MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do jakiego poziomu możliwe jest proporcjonalne rozdzielenie wydatków zgodnie z zapisem § 5 pkt 6 Regulaminu konkursu? Kiedy natomiast powinniśmy realizować projekt w ramach pomocy de minimis?

Regulamin konkursu RPOWM/2.2/1/2012 nie wskazuje poziomu, do którego możliwe jest wydzielanie związanych z działalnością komercyjną (poza kontraktem z NFZ).
W celu uniknięcia pomocy publicznej możliwa jest realizacja projektu tylko w ramach pomocy de minimis. W przypadku korzystania z ww. pomocy należy pamiętać o zasadach i limitach opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pułap pomocy de minimis brutto nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro na jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, zaś dla przedsiębiorstw z sektora transportowego równowartości 100 000 euro. Pomoc de minimis nie stanowi pomocy publicznej.Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44