MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

2. Jakie są ogólne założenia do Działania 1.7?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (str. 87)
http://rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2011_09/8b270d8b16bb7f5e8cc3b2f7e4ceccab.doc
o dofinansowanie w ramach Działania 1.7. Promocja gospodarcza mogą ubiegać się:
- Przedsiębiorcy
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
- Instytucje regionalne wspierające promocję regionu
- Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców
- Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny
Na stronie internetowej http://rpo.mazowia.eu/nabory-wnioskow/planowany-nabor-wnioskow-w-ramach-dzialania-1-7-promocja-gospodarcza-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2007-2013.html
znajdują się ogólne założenia do konkursu, który jest planowany w ramach Działania 1.7.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru wniosków ogłoszenie konkursu planowane jest w grudniu 2011r.
http://rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2011_11/ffe122ca4ae6a58aeaa354d43271d59d.pdf
Założenia ogólne w konkursie w ramach Działania 1.7.:
1. Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu otwartego bez preselekcji
2. W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem mazowieckim
3. W ramach konkursu możliwa będzie realizacja następujących rodzajów projektów:

4. Przedsiębiorcy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie mogą otrzymać wsparcie na udział w kilku misjach gospodarczych, bądź w imprezach targowo – wystawienniczych.
5. Przedsiębiorcy, składający wnioski o dofinansowanie, muszą posiadać siedzibę (być zarejestrowani) i prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego.
Kwota dofinansowania, kwalifikowalność wydatków oraz okres realizacji projektu:
1. Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 zł (EFRR + budżet państwa).
2. Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 zł (EFRR + budżet państwa).
3. Beneficjent w ramach ogłoszonego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.
4. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyjątkiem wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, które mogą rozpocząć się po dniu 01.01.2009 r.
5. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2013 r. (w szczególnych przypadkach za zgodą Instytucji Zarządzającej może on zostać wydłużony na etapie realizacji projektu).
Podstawa prawna oraz intensywność wsparcia:
1. W ramach konkursu realizowane będą projekty na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562) http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_de_minimis_nowe.pdf  
2. Maksymalny poziom dofinansowania: 50%.Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44