „niskiej emisji” i Sieci ciepłownicze i chłodnicze występujących w poddziałaniu 4.3.1), V (Działanie 5.3) i VI (Działanie 6.2) RPO WM II;

21) współdziałanie z Wydziałem Koordynacji EFRR w zakresie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu;

22) współdziałanie z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Windykacji w zakresie odzyskiwania nieprawidłowości podlegających umieszczeniu w rejestrze dłużnika oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych;

23) realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Działań Priorytetu V i VI RPO WM I;

24) planowanie i realizowanie części planu finansowego Jednostki, będącego w dyspozycji Wydziału.

Uwagi:

Lista pracowników:

ImięNazwiskoTelefonStanowisko
Sylwia Maksim-Wójcicka 22 542 2310 Kierownik Wydziału
Marta Wołkowicz 22 542 2525 Zastępca Kierownika Wydziału
powrót

Rejestr:

banner banner banner banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.