MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Projekty realizowane przez MJWPU na lata 2015-2018

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego oraz wsparcie realizacji procesu programowania.

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej 9 420

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy  5

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 1 300

Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych 1

Liczba użytkowników systemów informatycznych 162 500

Liczba opracowanych ekspertyz 10

wartość projektu

78 311 618 zł.

wkład Funduszy Europejskich

62 649 294 zł.

 

PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM

cele projektu

Celem działania jest zapewnienie właściwego zarządzania oraz wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, wsparcie procesów informacji i promocji

planowane efekty

Planowanymi efektami jest osiągniecie wartości docelowej wskaźników:  

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji 7 130

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego 1 200 000

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu 3

wartość projektu

13 682 398 zł.

wkład Funduszy Europejskich

10 945 918,40 zł.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44