Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

1. Środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej w ramach RPO WM.

Osoba, która prowadzi już działalność gospodarczą lub spółkę prawa handlowego może aplikować o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”.
 Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO WM, istnieje możliwość dofinansowania następujących typów projektów, które ukierunkowane są na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

W ramach Działania będą mogły być realizowane również usługi doradcze
w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia:

 • nowego produktu lub usługi;
 • systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie;
 • zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.

Ponadto istnieje możliwość zakupu środków trwałych w ramach realizowanego projektu oraz unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń) do prowadzenia prac inwestycyjnych
w ramach przedsiębiorstwa.
Do programu przystąpić mogą wszystkie przedsiębiorstwa spełniające wymogi zamieszczone w Regulaminie konkursu, których projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego.
Wniosek wypełnia się w Mazowieckim Elektronicznym Wniosku Aplikacyjnym (MEWA), dostępnym na naszej stronie internetowej www.mazowia.eu w zakładce program RPO pod linkiem http://rpo.mazowia.eu/zloz-wniosek/zloz-wniosek-aplikacyjny/rpo-2007-2013.html w odpowiedzi  na ogłoszony na stronie internetowej MJWPU konkurs w ramach Działania 1.5  Rozwój przedsiębiorczości należy złożyć wniosek o dofinansowanie (wraz
z wymaganymi dla tego działania załącznikami). Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Punkt Przyjmowania WnioskówPowrót

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.