Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Fundusze unijne zmieniają Mazowsze!

W latach 2007-2013 województwo mazowieckie uzyskało ponad 7 mld złotych na inwestycje w wielu obszarach. Już niedługo do zainwestowania będzie kolejna pula środków, ponad 9 mld zł! Jak wykorzystamy wsparcie z UE? O tym będziemy pisali przez kilka najbliższych tygodni. Zapraszamy do monitorowania strony www.mazowia.eu oraz na profilach MJWPU w mediach społecznościowych!

Skąd pieniądze?

Wsparcie finansowe z UE kierowane wyłącznie na Mazowsze zawarte jest w Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w skrócie RPO WM. Program jest narzędziem, dzięki któremu wspierany będzie inteligentny i zrównoważony rozwój Mazowsza, sprzyjający włączeniu społecznemu i wykorzystujący potencjał mazowieckiego rynku pracy. Czyli właściwie jaki?

 • Sprzyjający innowacyjności, konkurencyjności i rozwojowi przedsiębiorczości,
 • Sprzyjający włączeniu społecznemu i wyrównywaniu szans w różnych obszarach życia,
 • Sprzyjający efektywnemu wykorzystaniu zasobów Mazowsza i dbałości o środowisko.

Na co stawiamy?

Wsparcie finansowe obejmie 10 obszarów. Największe środki przeznaczone zostaną na wykorzystanie efektów prac badawczo-rozwojowych, rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości, przejście na gospodarkę niskoemisyjną oraz obszary ekonomii społecznej (takie jak rozwój rynku pracy i edukacja). Dofinansowanie z UE będzie również wciąż w dużym stopniu wspierało rozwój transportu na Mazowszu.

Jakie konkretnie obszary uzyskają unijne wsparcie?

 1. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce np. infrastruktura badawcza, współpraca biznesu z nauką, rozwój technologii
 2. Wzrost e-potencjału Mazowsza np. e-administracja, e-kultura, e-edukacja
 3. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości np. usługi doradcze dla MŚP, infrastruktura biznesowa, usługi i aplikacje elektroniczne
 4. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną np. renowacje budynków w celu zwiększenia efektywności energetycznej, energia wiatrowa, energia słoneczna
 5. Gospodarka przyjazna środowisku np. gospodarowanie odpadami, ochrona przyrody, systemy zarządzania klęskami i katastrofami naturalnymi, adaptacja i modernizacja zabytkowych obiektów
 6. Jakość życia np. infrastruktura ochrony zdrowia, infrastruktura mieszkaniowa
 7. Rozwój regionalnego systemu transportowego np. budowa i przebudowa dróg
 8. Rozwój rynku pracy np. mobilność pracowników, wspieranie samozatrudnienia, tworzenie miejsc opieki dla dziećmi do lat 3
 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem np. aktywizacja zawodowa, integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami
 10. Edukacja dla rozwoju regionu np. rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczanie eksperymentalne, programy stypendialne
 11. Pomoc techniczna (wzmacnianie efektywności administracji w celu realizacji RPO WM)

Nowością jest to, że w ramach programu dla Mazowsza inwestycje będą finansowane z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z EFRR dofinansowanie uzyskają tzw. projekty twarde (w ramach obszarów I-VII), natomiast z EFS tzw. projekty miękkie (obszary VIII-XI).

Do kogo skierowane jest RPO WM?

Grupy beneficjentów różnią się zależnie od obszaru wsparcia. Do głównych odbiorców środków należą: jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi publiczne na rzecz samorządu, małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu (np. firmy doradcze, inkubatory przedsiębiorczości), instytucje kultury, nauki, edukacji, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia). Ponadto, ubiegać się o środki unijne będą mogły takie grupy jak:

 • Powiązania kooperacyjne
 • Instytucje ochrony zdrowia
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • Spółki wodne
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • Podmioty wdrażające instrumenty finansowe

Przez kilka kolejnych tygodni będziemy Wam przybliżać obszary na które będzie możliwości uzyskania środków. Zapraszamy do monitorowania strony mazowia.eu oraz kanałów MJWPU
w mediach społecznościowych !

 

    

 

Tymczasem zachęcamy do obejrzenia filmu o tym, jak fundusze UE zmieniają Mazowsze!

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.