MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Lokalny Punkt Informacyjny w Radomiu zaprasza na Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM; Nr konkursu RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i  przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: punkt_radom@mazowia.eu lub złożenie osobiście w siedzibie w Lokalnego Punktu Informacyjnego (ul. Kościuszki 5A, Radom) .

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Miejsce, w którym będzie prowadzone spotkanie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowo. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów uprawnionych do ubieganiem się o środki w ramach konkursu.

Program spotkania

12:15 – 13.15        Omówienie przedmiotu konkursu; Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu

13:15 – 14:30   Zasady konstruowania budżetu w projektach współfinansowanych ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Zapis budżetu w systemie MEWA2. Indywidualne konsultacje.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

Kościuszki 5A
26 -600 Radom
tel. 22 542 27 13, 22 542 22 52

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44