MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Spotkanie pn.: „Rozwój ekonomii społecznej; konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18”

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów/partnerstw ubiegających się o środki w ramach konkursu, tj. przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej lub przedstawicieli podmiotów/partnerstw świadczących usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadających na etapie pisania wniosku o dofinansowanie akredytacji.

Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2018 roku w godzinach 10:00 – 12:30 w Płocku, przy ul. Kolegialnej 19 w sali nr 105 (I piętro). Miejsce, w którym będzie prowadzone spotkanie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną dostępnego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: punkt_plock@mazowia.eu lub złożenie osobiście w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Płocku (ul. Kolegialna 19, pok. 311) do dnia 25 czerwca br. do godziny 12:00.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Po zakończeniu, zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

ul. Kolegialna 19

09- 400 Płock

tel. 22 542 27 14

e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44