MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

4. Czy partnerem w Działaniu 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym RPOWM 2007-2013 (zakładanie klastra) może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być partnerem w zakładaniu klastra w ramach Działania 1.6.Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44