MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ZAMIAST ŚMIECI – LASY W CZĘSTONIEWIE

Zgodnie z umową zawartą 20 lat temu między gminą a nadleśnictwem Grójec o wydzierżawieniu terenów pod składowisko odpadów komunalnych, tereny leśne już wkrótce wrócą pod zarząd grójeckich leśników. Porozumienie zobowiązuje dotychczasowego dzierżawcę do przeprowadzenia rekultywacji terenu. Dzięki temu grunty składowiska zostaną ponownie zamienione w obszary leśne.

Rekultywacja będzie polegała na uszczelnieniu czaszy składowiska, nałożeniu warstwy okrywowej z ziemi
i humusu, a następnie zasadzeniu lasu. 

Zasadzone zostaną drzewa liściaste i sosnowe – akacje, modrzewie, olchy, brzozy i sosny. Tereny wysypiska zostaną zalesione drzewkami z grójeckiego nadleśnictwa. Biogaz z systemu odgazowania składowiska zostanie wyprowadzony bezpośrednio do atmosfery jako emisja niezorganizowana. 

Po przeprowadzeniu inwestycji odpady z gminy Grójec będą utylizowane w radomskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych                                                                                                                                               

Dzięki realizacji projektu podniesie się atrakcyjność terenów, która do tej pory była znacznie obniżona przez bezpośrednią bliskość składowiska. Ponadto mieszkańcy gminy zyskają nowe miejsce do rekreacji
i odpoczynku. Dodatkowo zalesienie przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez ochronę gleb
i pozytywny wpływ na powietrze atmosferyczne.

 

Tytuł projektu: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Częstoniew gmina Grójec

Beneficjent: Gmina Grójec

Całkowita wartość projektu: 2 139 941,18 zł

Kwota dofinansowania: 1 497 958,83 zł

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

Agnieszka Niedźwiedzka

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tel. 22 542 27 34

e-mail: media@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44