MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Jakie są zasady kwalifikowania projektów w ramach RPO WM?

Jako generalną zasadę przyjmuje się, że projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WM musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. W drodze wyjątku od tej zasady, dofinansowaniu mogą podlegać także projekty realizowane częściowo lub w całości poza granicami województwa mazowieckiego, w ramach:

Infrastruktura zakupiona, wytworzona lub zmodernizowana w ramach projektu, powinna być zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego.

Ocena kwalifikowalności projektu następuje na etapie wyboru projektów do dofinansowania i polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt mieści się w zakresie przedmiotowym działania stanowiącego element programu operacyjnego i może stanowić przedmiot współfinansowania w ramach RPO WM.

Projekt kwalifikuje się do współfinansowania jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest zgodny z RPO WM oraz Szczegółowym opisem priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

  2. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danego priorytetu i działania,

  3. jest zgodny z kryteriami wyboru określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WM,

  4. jest zgodny z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego,

  5. przyczynia się do realizacji celów priorytetu i działania w ramach, którego projekt będzie realizowany.

Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu. Poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu określony w Umowie o dofinansowanie projektu i Zasadach, z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006. W przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP trwałość projektu musi być zachowana przez 3 lata od daty jego zakończenia.

Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.:

  1. modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz

  2. wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Zasadnicza modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98-102 Rozporządzenia Rady Nr (WE) 1083/2006. Przyznane i wypłacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta tylko w przypadku, kiedy trwałość projektu zostanie zachowana.Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44