Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zakończenie ZPORR 2004-2006

Zakończenie ZPORR 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) był jednym z siedmiu programów operacyjnych

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) był jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. Jego celem było tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów, przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów, sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu oraz sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełniła rolę Instytucji Wdrażającej - jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie i prawidłową realizację sześciu działań w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach i Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa (w latach 2004-2005 oraz w pierwszej połowie roku 2007 rolę tą pełniły: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie).

W ramach programu wsparcie uzyskały również projekty infrastrukturalne (Priorytet I i III bez Działania 3.4), którymi zajmował się Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

W Priorytecie II zrealizowano 587 projektów o łącznej wartości całkowitej 259 181 642,33PLN, w tym wartości dofinansowania EFS 190 876 346,24 PLN, co stanowi 104,83% dostępnej alokacji.

W ramach Działania 3.4 zrealizowano 197 projektów o całkowitej wartości 61 342 007,14 PLN oraz dofinansowaniu EFRR 15 987 904,36 PLN, co stanowi 108,35% alokacji.

Tabela. Wartość zakontraktowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV
Liczba podpisanych umów 160 587 Bez Działania 3.4
304
Z Działaniem 3.4
501
128
Wartość umów ogółem (bez dz. 1.6) 759.146.157,16
190.876.346,24 Bez Działania 3.4
303.973.982,64
Z Działaniem 3.4
319.961.887,00
9.506.743,78
% alokacji 109,57 104,83 104,64 77,06
Płatność z kont programowych 745.478.739,81 187.756.366,10 Bez Działania 3.4
299.474.192,29
Z Działaniem 3.4
315.448.881,15
9.333.996,45
% alokacji 107 103 103 68


Podsumowanie szczegółowe Priorytetu II i Działania 3.4 ZPORR

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.