MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Jaka jest wymagana forma zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu ustalona przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania Programów Unijnych i na jaki okres w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013?

Formą zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu ustaloną przez Mazowiecką Jednostkę wdrażania Programów Unijnych jest weksel in blanco, składany w wysokości przyznanego dofinansowania na okres trzech lat od daty zakończenia jego realizacji. Po upływie ww. okresu weksel jest zwracany na pisemną prośbę Beneficjenta.Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44