MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Kto może być beneficjentem oraz na co można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPOWM 2007-2013?

W ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPOWM 2007-2013 beneficjentami mogą być Przedsiębiorcy.

Ww. Działanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;

- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub;

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Nową inwestycją nie jest:

W ramach Działania 1.5 będą mogły być realizowane również usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania oraz doskonalenia:

Ponadto istnieje możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń) oraz prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44