[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrekcja

Mariusz Frankowski

Nota biograficzna

Urodzony w 1978 roku w Gnieźnie. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauki polityczne o specjalności stosunki międzynarodowe, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: menedżer publiczny) oraz podyplomowych studiów menedżer ds. innowacji, realizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Lake Forest Graduate School of Management z Chicago.

Przed objęciem funkcji Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pełnił od 2007 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracę z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także bezpośrednie zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu.

Uczestnik programu MTEC Structural Funds Training organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii.

Zadania:

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem Jednostki;
2) kierowanie bieżącymi sprawami Jednostki;
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań komórek organizacyjnych Jednostki;
4) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz;
5) sprawowanie nadzoru nad rozpatrywaniem środków odwoławczych w ramach PO KL, RPO WM I i RPO WM II;
6) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał Sejmiku i Zarządu dotyczących zadań i funkcjonowania Jednostki;
7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Jednostki;
8) zatrudnianie zastępców Dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem;
9) dokonywanie okresowej oceny zastępców Dyrektora, kierowników wydziałów oraz pracowników samodzielnego oraz wieloosobowego stanowiska pracy bezpośrednio mu podległych;
10) koordynowanie pracy w zakresie sporządzania i realizacji planu finansowego Jednostki;
11) dysponowanie środkami finansowymi w ramach planu finansowego Jednostki;
12) przedkładanie na posiedzenia Zarządu projektów aktów normatywnych oraz informacji;
13) wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych oraz informacji dotyczących funkcjonowania Jednostki;
14) zatwierdzanie:
a) planu finansowego Jednostki,
b) planów finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jednostki,
c) planów kontroli wewnętrznej Jednostki,
d) planów urlopów pracowników Jednostki,
e) planów kontroli projektów realizowanych w ramach ZPORR, PO KL, RPO WM I i RPO WM II,
f) planów zamówień publicznych Jednostki,
g) planów audytu wewnętrznego Jednostki,
h) polityki rachunkowości Jednostki,
i) planu działań informacyjno – promocyjnych,
j) planu działań szkoleniowych, warsztatów i seminariów dla Beneficjentów,
k) planów szkoleń dla pracowników Jednostki,
l) innych dokumentów wymaganych przepisami prawa i wytycznymi uprawnionych instytucji,
m) składu osobowego zespołów dokonujących oceny projektów,
n) projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej;15) zapewnienie właściwego załatwiania skarg i wniosków, kierowanych do MJWPU;
16) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Jednostki;
17) zapewnianie dostępu do informacji publicznej;
18) sprawowanie kontroli zarządczej w Jednostce;
19) zapewnianie ochrony informacji niejawnych;
20) zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych  osobowych;
21) zapewnianie realizacji zadań obronnych;
22) powoływanie zarządzeniem na określony czas zespołów zadaniowych do wykonywania czynności wykraczających poza zadania jednego wydziału;
23) zatwierdzanie list rankingowych dotyczących wyboru projektów w ramach EFS.

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

 • Zastępcy Dyrektora;
 • Wydział Postępowań Administracyjnych (WP);
 • Wydział Organizacyjny (WO);
 • Wydział Informatyki (WI);
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Realizacji Projektów (WPE);
 • Wydział Kadr (WKR);
 • Wydział Zamówień Publicznych (WZP);
 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP (SBHP);
 • Wydział Radców Prawnych (WRP);
 • Wydział Audytu Wewnętrznego (WAW);
 • Wydział Kontroli Wewnętrznej (WKW);
 • Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów (WIS);
 • Wydział Odwołań (WOD);
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością (WSZJ);
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – POIN;
 • Oddziały Zamiejscowe w Ciechanowie (OZ.C), Ostrołęce (OZ.O), Płocku (OZ.P), Radomiu (OZ.R) i Siedlcach (OZ.S).

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-10
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content