Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

2. Jakie są ogólne założenia do Działania 1.7?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (str. 87)
http://rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2011_09/8b270d8b16bb7f5e8cc3b2f7e4ceccab.doc
o dofinansowanie w ramach Działania 1.7. Promocja gospodarcza mogą ubiegać się:
- Przedsiębiorcy
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
- Instytucje regionalne wspierające promocję regionu
- Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców
- Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny
Na stronie internetowej http://rpo.mazowia.eu/nabory-wnioskow/planowany-nabor-wnioskow-w-ramach-dzialania-1-7-promocja-gospodarcza-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2007-2013.html
znajdują się ogólne założenia do konkursu, który jest planowany w ramach Działania 1.7.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru wniosków ogłoszenie konkursu planowane jest w grudniu 2011r.
http://rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2011_11/ffe122ca4ae6a58aeaa354d43271d59d.pdf
Założenia ogólne w konkursie w ramach Działania 1.7.:
1. Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu otwartego bez preselekcji
2. W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem mazowieckim
3. W ramach konkursu możliwa będzie realizacja następujących rodzajów projektów:

 • uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 • udział w branżowych misjach gospodarczych, mających na celu wyszukiwanie i dobór klientów na rynkach docelowych.

4. Przedsiębiorcy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie mogą otrzymać wsparcie na udział w kilku misjach gospodarczych, bądź w imprezach targowo – wystawienniczych.
5. Przedsiębiorcy, składający wnioski o dofinansowanie, muszą posiadać siedzibę (być zarejestrowani) i prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego.
Kwota dofinansowania, kwalifikowalność wydatków oraz okres realizacji projektu:
1. Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 zł (EFRR + budżet państwa).
2. Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 zł (EFRR + budżet państwa).
3. Beneficjent w ramach ogłoszonego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.
4. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyjątkiem wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, które mogą rozpocząć się po dniu 01.01.2009 r.
5. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2013 r. (w szczególnych przypadkach za zgodą Instytucji Zarządzającej może on zostać wydłużony na etapie realizacji projektu).
Podstawa prawna oraz intensywność wsparcia:
1. W ramach konkursu realizowane będą projekty na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562) http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_de_minimis_nowe.pdf  
2. Maksymalny poziom dofinansowania: 50%.Powrót

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.