MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Czy w świetle zapisów regulaminu dotyczącego udziału w Projekcie 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 w przypadku udziału przez Beneficjenta w jakichkolwiek targach na terenie Polski będą zwracane koszty – kwalifikacja wydatków do zwrotu w ramach dotacji - związane z transportem, logistyką eksponatów, reklamą np. foldery, wpisy do katalogów targowych, transportem, hotelem, dietami dla pracowników Beneficjenta oddelegowanych do udziału w takiej imprezie wystawienniczej?

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty niezbędne do realizacji celów projektu, zgodne z zasadami określonymi w Krajowych wytycznych, w tym m.in.

Jednocześnie Beneficjenta poinformowano, iż koszty transportu i zakwaterowania mogą być zaakceptowane i rozliczone na podstawie stosownych dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta (rachunki za hotel; rachunki za bilety kolejowe; lotnicze; autobusowe; w sytuacji niemożności skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych lub jeśli wymaga tego specyfika projektu), wydatki związane z dojazdem samochodem będą kwalifikowalne na podstawie kosztów używania samochodu do celów służbowych według stawki za 1 km przebiegu, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem).Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44