MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Jakie wydatki można uznać za kwalifikowane w ramach Działania 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym RPOWM 2007-2013? Czy kwalifikowane jest wynagrodzenie menedżera projektu i jaki może być udział tych środków w ogólnej wartości projektu? Czy kwalifikowane są inne środki na wynagrodzenia personelu (poza wynagrodzeniem dla osób świadczących usługi konsultacyjne dla przedsiębiorców)?

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w 2011 roku na Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym RPOWM 2007-2013 za wydatki kwalifikowane uznać można wydatki zgodne z:
- Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dostępnymi na stronie internetowej www.mazowia.eu;
- Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, dostępnymi na stronie internetowej www.mrr.gov.pl;
- ponadto w projektach z pomocą publiczną dodatkowo zgodne z:
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów;
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych;
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Na podstawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach RPOWM 2007-2013 koszt menedżera projektu może zostać uznany za kwalifikowany wyłącznie w przypadku złożonych, wielozadaniowych inwestycji realizowanych przez kilka podmiotów, dla których niezbędna jest koordynacja podejmowanych działań.
Do współfinansowania w ramach RPOWM kwalifikują się wydatki poniesione na zakup usługi menedżera projektu, związanych z wdrażaniem postanowień Umowy o dofinansowanie projektu/Zasad realizacji projektu własnego, obejmujących:
- koordynowanie zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projekt,
- monitorowanie i rozliczanie projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu,
- prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie projektu,
w kwocie nieprzekraczającej 2% sumy wydatków kwalifikowanych projektu. Koszt menedżera projektu może być uznany za kwalifikowany w części, w jakiej wynika z realizacji wymienionych powyżej zadań. Łączny kwalifikowany koszt menedżera projektu i wynagrodzeń pracowników zarządzających projektem nie może przekroczyć kwoty 2% wydatków kwalifikowanych projektu.
W ramach Działania 1.6 kwalifikowane są wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi konsultacyjne dla przedsiębiorców.Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44